Vyhlášení Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017

autor: | 8. března 2017 | Informace, Občan a podnikatel

Rada Libereckého kraje na svém zasedání 7. března 2017 schválila podmínky a vyhlášení Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017.
V rámci programu budou podporovány projekty, které svou charakteristikou splňují jeden z těchto účelů:
1. Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod;
2. Podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit;
3. Podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru;
4. Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.
Žádat mohou nestátní neziskové organizace, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a patří k některému z níže uvedených typů:
1. spolkům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
2. ústavům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
3. obecně prospěšným společnostem, zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatelem může být právnická osoba vzniklá nejméně 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí se sídlem na území Libereckého kraje.
Žadatelem nemůže být:
• NNO mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu a sport
• NNO zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin
• NNO zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů
NNO zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Pro případné zájemce je alokováno téměř 425.000 Kč, dotace budou poskytovány v rozmezí 50.000 až 100.000 Kč, a to na projekty s termínem realizace 8. 3. 2016 – 30. 11. 2017.
Více informací o podmínkách vyhlášení programu najdete na stránkách Libereckého kraje http://dotace.kraj-lbc.cz/Naplnovani-koncepce-podpory-mladeze-na-krajske-urovni-2017-r388824.htm .
V případě dotazů mne kontaktujte na níže uvedeném telefonu nebo emailu.
Žádosti o dotaci bude možné předkládat od 10. 4. 2017 do 28. 4. 2017.
S pozdravem a přáním pěkného dne

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a * 461 80 Liberec 2
tel.: +420 485 226 636 * fax: +420 485 226 299
e-mail: mailto:martina.meierova@kraj-lbc.cz* www.kraj-lbc.cz