Zřízení (budoucího) věcného břemene – služebnosti

autor: | 4. dubna 2014

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Základní informace o zřízení (budoucího) věcného břemene – služebnosti

Jedná se o agendu týkající se dispozic s nemovitými věcmi ve vlastnictví města. Věcná břemena – nyní služebnosti – představují soubor právních norem, která věcně omezují vlastníka nemovité věci (stavby nebo pozemku) ve prospěch jiného subjektu, a to tak, že vlastník je povinen něco konat, něco strpět nebo něčeho se zdržet. Jde tedy o celou škálu vztahů, v nichž na straně jedné vystupuje povinný (subjekt mající určitou povinnost) a na straně druhé oprávněný (subjekt jako konzument práva). V obou případech se může jednat jak o fyzické, tak o právnické osoby. Věcné břemeno – služebnost je zřizováno za úplatu, a to buď jednorázovou nebo v opakovaných platbách.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právům a povinnostem a k právním úkonům.

Podmínky a postup
Žadatel musí podat písemnou žádost o zřízení věcného břemene na podatelnu Městského úřadu v Mimoni.

Zahájení
Písemná žádost adresovaná odboru správy majetku MěÚ Mimoň je zaevidována, prověřena z hlediska územního plánu a zatížení nemovitých věcí z hlediska dalšího rozvoje města a předložena k projednání v radě a zastupitelstvu města. Žadatel je o závěru jednání rady a zastupitelstva písemně informován.

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň.

Kde, s kým a kdy
Kde: Městský úřad Mimoň,  Mírová č.p. 121, 471 24 Mimoň
S kým: Odbor správy majetku, Ing. Blanka Fialová, I. patro
Kdy: hodiny pro veřejnost (pondělí a středa 8,00 – 11:30 ; 12:30 – 17,00 hod.)

Potřebné doklady a podklady

  • Písemná žádost (obsahující základní údaje o žadateli, označení nemovitosti, ke které je žádáno zřízení věcného břemene, a za jakým účelem),
  • situační plánek se zakresleným věcným břemenem,
  • výpis z katastru nemovitostí na nemovitost žadatele a nemovitost, ke které žádá zřídit věcné břemeno,
  • snímek pozemkové mapy.

Formuláře
Žádost o zřízení věcného břemene ke stažení (pdf, doc)

Poplatky
Zpracování žádosti je bezplatné. Žadatel dále hradí náklady na zpracování geometrického plánu a nakonec správní poplatek 1000,- Kč za provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí.

Lhůty a termíny
V závislosti na jednání rady a zastupitelstva města (zhruba 3 měsíce).

Další účastníci
Dle potřeby

Další činnosti
V případě potřeby doložení dalších dokladů bude žadatel vyzván písemně nebo telefonicky. Dále se musí žadatel dostavit k předběžnému odsouhlasení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a poté i k jejímu podpisu. Po skončení akce se musí žadatel po předložení kolaudačního rozhodnutí s potvrzením nabytí právní moci a geometrického zaměření věcného břemene (nejméně 4 ks originál) dostavit k předběžnému odsouhlasení smlouvy o zřízení věcného břemene a poté i k jejímu podpisu. Po vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí musí žadatel uhradit částku stanovenou za zřízení věcného břemene.

Vyřídit elektronicky
Žádost může za podmínky komplexnosti dodaných materiálů být podána elektronickou formou.

Právní předpis

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
  • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy

Opravné prostředky
Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o zřízení věcného břemene spadá plně do kompetence zastupitelstva města.

Sankce
Uplatnění smluvních sankcí sjednaných ve smlouvách (úroky nebo poplatky z prodlení).

Za správnost odpovídá – obecně
Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá
Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM

Platí od
1.1.2014

Poslední aktualizace
28.4.2020

Platí do
Bez omezení

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“