Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

autor: | 9. dubna 2014

Základní informace
Ohlašovna městského úřadu rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh oprávněné osoby, pokud zaniklo užívací právo občana k objektu a pokud občan tento objekt neužívá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Podmínky a postup:
Žádost/Návrh na zrušení údaje o místu TP občana musí obsahovat tyto náležitosti (náležitosti podání podle § 37, odst. 2 správního řádu, § 45, odst. 1 správního řádu):

 1. kdo ji činí,
 2. čeho se týká
 3. co se navrhuje
 4. další údaje stanovené zákonem, přičemž musí být patrné, co žadatel žádá, nebo čeho se domáhá
 5. povinnost žadatele označit další jemu známé účastníky

Žádost/Návrh na zrušení údaje o místu TP občana není nutno podávat na žádném tiskopisu. Přesto lze jeho vytvoření doporučit, neboť se tím úkony spojené s podáním návrh zjednoduší a předejde se případným problémům s vadnými návrhy (nebo se alespoň jejich počet sníží). Občan žádost předkládá na ohlašovně příslušného městského úřadu podle místa trvalého pobytu s doklady dosvědčující uvedené skutečnosti.

Doklady:

 • Doklad, opravňující k užívání nemovitosti, aby bylo patrné že žádost podává oprávněná osoba.
 • Pokud bylo soudem zrušeno užívací právo, příslušné soudní rozhodnutí s vyznačenou právní mocí
 • Pokud byla osoba vystěhována , doklad o provedeném výkonu rozhodnutí
 • Doklad, že osoba proti níž řízení směřuje, předmětný objekt neužívá (např. potvrzení od družstva, prohlášení sousedů , uvedení svědků atd.)
 • Pokud je vlastníkem objektu např. bytové družstvo, písemné pověření soby, která bude toto družstvo v řízení zastupovat
 • Pokud je více oprávněných osob a bude v jednání zastupovat pouze jedna nebo více, plnou moc od ostatních, kteří pověří svého zástupce , a to pro celou dobu správního řízení nebo na jednotlivý úkon.

Za správní řízení se neplatí žádný poplatek.

Opravné prostředky:
Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Proti rozhodnutí může občan podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.