Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky

autor: | 18. srpna 2017 | Informace, Občan a podnikatel

PROGRAM VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech
Programy jsou veřejně vyhlašovány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a s usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády České republiky č. 479 ze dne 19. června 2013 a usnesení vlády České republiky č. 657 ze dne 6. srpna 2014.
Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytované spolkům, které plní podmínky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech byl vyhlášen prostřednictvím materiálu „Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na období 2017- 2019“ pod č.j. MSMT-29154/2016.
Program je zaměřen na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jako podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže.
IV. závěrečnou část schválených a zamítnutých žádostí předkládáme zde:
Úspěšní a neúspěšní žadatelé
Žadatelům, kterým byla žádost schválena, bude zasláno Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a následně finanční prostředky na účet spolku. Vzor ke stažení zde:
Vzor_Rozhodnutí_P8
Žadatelům, kterým byla žádost zamítnuta, bude zaslán dopis s vyrozuměním.
Uveřejněný seznam projektů projednala expertní komise a také porada vedení MŠMT. Konečné přidělení dotace bude závazné v okamžiku vydání rozhodnutí o přidělení dotace.