Rodina, děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením

autor: | 28. dubna 2014

Jste ve složité životní situaci, potýkáte se s dluhy, potřebujete uspořádat své rodinné poměry, máte problémy s výchovou svého dítěte?

Pomoc Vám poskytne Městský úřad Mimoň, správní odbor, oddělení rodiny a sociálních věcí, který poskytuje pomoc jak rodičům, nezletilým dětem, tak i osobám, které potřebují řešit svou životní situaci a potýkají se s problémy.

Pracovnice řeší problematiku:

 • dítěte, jehož rodiče zemřeli
 • dítěte, jehož rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti
 • dítěte, kde dochází k rozvodu manželství
 • rozvodu manželství nebo odchodu jednoho z partnerů
 • styku rodiče s dítětem
 • stanovení výživného, které již neodpovídá potřebám dítěte – jeho změna
 • dítěte narozeného mimo manželství
 • otázky určení otcovství
 • domácího násilí
 • zanedbání, opuštění, týraní dítěte
 • zanedbání povinné školní docházky
 • dítěte, které se dopouští trestné činnosti, útěků z domova
 • dítěte, které požívá alkohol, či jiné návykové látky
 • dítěte, které je obětí šikany
 • dítěte, které je nepřiměřeně trestáno nebo zneužíváno
 • dítěte, které je obětí trestného činu
 • poskytují základní i odborné sociální poradenství
 • při výběru vhodné sociální služby, zprostředkování kontaktu
 • jsou nápomocny k sepsání návrhů a podnětů k soudům
 • poskytují pomoc klientům při různých předních jednáních
 • pokytují pomoc občanům v případech řešení jejich obřízené
  životní situace (dluhy na nájemném, elektřině, sepisování
  žádostí o splátkový kalendář, pomoc s oddlužením aj.)
 • zprostředkují pomoc občanům propuštěným z výkonu trestu
  odnětí svobody, závislým na alkoholu či jiných návykových látkách
 • poskytují pomoc při zprostředkování sociální služby,
  sociální dávky, zaměstnání, bydlení
 • pomáhají se sepsáním žádosti o ustanovení zváštního příjemce důchodu

S kým můžete životní situaci řešit

Potřebné informace a sociální poradenství Vám poskytnou níže uvedené pracovnice Městského úřadu Mimoň,  správní odbor, oddělení rodiny a sociálních věcí, v úředních hodinách:

• pondělí a středa 8:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 17:00 hod.

Mimo úřední hodiny po telefonické domluvě.

Kontakty:

Bc. Kateřina Kapičková – vedoucí odd., hmotná nouze, sociálně-právní ochrana dětí
MěÚ Mimoň, ul. Malá budova č.p.181 (bývalá budova úřadu práce), přízemí –  správní odbor, oddělení rodiny a sociálních záležitostí, tel. 487 805 054, služební tel. 724 315 362,
e-mail: kapickova@mestomimon.cz

Lenka Dzurová – veřejný opatrovník a koordinátor komunitního plánování
MěÚ Mimoň, ul. Malá budova č.p.181 (bývalá budova úřadu práce), přízemí –  správní odbor, oddělení rodiny a sociálních záležitostí, tel. 487 805 022
e-mail: dzurova@mestomimon.cz