Pronájem obecního bytu formou výběrového řízení

autor: | 4. dubna 2014

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Základní informace o pronájmu obecního bytu formou výběrového řízení

Postup pronájmu volných bytů z majetku Města Mimoň se řídí Směrnicí rady města Mimoň číslo 2/2018, Pravidla o přidělování bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Zájemce o přidělení bytu – osoba starší 18 let – si podá na odbor správy majetku MěÚ vyplněný Dotazník s přílohami dle Směrnice 2/2018. Na základě podaného Dotazníku rozhodne Rada města o přidělení bytu zájemci, čímž vyslovuje souhlas s účastí zájemce ve výběrovém řízení na pronájem bytu. Záměr pronájmu obecního bytu formou výběrového řízení, tzv. „obálkovou metodou“ je vyvěšen na nástěnce na Městském úřadu, Mírová č.p. 120, na nástěnce odboru správy majetku Mírová č.p. 121, na nástěnce ve vestibulu MK a.s. Mírová č.p. 76, a na těchto webových stránkách v sekci Město.

Volné byty
Přehled volných bytů v majetku města Mimoň je zde: http://mestomimon.cz/mestske-reality/volne-byty-v-majetku-mesta/

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Výběrového řízení se může zúčastnit občan ČR starší 18 let, který má vydaný souhlas Rady města Mimoň.

Podmínky a postup
Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny Směrnicí č. 2/2018 (byt je pronajat tomu zájemci, který nabídne nejvyšší předplatné nájemného (min. na 6 měsíců, v případě bytů na Ploužnici 1 měsíc). Nájemní poměr bývá sjednán nejprve na dobu určitou 3 měsíce. Při bezproblémovém užívání bytu je tento vztah pravidelně prodlužován.
Běžný postup:

  • Výběrové řízení probíhá v zasedací místnosti Městského úřadu v Mimoni, Mírová č.p. 120, 2. poschodí, termíny výběrového řízení jsou zveřejněny současně s nabídkou bytů.
  • V komisi zasedají zaměstnanci městského úřadu.
  • Po zápisu do výběrového řízení jsou všichni zájemci o byt seznámeni s postupem výběrového řízení.
  • Jediným hlediskem bude výše nabídnuté ceny, jako předplatného nájemného u konkrétního bytu.
  • Pokud vítěz výběrového řízení nezaplatí nabízenou zálohu do 15 dnů ode dne konání výběrového řízení, na jeho místo automaticky postoupí případný další zájemce.

Zahájení
Podání řádně vyplněné žádosti (ve dvou vyhotoveních) na podatelnu Městského úřadu Mimoň.

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň, Mírová č.p. 120.

Kde, s kým a kdy
Městský úřad Mimoň,  Mírová č.p. 121, odbor správy majetku, bytové oddělení
S kým: odbor správy majetku, Dagmar Javorková, I. patro, tel. 487 805 033
Kdy: hodiny pro veřejnost (pondělí a středa 8,00 – 11:30 ; 12:30 – 17,00 hod.)

Potřebné doklady a podklady
K přidělení bytu a souhlasu Rady města s postupem do výběrového řízení: Dotazník s příslušnými přílohami.
K výběrovému řízení na konkrétní byt: Žádost vyplněná předepsaným způsobem, souhlas Rady města s přidělením bytu a účastí ve výběrovém řízení a platný občanský průkaz.

Formuláře
Dotazník, žádost o pronájem bytu v majetku města Mimoň, potvrzení o bezdlužnosti, potvrzení o výdělku – tyto tiskopisy jsou k dispozici na bytovém oddělení v Mimoni,  Mírová č.p. 121, popřípadě ke stažení zde:
Formuláře potřebné k přidělení bytu – Pravidla o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a MK a.s. dle Směrnice č. 01/2019

Poplatky
Poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty a termíny
Dle podmínek vyhlášených při zadání výběrového řízení – podle uvolnění bytů.

Vyřídit elektronicky
Nelze

Právní předpis

  • Směrnice Rady města Mimoň č. 1/2019 Pravidla o pronajímání bytů z majetku Města Mimoň a Mimoňské komunální a.s.
  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, § 2235-2301

Opravné prostředky
Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o pronájmu bytu spadá plně do kompetence Rady města Mimoň.

Sankce
Žádost nebude zařazena do výběrového řízení, pokud nebude v souladu se Směrnicí č. 1/2019. O této skutečnosti bude zájemce písemně vyrozuměn.

Nejčastější dotazy
Je možné nabízený byt prohlédnout?
Prohlídka volných bytů je možná před výběrovým řízením po dohodě s pracovníkem MěÚ, při prohlídce je možné získat i další případné informace přímo od technika bytového oddělení.

Další informace
Městský úřad Mimoň, bytové oddělení, p. Javorková, p. Bc. Krejčíková, I. patro, pracovníci bytového oddělení, tel. 487 805 033, 487 805 030.

Za správnost odpovídá – obecně
Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá
Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM

Platnost
Platí od 21.5.2007

Poslední aktualizace
1.1.2019

Platí do
Bez omezení

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“