Vydání rybářského lístku

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Základní popis
Rybářský lístek (doklad) je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.
Rybářský lístek se vydává pro území České republiky s platností na: 10 let, 3 roky nebo 1 rok ode dne jeho vydání.

Oprávněn jednat
O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec.

Podmínky a postup řešení
Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářské lístku jsou základní znalosti   prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství). Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:
dříve vydaným rybářským lístkem, popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:
dříve vydaným rybářským lístkem, jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl, osvědčením o získané kvalifikaci, nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

Zahájení řešení

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

Na které instituci řešit
obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, cizinci podávají žádost tomu obecnímu úřadu obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu se zdržují, v daném případě odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí MěÚ Mimoň

Kde, s kým a kdy
odbor výstavby, dopravy zemědělství a životního prostředí MěÚ Mimoň, Mírová 120, Vítková DiS., v úředních hodinách (pokud nebylo dojednáno jinak)

Potřebné doklady
· občanský průkaz, cizinci předloží cestovní pas
· doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu
rybářského lístku – viz bod 4.)

Potřebné formuláře

žádost o vydání rybářského lístku je k dispozici na odboru výstavby, dopravy,  zemědělství a životního prostředí MěÚ Mimoň, nebo ke stažení zde.

Poplatky a úhrada
správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle délky platnosti rybářského lístku
– 1 rok 100 Kč
– 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč
– 3 roky 200 Kč
– 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč
– 10 let 500 Kč
– 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč

Úhrada probíhá v hotovosti v české měně před provedením úkonu, tj. před vydáním
rybářského lístku a lze ji provést přímo zaměstnanci, který žádost vyřizuje

Lhůty pro vyřízení
v případě doložení požadovaných dokladů bezodkladně

Další účastníci
nejsou stanoveni

Další činnosti
Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.
Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

Elektronická služba
nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou

Postup dle předpisu
zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství

Související předpisy
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky
Zákon neřeší případy, kdy účastník převzetí dokladu odmítne jako projev nesouhlasu. V případě odepření vydání loveckého lístku lze podat odvolání KÚ Libereckého kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí.

Sankce
Ten, kdo neoprávněně chytá ryby, se dopouští:
– přestupku dle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích a hrozí mu pokuta do výše 8.000,- Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku,
– trestného činu podle § 178a trestního zákona a hrozí mu trest odnětí svobody až na 2 roky, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Další sankce v případě nedodržení zákona jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.

Nejčastější dotazy
Od kdy platí rybářský lístek?Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (1 rok, 3 roky, 10 let).

Další informace
Český rybářský svaz

Jiné zdroje informací
www.mzp.cz

Za správnost popisu odpovídá
odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí MěÚ Mimoň
Kontaktní osoba
Jaroslava Vítková, DiS., telefon: 487 805 020,
e-mail: vitkova@mestomimon.cz

Platnost ke dni
1.července 2011

Poslední aktualizace
26.4.2012

Konec platnosti
nestanoven

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Komentáře jsou zakázány.