Uzavření manželství

Pojmenování životní situace

Uzavření manželství

 

Základní informace k životní situaci

 

Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství.

Jedná-li se o občanský sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě, které k tomu určí orgán veřejné moci provádějící sňatečný obřad; přihlíží při tom kvůli snoubenců. Jedná-li se o cíkrevní sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

Snoubenec starší 18 let, který nabyl plné svéprávnosti. Nezletilý snoubenec, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku, předloží pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Splnění všech náležitostí níže uvedených zákonů.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 

Snoubenci vyplní a podepíší před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, popř. žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu nebo mimo dobu stanovenou radou města a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Osvědčení k uzavření církevního sňatku vydá matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno na základě písemné žádosti snoubenců.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá matriční úřad podle trvalého pobytu žadatele.

 

Na které instituci životní situaci řešit

 

– na matričním úřadu , v jehož matričním obvodu má být manželství uzavřeno

 

– u příslušného orgánu církve

 

– rozhodne-li se občan České republiky uzavřít manželství v cizině nebo na zastupitelském úřadu, vystaví matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana, a to na základě žádosti o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

 

 

 

Kde, s kým a kdy situaci řešit (na území města Mimoň)

 

Městský úřad Mimoň

úřední hodiny

Správní odbor, matrika

Mírová 120, budova „A“ , 1. poschodí

471 24 Mimoň, Mimoň III

 

telefon : 487805036

 

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

– vyplněný a podepsaný dotazník k uzavření manželství, popř. žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu nebo mimo dobu stanovenou radou města a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

– předložit platný doklad totožnosti, rodný list, popř. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, rozsudek o zániku partnerství, úmrtní list

– pokud mají snoubenci spolu již dítě, je nutno předložit jeho rodný list

– snoubenec, který je cizincem dále předloží vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství přeložené úředním překladatelem do českého jazyka a opatřené příslušným vyšším ověřením, potvrzení z cizinecké policie o oprávněnosti pobytu na území České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

– tiskopis: „Dotazník k uzavření manželství“ – viz. Formuláře

– žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu nebo mimo dobu stanovenou radou města a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

 

Na Městském úřadě v Mimoni je  také možno tiskopis vyzvednout na:

– matrice, Mírová 120, budova „A“, 1. poschodí, dveře č. 105

 

Jaké jsou poplatky a jak je uhradit

– povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000,-Kč.

– uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 3000,- Kč

– uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2000,-Kč

– vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 500,-Kč

 

Termíny svatebních obřadů jsou stanovené Radou města Mimoň. Podrobné informace získáte na matrice.
 

 

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou zákonem stanoveny

 

Kteří jsou další účastníci řešení životní situace dotčeni

Další účastníci nejsou zákonem stanoveni

 

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

– po změně osobního stavu nebo příjmení je občan povinen požádat do 15-ti dnů od převzetí oddacího listu o vystavení nového občanského průkazu

 

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto službu nelze využívat. Předložené doklady musí být originál.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

– zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

– vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/ 2001 Sb., kterou se provádí zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

– zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

 

Jaké jsou související předpisy

 

– zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

– zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

– zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

– zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud správní orgán zcela vyhoví žádosti, nevydává rozhodnutí. Jestliže shledá, že nelze vyhovět v plném rozsahu, vyhotoví o tom správní orgán rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení, v souladu s § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru vnitřních věcí a krajského živnostenského úřadu, a to podáním u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné sankce nejsou zákonem stanoveny

 

21. Kdo spravuje

Správní odbor, úsek matriky

 

22. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

01.01.2014

 

 

 

Komentáře jsou zakázány.