Kotlíková dotace

autor: | 2. září 2015

Vítáme vás na stránce věnované nové výzvě, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí, na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva za nové. Jedná se o informační stránku, kde pro Vás připravujema a aktualizujeme informace týkající se kotlíkové dotace.

 

Poskytována bude finanční podpora na výměnu kotlů na tuhá paliva v rodinných domech, dotaci nelze poskytnout na výměnu kamen a krbů.

 

Veškeré dotazy ohledně kotlíkové dotace směřujte na Ing. Miroslava Řepku z Odboru rozvoje města Mimoň a to emailem: repka@mestomimon.cz, nebo telefonicky 487805029, případně v úředních hodinách na Odboru rozvoje města.

Na co můžete v kotlíkové dotaci žádat?

 • Výměnu kotle, tedy na nový kotel a to včetně jeho instalace
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč), tato opatření jsou uvedena níže
 • Služby energetického specialisty
 • Projektová dokumentace

Kolik peněz můžete dostat na výměnu kotle?

Maximální uznatelné náklady

Maximální náklady, ze kterých bude kotlíková dotace hrazena jsou stanoveny na 150 tis. Kč. Jedná se o uznatelné náklady, tedy aktivity (body), které jsou uvedeny v předchozích odstavci.

Maximální výše dotace

A z této částky 150 tis. Kč teprve získáte konkrétní výši podpory, přičemž maximální výše dotace může činit 127,5 tis. Kč.

Jak zjistím, na jakou výši dotace dosáhnu?

Výše podpory u kotlíkové dotace je rozdělena dle následujícího klíče.

Pokud si pořídíte:

 • nový kotel, který bude určen výhradně na spalování uhlí získáte dotaci ve výši 70 % (+ 5 %)
 • nový kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), nebo nový plynový kotel získáte dotaci ve výši 75 % (+ 5 %)
 • nový kotel výhradně na biomasu nebo tepelné čerpadlo získáte dotaci ve výši 80 % (+ 5 %)

Bonus + 5 %, uvedený v závorce se připlácí občanům, kteří žijí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, kam město Mimoň patří (viz. Seznam prioritních měst a obcí), tzn., že občané Mimoně mají nárok na uvedený bonus v závorce 5 %.

Co musím splnit, abych získal dotaci?

Nutná podmínka k získání kotlíkové dotace je následující: Váš dům musí splňovat energetickou účinnost C (minimálně).

Co se stane, když mám dům s horší energetickou účinností, tedy D a nižší?

Můžete využít 2 možnosti, jak si zvýšit účinnost.

 • Můžete současně využít dotaci Nová zelená úsporám a realizovat některou z podporovaných aktivit.
 • Bude povinností realizovat zároveň aspoň jedno z následujících energetických opatření (nejvhodnější vám doporučí energetický specialista):
  1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
  2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
  3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
  4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
  5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
  6. Dílčí výměna oken
  7. Výměna vstupních a balkonových dveří
  8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
  9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla či izolační trojskla
 • V rámci jedné žádosti fyzické osoby může být realizováno i více opatření z uvedeného seznamu

Kde lze žádat o kotlíkovou dotaci?

Na krajském úřadě v Liberci, jakmile bude výzva vyhlášena.

Kdy lze podat žádost o kotlíkovou dotaci?

Podle informací uvedených na stránkách Libereckého kraje, předpokládaný termín vypsání výzvy bude  cca. v 12/2015 nebo 01/2016.

O aktuálnosti termínu vás budeme pravidelně informovat nebo si můžete kontrolovat na stránkách Libereckého kraje.

Co musím při podání žádosti povinně doložit?

 • Žádost o poskytnutí dotace (bude k dispozici na KÚ Libereckého kraje)
 • Fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina), a jmenovitého výkonu
 • Prohlášení o funkčnosti stávajícího kotle a používaném palivu či palivech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy je vlastník nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • Další přílohy určí až vyhlášený program, kde spolu s žádostí budou i vzory k případnému vyplnění.

Seznam podporovaných kotlů

Seznam podporovaných kotlů zveřejněný ke dni 18. 12. 2015, naleznete ZDE – Seznam je průběžně doplňován a aktualizován!

Dokumenty ke stažení

Názorná ilustrace fotodokumentace stávajícího kotle

Doporučená Mikro energetická opatření (tento rozšířený formulář je nutné používat od 4.12.2015)

Doklad o likvidaci kotle

Otázky a odpovědi

Dobrý den, bydlím v Mimoni,  v montovaném rodinném domku. Mám kotel na tuhá paliva Dakon 7 let starý. Měla bych zájem o bližší informace ohledně splnění podmínek pro podání žádosti o kotlíkovou dotaci. Můžete mi prosím podat bližší informace.

 

Váš dotaz je velmi široký, co do obsahu odpovědi, proto si prosím pročtěte základní informace o „kotlíkových dotací“, jsou přehledně rozepsané v tomto článku:

http://mestomimon.cz/kotlikove-dotace-na-vymenu-starych-kotlu/

Nejdůležitější informace pro Vás jsou:

 • „Kotlíkové dotace“ je možné kombinovat i s dalšími „energeticky úspornými“ dotačními programy, např. Nová zelená úsporám.
 • Maximální výše dotace činí 150 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory je pro občany města Mimoň 75 % pro kotel spalující pouze uhlí. Pokud si zvolíte kotel na biomasu, či kondenzační plynový kotel můžete dosáhnout výše podpory až 85 %!
 • Nutná podmínka přidělení „kotlíkové dotace“ je stanovena energetickou náročností budovy minimálně „C“ – úsporná.

 

Měli bychom zájem v letošním roce požádat o kotlíkovou dotaci na plynový kotel do našeho rodinného domu.  Jedná se o dům postavený před rokem 1945 o obytné ploše cca 100 m2. Dům je zateplen izolantem o tl. 100 mm (polystyren) a má plastová okna s izolačním dvojsklem. Okna instalována před 4 roky, zateplení je staré dva roky.
Uvítali bychom informaci o energetických specialistech, kteří by nám byli schopni vypracovat energetický štítek potřebný k žádosti o dotaci. Zároveň nevíme, zda je k žádosti potřeba mít vypracovaný nový projekt na dům, ve kterém bude zohledněno zateplení a výměna oken.
Na základě námi dosud zjištěných info jsme se dočetli, že jsou schváleny pouze určité typy kotlů (jak plynových, tak na tuhá paliva…) – je toto možné někde přesně zjistit o jaké typy kotlů se jedná, a které by pro nás připadali v úvahu?
Ještě mám dotaz na tiskopisy, kde bude tyto možné získat a kde se budou odevzdávat o do kdy?
Vím, že je těch dotazů hodně, ale nemáme s tímto žádnou zkušenost.
Děkuji za snahu a za co nejvíce informací.

 

Pro získání dotace bude nutné k žádosti o dotaci doložit buď energetický štítek budovy o energetické náročnosti C a vyšší kategorie nebo musíte pozvat energetického specialistu, který Vám nějaké z energet. opatření (uvedeno zde) doporučí. Náklady na štítek či specialistu (tedy buď to nebo to) lze zahrnout do žádosti o dotaci. Štítek / průkaz si můžete nechat udělat i teď, uchovat doklady a doložit pak s celkovým vyúčtováním dotace.

 

Zde naleznete seznam energetických specialistů.

 

V současné době ještě není ze strany ministerstva zveřejněn konečný seznam podporovaných kotlů a ani nejsou finálně definované podmínky, jako např. povinné přílohy k žádosti, způsoby dokládání apod. V případě, že se rozhodnete pro výměnu již teď, dovoluji si upozornit na nutnost fotodokumentace stávajícího kotle na tuhá paliva a jeho zapojení na otopnou soustavu, pokud bude označen i štítkem, tak i ten. Následně je nutný doklad o ekologické likvidaci kotle, nebo je možné si od sběrny, kam ho odvezete nechat vystavit jejich doklad, ale měl by obsahovat informace, jaké jsou uvedeny na formuláři. Odkaz na aktuální seznam podporovaných kotlů je uveden výše.

Veškeré dokumenty budou zveřejněny n atěchto stránkách, jakmile bude vízva oficiálně zveřejněna. V tuto chvíli Vás mohu odkázat na stránky Libereckého kraje do sekce tiskoviny.


 

Chci si pořídit nový kotel už nyní, mohu na něj získat peníze zpetně? Pokud mám doporučený typ od svého kamnáře, dostanu na něj peníze?

 

Kotel lze vyměnit již v této době, náklady budou uznatelné zpětně od 15. 7. 2015. Upozorňuji na nutnost vytvoření fotodokumentace a také nejsou stále vyhlášeny přesné podmínky pro získání dotace jako např. povinné přílohy k žádosti, způsoby dokládání apod.

 

Pokud Vám kamnář doporučil určitý typ kotle, zkontrolujte si zda je na současném seznamu podporovaných kotlů. V případě, že máte vybraný svůj kotel, který by odpovídal požadovaným parametrům, ale nenalezli jste ho v seznam výrobků, tak níže je uveden odkaz, jak můžete Vy nebo výrobce požádat o zapsání Vámi vybraného kotle do uvedeného seznamu. Podporovány budou pouze kotle uvedené v seznamu, na jiné se dotace vztahovat nebude!
Upřesnění postupu registrace výrobků pro „kotlíkové dotace“


 

Mohu starý kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním vyměnit za jakýkoliv kotel?

Ne, nový zdroj vytápění musí být vybrán ze Seznamu výrobků a technologií v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1, který je veden na našich webových stránkách a na webových stránkách OPŽP www.opzp.cz. Zda je kotel veden na „seznamu“ bude kontrolováno při závěrečném vyúčtování projektu. Na výrobky mimo tento seznam nebude dotace poskytnuta.


 

Můžu si pořídit nový zdroj vytápění s ručním přikládáním?

Ano, v tomto případě musí být součástí zařízení akumulační nádoba o minimálním objemu 55l/kW a to i v případě výrobků s automatickým přikládáním, u kterých výrobce deklaruje také možnost ručního přikládání.


 

V rámci rekonstrukce domu jsem vyměnil „starý“ plynový kotel za nový kondenzační. V souvislosti s plánovanou kotlíkovou dotací, jsem chtěl vědět, zda mohu zpětně požádat o dotaci na výměnu plynového kotle?

Ne, dotace je určena pouze na výměnu starých kotlů na tuhá paliva. O dotaci žádat nemůžete.


 

Je možné čerpat dotaci na předělání původního kotle s ručním přikládáním na automat?

Ne, dotace je určena pouze na výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění, nikoliv na přestavbu.


 

Máme kotel na tuhá paliva, který je nyní v havarijním stavu. Můžeme nyní objednat firmu pouze na výměnu kotle, abychom mohli přes zimu topit a následně dořešit další náležitosti potřebné k dotaci?

Ano, kotel můžete vyměnit ještě před vyhlášením programu a následně si teprve zažádat o dotaci. Způsobilé výdaje jsou od 15.7.2015.


 

Když nemám v katastru nemovitostí svůj rodinný dům veden pod označením „rodinný dům“, ale „objekt k bydlení“, můžu o dotaci žádat?

O dotaci můžete žádat v případě, že budete schopni doložit kopii veřejnoprávního oprávnění (např. Kolaudační rozhodnutí, Kolaudační souhlas, oznámení o užívání stavby, rozhodnutí o změně užívání stavby, ověření projektové dokumentace a stanovení účelu užívání ve smyslu ust. § 125 SZ a další), ze kterého bude zřejmé, že je nemovitost rodinným domem ve smyslu § 2 písm. a) bod 2 vyhlášky č. 501/2000 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud některý z dokumentů nemáte uschovaný doma, doporučujeme spolupracovat se stavebním úřadem, který by případné dokumenty mohl mít v archivu.


 

Co mám vše udělat před podáním žádosti?

 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu, komínové tělesozhodnocení energetické náročnosti budovy nebo zvolení Mikro energetického opatření budovy energetickým specialistou, vybraným ze seznamu. Pokud nebudete chtít provést mikro opatření, je nutné doložit, že objekt splňuje průkaz energetické náročnosti budovy třídy A, B nebo C  nebo že máte zažádáno v programu Nová zelená úsporám. V případě realizace Mikro energetického opatření nutno k žádosti doložit fotodokumentaci původní stavu před realizací.
 • kontrola výpisu z Katastru nemovitostí
  • jsem vlastníkem nemovitosti = mohu podat žádost o Kotlíkovou dotaci v Libereckém kraji
  • jsou uvedeni další vlastníci nemovitosti nebo mám nemovitost ve společném jmění manželů = k žádosti předložím příslušné písemný/é souhlas/y (vzorové formuláře budou součástí žádosti)
  • nemovitost je vedena jako „rodinný dům“, „bytový dům“ (max. 3 bytové jednotky), „zemědělská usedlost/statek“ jejíž součástí je bytová jednotka = nemusím prokazovat účel objektu. Pokud je nemovitost vedena jako „objekt k bydlení“ = k žádosti doložím kopii veřejnoprávního oprávnění

 

Jak mám postupovat, když budu kotel měnit již nyní, před vyhlášením programu?

 • vyfotit stávající kotel napojený na otopnou soustavu, komínové tělesoekologicky zlikvidovat původní otopné zařízení a nechat si vystavit doklad o likvidaci starého otopného zařízení (vzor ke stažení pod odkazem „Dokumenty ke stažení“)
 • instalaci nového kotle musí provést oprávněná osoba, doloží kopii osvědčení / certifikátu
 • revizní technik musí být proškolen výrobcem kotle a musí Vám předat kopii osvědčení
 • uchovejte příslušný doklad prokazující, že byl kotel uveden do trvalého provozu
 • při předložení závěrečného vyúčtování, musí být nový kotel registrován v Seznamu výrobků a technologií v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1, který je veden na www.opzp.cz (pokud tam nebude uveden, je projekt neuznatelný)
 • uchovávejte veškeré dokumenty související nejen s výměnou kotle ale i souvisejících prací a výdajů za materiál

 

Musíme se kvůli dotaci přihlásit na Krajském úřadu ještě před realizací výměny kotle?

Ne, o dotaci se přihlásíte až samotným podáním žádosti o Kotlíkovou dotaci v Libereckém kraji. Zda požádáte o dotaci před či po výměně kotle záleží pouze na Vás. Vámi zvolený postup nemá vliv na hodnocení žádosti. Veškerá realizace související s kotlíkovými dotacemi může být provedena až po schválení žádosti a podpisu smlouvy.


 

Kdy bude k dispozici žádost o kotlíkovou dotaci?

Po schválení Programu na kotlíkové dotace zastupitelstvem Libereckého kraje, bude Program včetně žádosti a dalších příloh zveřejněn na úřední desce a webových stránkách Libereckého kraje, předpokládaný termín uveřejnění je plánován na konec prosince 2015. Příjem žádostí bude zahájen nejdříve 30 dní po zveřejnění Programu, tj. nejdříve koncem ledna 2016.


 

 

Pokud budu žádat o dotaci, musím provádět Mikro energetická opatření?

Realizace Mikro energetických opatření v max. výši 20 tis. Kč jsou jednou ze základních podmínek přidělení podpory. Jejich provedení je povinné a existují pouze dvě výjimky, kdy  nemusí být provedeno, a to:

1. Mikro energetická opatření nemusí být provedena v rodinných domech, které dosahují klasifikační třídy energetické náročnosti „C“ a vyšší. K žádosti o kotlíkové dotace předložíte minimálně kopii Průkazu energetické náročnosti budovy.

2. na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy je zažádáno v programu „Nová zelená úsporám“. K žádosti o kolíkové dotace předložíte žádost v rámci aktuální výzvy z programu Nová zelená úsporám.


 

Po provedeném Mikro opatření stále nedosáhne budova energetického štítku „C“, je toto problém?

Ne, realizací Mikro energetických opatření v žádném případě nemusí dojít ke snížení energetické náročnosti budovy na třídu „C“.


 

Máme dům z osmdesátých let. Na budově je provedeno nějaké zateplení a jsou vyměněná okna ze 2/3.  Je potřeba kvůli dotaci na kotel vyhotovit energetický štítek budovy? Nejsme si jistí, zda dosáhneme C.

Ne, není nutné vyhotovovat energetický štítek, lze provést pouze Mikro energetická opatření. Není stanovena podmínka, že příjemce, který by pravděpodobně dosáhl na energetický štítek C a vyšší (zjistilo by se až po proměření specialistou) nesmí provést Mikro energetická opatření.


 

Plánujete semináře k dotacím je nutné se na tyto semináře registrovat?

Ne na semináře není nutné se registrovat, můžete rovnou přijít.


 

Stavíme nový rodinný dům (dřevostavba, energ. třída A) a rád bych se vás zeptal, jestli můžeme čerpat dotace na pořízení nových kamen na dřevo s výměníkem?

Ne, dotaci nelze čerpat na nákup kamen. Dotaci nelze čerpat bez výměny starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním.


 

Na starém kotli chybí identifikační štítek, jak ho mám identifikovat?

Zkuste požádat topenářskou firmu, zda by Vám mohla pomoci s identifikací kotle.


 

Mám po domácku vyrobený kotel, jak bych měl v žádosti kotel specifikovat?

Zkuste požádat topenářskou firmu, zda by Vám mohla pomoci s identifikací kotle. Zároveň byl Liberecký kraj informován, že Ministerstvo životního prostředí může poskytnout jednoduchý návod na identifikaci typů a materiálu kotlů. Je možné připustit i označení „vyrobený svépomocí“, které by z hlediska hodnocení přínosů výměny bylo hodnoceno na úrovni prohořívacího kotle.


 

V případě, že mi energetický specialista vystavuje energetický štítek budovy, v jakém parametru musí být podmínka energetické třídy min. „C“ splněna?

Budova musí dosahovat klasifikační třídy energetické náročnosti budovy minimálně „C“ v jednom z následujících ukazatelů a to buď u ukazatele celkové dodané energie, nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo u průměrného součinitele prostupu tepla.


 

Dozvěděl jsem se, že od 4. 12. 2015 byla na formulář, který vyplňuje energetický specialista, doplněna věta na základě požadavku MŽP, jak mám postupovat v případě starého formuláře od energetického specialisty, který tuto větu neobsahuje?

Jedná se o tuto větu: „Posouzení vhodnosti výběru opatření z výše zmíněného seznamu nemusí být nutně založeno na exaktních výpočtech (vhodnost opatření bude zpravidla zřejmá) a mělo by kromě celkových přínosů opatření (snížení tepelných ztrát), jeho nákladové efektivity a celkové ceny zohledňující maximální výši způsobilých nákladů na tato opatření (max. 20.000,- Kč) brát v potaz i další praktické aspekty daného konkrétního případu, které mohou například omezovat využití jiného opatření spojeného s vyššími energetickými úsporami.“

Tento text je součástí podrobnějšího popisu doporučeného Mikro energetického opatření, cílem má být uvedení zdůvodnění, proč energetický specialista dané opatření doporučil jako vhodné.

Formulář s doplněnou informací je nutné používat od 04. 12. 2015. V případě, že u Vás byl energetický specialista po tomto termínu a na formuláři chybí výše uvedená informace, doporučujeme ho kontaktovat a požádat o doplnění. Pokud k Vám energetický specialista teprve dorazí, zkontrolujte si, že Vám vyplňuje tuto verzi formuláře nikoliv starou. Formuláře vyplněné před 04. 12. 2015 nemusejí výše uvedenou informaci obsahovat.