Informace o provozu podatelny

autor: | 29. července 2014

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle ust. § 2 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

ust. § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb. zveřejňovaný údaj
písm. a)
adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě – tj. listinných podání, a současně doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat
Městský úřad Mimoň
Mírová 120
471 24 Mimoň III
písm. b)
úřední hodiny podatelny
Pondělí 8:00–11:30 a 12:30–17:00
Středa 8:00–11:30 a 12:30–17:00
písm. c)
elektronická adresa podatelny pro elektronická podání e-mailem
podatelna@mestomimon.cz
písm. d)
identifikátor datové schránky pro elektronická podání prostřednictvím informačního systému datových schránek
ys8b5fe
písm. f)
přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých MěÚ přijímá dokumenty v digitální podobě
Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF/A
 • RTF
 • ODF ISO/IEC 26300
 • HTML
 • Čistý text v kódování UTF-8 nebo ASCII
 • DOC/DOCX

Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948
 • JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918
 • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný
 • GIF

Dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172
 • GIF

Zvukové dokumenty:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2)
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
 • OGG Vorbis
 • WAV, PCM

Databáze:

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)
písm. g)
přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů
Přípustné technické nosiče:

 • DVD disk
 • USB flash disk
 • CD

Podmínky použití:

 • každé podání je třeba umístit na samostatný nosič
 • nosič nemá jiný obsah než podání, případně související řádně označené přílohy
 • doručení je možné osobně nebo prostředky poštovní či doručovací služby
 • technické nosiče se vracejí pouze na výslovnou žádost uvedenou v podání
písm. h), i)
způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných původcem.
Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu.
 • Datová zpráva, u které byl zjištěn virový software nebo chybný formát, není dále zpracována, tedy nebude elektronickou podatelnou přijata a bude neprodleně odstraněna. O nepřijetí datové zprávy obsahující virový software nebude zpráva o potvrzení doručení odesílateli zaslána.
 • Datová zpráva, u které byl zjištěn chybný formát, nekompatibilní software nebo překročena maximální velikost datové zprávy – 20 MB, není dále zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění závady.