Změna trvalého pobytu

autor: | 14. dubna 2014

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Pojmenování životní situace

Změna trvalého pobytu

Základní informace k životní situaci

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun zákonný
 • zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
 • podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Další podmínky nejsou stanoveny

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti –  odkaz na formulář

Na které instituci řešit životní situaci

na Městském úřadě v Mimoni

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ulice Mírová 120 v Mimoni, budova „A“, 1. Patro, kancelář – Evidence obyvatel č. 104

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
 • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Je nutné vyplnit originální tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně.

Jaké jsou poplatky a jak lze je uhradit

Správní poplatek

 • Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
 • Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.
 • Ukončení trvalého pobytu na území České republiky se zaplatí správní poplatek ve výši 100,- Kč.
 • Za zrušení trvalého pobytu se zaplatí správní poplatek ve výši 100,- Kč za osobu.

 

Jaké jsou lhůty

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel)
 • Doplňující zákony a předpisy
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Opravné prostředky a sankce

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví žádosti a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při ohlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel a nedostatky nebudou ani po výzvě ve stanovené lhůtě odstraněny, rozhodne ohlašovna o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

Proti rozhodnutí o nezaevidování místa trvalého pobytu a proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání.

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

Kontaktní osoba

Bc. Gabriela Ježková, referent evidence obyvatel

 

Popis je zpracován podle právního stavu

Ke dni 01.01.2016