Formuláře a žádosti

autor: | 31. ledna 2014

Správní odbor

Plná moc (pdf, doc)
Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy (pdf, doc)
Žádost o vydání matričního dokladu (pdf, doc)
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství do 6 měsíců po rozvodu (pdf, doc)
Prohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení OP (pdf 1str., pdf 2str., doc)
Dotazník k uzavření manželství (pdf, doc)
Žádost o prominutí předložení dokladu k uzavření manželství (pdf, doc)
Žádost o vydání osvědčení – církevní sňatek (pdf, doc)
Termíny sňatečních obřadů pro rok 2019
Souhlas – Vítání občánků (pdf, doc)

Čestné prohlášení – majetek (pdf, doc)
Žádost o poskytnutí informace (pdf, doc)
Oznámení o shromáždění (pdf, doc)
Žádost o přidělení bytu v domě zvláštního určení (pdf, doc)

 

Odbor správy majetku
Žádost o byt (pdf,doc)
Žádost o prodej nemovitosti (pdf, doc)
Žádost o pronájem pozemku (pdf,doc)
Žádost o pronájem nebytového prostoru (pdf,doc)
Žádost o pronájem sklepního prostoru (pdf,doc)
Pravidla o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a MK a.s. dle Směrnice č. 01/2019 (pdf)
Žádost o zřízení věcného břemene (pdf,doc)

 

Finanční odbor
Ohlašovací povinnost nahlášení čipu psa (pdf, doc)
Odhlášení povinnosti k místnímu poplatku ze psů (pdf , doc)
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů (pdf, doc)
Zábor veřejného prostranství (pdf , doc)
Žádost o pojistné plnění + souhlasy (pdf)
Hodnocení bolestného – (pdf)

 

Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí
Ohlášení havárie a žádost o dodatečné povolení zvláštního užíváni místní komunikace (pdf, doc)
Žádost o povolení k uzavírce provozu na místní komunikaci (pdf , doc)
Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace (pdf , doc)
Žádost o připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci (pdf , doc)
Ohlášení stavby (pdf , doc)
Žádost o stavební povolení (pdf , doc)
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (pdf, doc)
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (pdf , doc)
Žádost o povolení předčasného užívání stavby (pdf , doc)
Oznámení změny v užívání stavby (pdf, doc)
Ohlášení odstranění (pdf , doc)
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavby pravomocně povolené před 1.1.2007 (pdf, doc)
Dohoda o úhradě nákladů spojených s pořízením změny Územního plánu Mimoň (pdf, doc)
Návrh na pořízení změny Územního plánu Mimoň (pdf, doc)
Podnět k pořízení regulačního plánu (pdf, doc)
Žádost o vydání regulačního plánu (pdf , doc)
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (pdf , doc)
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (pdf , doc)
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (pdf , doc)
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků(pdf , doc)
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu , doc)
Žádost o vydání společného povolení (pdf, doc)
Ohlášení dokončení stavby (pdf)
Oznámení záměru (pdf, doc)
Společné oznámení záměru (pdf, doc)
Žádost o přidělení č.p.-č.ev. (pdf)
Žádanka o provedení vsypu na pohřebišti v Mimoni (pdf, doc)
Žádanka o provedení rozptylu na pohřebišti v Mimoni (pdf,, doc)
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (pdf doc)
Žádost o vydání rybářského lístku (pdf, doc)

 
Za tuto kategorii zodpovídají jednotlivé odbory.