Zapojte se do „Neváhej a toč“ po mimoňsku

autor: | 18. července 2014 | Informace

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem video soutěže na téma Zábavné domácí video (dále pouze soutěž) je Město Mimoň IČ 00260746, se sídlem Mimoň, Mírová 120, PSČ 471 24, (dále pouze organizátor).

2. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

–   Soutěž se otevírá 1. srpna 2014, od kdy je možné zasílat přes uschovna.cz na adresu televize@mitel-tv.cz

–   Od 1. listopadu 2014 je možné též hlasovat. Soutěž končí dne 30. listopadu 2014. Soutěž probíhá na webových stránkách www.mitel-tv.cz

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

–   Tato soutěž je určena pro všechny fyzické osoby starší 15 let, kteří v čase konání soutěže (1. 8. 2014 – 31. 10. 2014) nahrají vlastní domácí zábavné video, které zašlou elektronickou cestou přes www.uschovna.cz na adresu televize@mitel-tv.cz, spolu s názvem videa a kontaktními údaji.

–   Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo posoudit splnění těchto podmínek.

–   V případě, že se prokáže, že se někdo stane výhercem soutěže, například v důsledku nepravdivých informací či jiného porušení pravidel soutěže, nemá nárok na výhru, ze soutěže bude rozhodnutím pořadatele vyloučen a cenu obdrží účastník umístěný v pořadí za ním.

–   Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící postupovat v rozporu s těmito pravidly (např. videa bez autorských práv, autorsky nevyřešený hudební podklad atd…), vyhrazuje si organizátor právo vyřadit soutěžícího ze soutěže bez jakékoliv finanční nebo materiální náhrady.

–   Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu minimálně: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, které poskytne organizátorovi soutěže. Zároveň se tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, zejména též za účelem nabízení obchodu a služeb. Doba, po kterou je pořadatel soutěže oprávněn takto shromážděná osobní data zpracovávat a využívat k účelům, k nimž byl udělen tento souhlas, činí deset let.

–   Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních nároků a požadavků.

–   V případě, že na základě rozhodnutí odborné poroty vznikne nárok na výhru soutěžícímu, který je mladší než 18 let, převezme cenu jeho zákonný zástupce, případně přímo výherce na základě písemného povolení svého zákonného zástupce.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

–   Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, vrácení její platnosti, či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.

–   Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny emailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže.

6. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE

–   Umístěním soutěžního videa do soutěže soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona. Soutěžící prohlašuje, že v soutěžním videu nebyla použita jiná díla, či jiné předměty autorské ochrany dalších osob. Dále se zavazuje, že použitím soutěžního videa organizátorem soutěže způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne organizátorům ani jiné osobě škoda či nemajetková újma, ani na něm nebudou uplatňovány nároky na licenční odměnu třetích osob a v případě, že se tak stane, zavazuje se výslovně takové nároky na odměnu, škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit.

–   Soutěžící prohlašuje, že získal souhlas všech osob na bezplatné použití jejich děl, výkonů a osobních atributů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech a že je současně oprávněn toto své oprávnění dále poskytnout třetí osobě, což se fakticky stane odesláním videa.

–   Odesláním soutěžního videa do soutěže poskytuje soutěžící organizátorům nevýhradní licenci na použití soutěžního videa a všech předmětů ochrany autorského práva obsažených v soutěžním videu v neomezeném rozsahu, zejména pak jejich sdělování veřejnosti všemi dostupnými audio-vizuálními prostředky ve spojitosti s komerčními informacemi, jejich rozmnožováním a rozšiřováním v jakékoliv podobě bez časového, množstevního, či územního omezení dle pravidel, uvedených v autorském zákoně v platném znění.

–   Soutěžící dále poskytuje povolení na následné zpracování, úpravu, či jinou změnu těchto předmětů ochrany, jejich spojení s jinými díly, výkony nebo neautorskými prvky.

–   Soutěžící poskytuje licenci a všechna povolení bez nároku na honorář. Ve vztahu k cizím předmětům ochrany, jež jsou součástí soutěžního díla, uděluje soutěžící organizátorovi podlicenci v shodném rozsahu a prohlašuje, že je k udělení této podlicence v daném rozsahu oprávněn.

–   Odesláním soutěžního videa do soutěže uděluje soutěžící organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním soutěžního videa na webových stránkách TV Mitel, na Youtube a v rozvodech kabelových televizí MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s. a METRONET s.r.o.

–   Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný poskytnout třetí osobě práva z licence úplně nebo z části, a to zejména v zájmu zveřejnění a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže a současně též v rámci naplňování svých obchodních záměrů.

–   Odesláním soutěžního videa do soutěže bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně zodpovědný za svoje soutěžní video a důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění.

7. SOUTĚŽNÍ VIDEO

–   Soutěžní video může mít maximální délku 30 sekund.

–   Video musí účastník zaslat přes www.uschovna.cz na adresu televize@mitel-tv.cz, spolu se svým jménem, e-mailovou adresou a telefonním číslem nejpozději do 31. října 2014. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit zveřejnění těch soutěžních videí, která budou jakýmkoliv způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dále soutěžní videa s náboženským, nebo politickým obsahem, s vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem.

–   Počet soutěžních videí jednoho soutěžního profilu (soutěžícího) je neomezený.

8. HODNOCENÍ VIDEÍ

–   Videa budou hromadně zveřejněna od 1. 10. 2014 na stránkách mitel-tv.cz, youtube.com a v rozvodech kabelových televizí MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s. a METRONET s.r.o., kde budou předložena k veřejnému hlasování.

–   Při veřejném hlasování zásadně platí, že jeden hlasující může odevzdat nejvýše jeden hlas z IP adresy. O výhercích v soutěži rozhoduje počet získaných hlasů ve veřejném hlasování; výhercem se stává účastník, jehož video získalo nejvíce hlasů.

–   Proti hodnocení se není možno odvolat, výsledek hlasování je konečný a neměnný, s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže (čl. 4 a 6).

–   Vyhlášení vítězů se uskuteční nejpozději do 8. 12. 2014 na stránkách mitel-tv.cz, youtube.com a v rozvodech kabelových televizí MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s. a METRONET s.r.o.

–   Vítězové budou kontaktování prostřednictvím e-mailové adresy, kterou zašlou organizátorovi společně s odkazem na soutěžní video.

9. SOUTĚŽNÍ CENY

  1. místo: 3 000,-Kč
  2. místo: 2 000,-Kč
  3. místo: 1 000,-Kč

10. PRAVIDLA SOUTĚŽE A ROZHODNÉ PRÁVO

–   Pravidla soutěže jsou po celou dobu soutěže veřejná a přístupná na stránce soutěže na mitel-tv.cz.

–   Odesláním e-mailu s odkazem na soutěžní video organizátorovi účastník soutěže akceptuje tato pravidla a instrukce na soutěžních dokumentech a souhlasí s nimi.

 

Případné další informace poskytne TV Mitel, p. Vrba (www.mitel-tv.cz).

 

Přihlášku do soutěže naleznete ZDE.