Přečetli jsme za Vás

autor: | 26. ledna 2015 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

Valorizace limitních příjmů uchazečů o zaměstnání od 1. 1. 2015

Zdroj: shutterstock.com

Od 1. ledna 2015 se na základě pravidelné každoroční úpravy zvyšují maximální částky podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Od stejného data se zvyšuje na základě nepravidelné valorizace minimální mzdy i limit povoleného výdělku pro uchazeče o zaměstnání nepobírající podporu v nekolidujícím zaměstnání.

Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2014 činila 25 179 Kč. Její výše byla vyhlášena Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 311/2014 Sb. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti tak může dosáhnout až 14 604 Kč měsíčně, jestliže žádost o podporu byla podána po 31. prosinci 2014, tedy v r. 2015. (Jestliže byla žádost o podporu v nezaměstnanosti uplatněna ještě do 31. prosince 2014, pak její maximální možná výše činí 14 281 Kč měsíčně.)[1]

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Nejvyšší podpora při rekvalifikaci nastoupené v r. 2015 tak může dosáhnout až 16 367 Kč za měsíc. (Pokud uchazeč o zaměstnání nastoupil rekvalifikaci v r. 2014, činí maximální podpora při rekvalifikaci 16 005 Kč.)

Uchazeči o zaměstnání, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, nebo u něj nelze průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ stanovit, jakož i uchazeči, který splnil podmínku pro přiznání podpory – podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby (a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání) se podpora v nezaměstnanosti stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Podpora v nezaměstnanosti tedy činí v příslušných úsecích podpůrčí doby 3777, 3022, 2770 Kč (dosud šlo resp. jde o částky 3694 Kč, 2955 Kč, 2709 Kč). Podpora při rekvalifikaci v uvedených případech činí po celou dobu rekvalifikace 0,14 násobek příslušné částky, tedy 3526 Kč (dosud šlo resp. jde o částku 3448 Kč).

Příjem z nekolidujícího zaměstnání

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání ve smyslu ust. § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (která byla zvýšena od 1. 1. 2015),[2] nebo výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy. (V případě výkonu více činností se výdělky sčítají.)[3] Uchazeč o zaměstnání, který vykonává činnost v tzv. nekolidujícím zaměstnání dle ust. § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nekolidující zaměstnání je tak výhodné zejména pro ty uchazeče, kterým vůbec nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, nebo jim uplynula podpůrčí doba pro její poskytování a již nárok na podporu nemají.

Měsíční výdělek zaměstnance, který je současně uchazečem o zaměstnání, aniž pobírá podporu v nezaměstnanosti, tak nesmí přesáhnout namísto dosavadních 4250 Kč nově 4600 Kč měsíčně, a to jde-li osobu nepobírající invalidní důchod. U osoby, která je v evidenci úřadu práce a je poživatelem invalidního důchodu I. nebo II. stupně invalidity, může tzv. nekolidující příjem činit nadále jen nejvýše 4000 Kč za kalendářní měsíc. (Osoba, která je poživatelem invalidního důchodu III. stupně může být v evidenci úřadu práce jen výjimečně, je-li schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.)

Adolf Maulwurf