Připravované projekty na rok 2015

autor: | 22. dubna 2015 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

Odbor rozvoje města Mimoň (dále jen ORM) v rámci své pracovní náplně připravuje projektové dokumentace k investičním akcím typu oprav a rekonstrukcí komunikací, ulic, budov ve vlastnictví města, školních budov a hřišť a současně hledá zdroje pro získání finančních prostředků z veřejných či soukromých fondů k těmto akcím. V letošním roce již takto byly přislíbeny finanční prostředky ve výši 1 milionu korun na pořízení městského kamerového dohlížecího systému, které získalo ORM ve spolupráci s Městskou policií Mimoň z prostředků Ministerstva vnitra ČR. Kamerový systém představuje efektivní nástroj prevence všech forem kriminality. Hlavním cílem je snížení dopadu trestné činnosti, zejména majetkové trestné činnosti (krádeže, vloupání do automobilů, krádeže motorových vozidel, vandalismus, sprejerství) a pokles přestupků proti veřejnému pořádku. Bude nespornou pomocí pro naše strážníky a přispěje k zefektivnění jejich práce. Dalším úspěchem je přislíbení dotačních prostředků na opravu hromadného válečného hrobu z roku 1866. Tato historicky významná památka Mimoně bude uvedena do původního stavu a stane se další chloubou našeho města.
 
Z právě probíhajících akcí podpořených z veřejných finančních zdrojů vrcholí nyní práce na budově tělocvičny při ZŠ Mírová č.p. 81, které povedou ke snížení energetické náročnosti této budovy. Investice jsou z velké části hrazeny z příspěvku Státního fondu životního prostředí ČR.
Dne 1.4.2015 byly také zahájeny stavební práce i na další významné městské budově a to Domově důchodců v Mimoni. Budova bývalé nemocnice již svou energetickou náročností nevyhovovala, a proto se také zde provedou práce na zateplení obvodového pláště. I tyto práce jsou spolufinancovány se Státním fondem životního prostředí.
 
V plánu pro letošní rok jsou dále opravy historických památek, jmenovitě „Prameniště“ v Zámeckém parku, na které se podala žádost o dotaci z programu Oprava malých památek a socha sv. Vavřince, kde se počítá se spoluúčastí Libereckého kraje.
 
V neposlední řadě se ORM podílelo na přípravě a podání žádosti k dotačnímu projektu „Rozšíření vybavení experimentální učebny pro výuku fyziky, biologie, chemie a environmentální výchovy při ZŠ Mírová 81 v Mimoni“ z Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství SFŽP.
Tento projekt má za cíl nákup moderního vybavení do laboratoře fyziky a chemie na ZŠ Mírová.
 
Za Odbor rozvoje města
Miroslav Řepka