Výměna bytů

autor: | 4. dubna 2014

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Základní informace o výměně bytů

Výměnu bytů od 1.1.2014 neřeší nový Občanský zákoník. Výměnu bytů lze realizovat např. vzájemným postoupením nájemní smlouvy na základě dohody obou nájemců a vždy jen za souhlasu pronajímatele. Stanovisko k dohodě o výměně bytů vydává vlastník nemovitostí tj. Město Mimoň.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

  • Oprávněný nájemce bytu

Podmínky a postup
Se souhlasem pronajímatelů se nájemci mohou dohodnout o výměně bytů, dohoda musí mít písemnou formu. Postup:

  • Sepsání dohody o výměně bytů respektive o postoupení nájemní smlouvy mezi nájemci s ověřenými podpisy všech účastníků.
  • Předložení žádosti o schválení dohody pronajímateli – Město Mimoň.
  • K výměně se musí vyjádřit vždy všichni pronajímatelé. K výměně dojde pouze v případě, že všichni pronajímatelé souhlasí. Pokud jeden z pronajímatelů nesouhlasí, k výměně nedojde.

Zahájení
Podání řádně vyplněné žádosti o souhlas s dohodou o výměně bytů – doporučujeme osobně.

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň, Mírová č.p. 120.

Kde, s kým a kdy
Městský úřad Mimoň,  Mírová č.p. 121, odbor správy majetku, bytové oddělení
S kým: odbor správy majetku,  Dagmar Javorková, I. patro, tel. 487 805 033
Kdy: hodiny pro veřejnost (pondělí a středa 8,00 – 11:30 ; 12:30 – 17,00 hod.)

Potřebné doklady a podklady

  • Vyplněná žádost s ověřenými podpisy všech účastníků dohody
  • Osobní doklady
  • Nájemní smlouvu či jiný doklad opravňující k užívání bytu
  • Potvrzení správce domu (tem kde je) o správnosti údajů a o řádném plnění povinností nájemce (zejména, že nedluží nájemné a za služby spojené s užíváním bytu)

Formuláře
Neformalizovaná písemná žádost, ve které bude uveden konkrétní požadavek žadatele.

Poplatky
Žádné.

Lhůty a termíny
Nejsou zákonem stanoveny – doba vyřízení závisí na složitosti každého případu a na době projednání ostatních pronajímatelů.

Vyřídit elektronicky
Nelze.

Právní předpis

  • Zákon 89/2012 Sb., Občanský zákoník – výměnu přímo neřeší, lze použít pouze podpůrně některá ustanovení

Opravné prostředky
Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o souhlasu s výměnou bytu resp. postoupením nájemní smlouvy spadá plně do kompetence Rady města Mimoň.

Sankce
V případě zjištění tzv. fiktivní výměny nebude vydán souhlas.

Nejčastější dotazy
Pokud je nájemní smlouva k bytu pouze na jednoho z manželů, kdo je vlastně nájemcem bytu?
Nájemci obecního bytu jsou vždy oba manželé, spoluuživatelem bytu se stává druhý z manželů dnem uzavření sňatku.

Další informace
Důležitou podmínkou pro vydání souhlasného stanoviska k dohodě o výměně bytů je, že nájemce nedluží na nájemném ani úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

Související životní situace
Změna trvalého pobytu – řeší správní odbor Městského úřadu v Mimoni – evidence obyvatel

Za správnost odpovídá – obecně
Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá
Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM

Platí od
1.1.2014

Poslední aktualizace
27.4.2020

Platí do
Bez omezení.

Poznámky
K výměně bytů může dojít pouze po vydání písemného souhlasu všech pronajímatelů.

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“