Pronájem nebytového prostoru

autor: | 4. dubna 2014

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Základní informace o pronájmu nebytových prostor

Jedná se o agendu týkající se dispozic s nemovitými věcmi ve vlastnictví Města Mimoně.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právům a povinnostem a k právním úkonům. Žadatel nesmí mít závazky vůči městu.

Podmínky a postup
Zájemce si podá žádost o pronájem nebytového prostoru se specifikací požadavku žadatele na podatelnu městského úřadu nebo přímo na odboru správy majetku.
Písemná žádost adresovaná odboru správy majetku je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v orgánech města (tj. rada, popř. komise). V případě souhlasu rady města následuje povinné zveřejnění na úřední desce městského úřadu a další jednání v orgánech města – odsouhlasení návrhu nájemní smlouvy. Žadatel je o závěrech jednání písemně informován.

Zahájení
Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele na podatelnu městského úřadu.

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň

Kde, s kým a kdy
Kde: Městský úřad Mimoň,  Mírová č.p. 121, 471 24 Mimoň
S kým: odbor správy majetku, Bc. Pavla Krejčíková, I. patro, tel. 487 805 030
Kdy: hodiny pro veřejnost (pondělí a středa 8,00 – 11:30 ; 12:30 – 17,00 hod.)

Potřebné doklady a podklady

  • Písemná žádost (obsahující osobní údaje či údaje o firmě, podnikatelský záměr pro pronájem, navrhovanou výši nájemného a dobu pronájmu)
  • Občanský průkaz
  • Živnostenský list
  • Výpis z obchodního rejstříku

 
Formuláře
Žádost o pronájem nebytového prostoru je k dispozici na odboru správy majetku Městského úřadu Mimoň, Mírová č.p. 121, popřípadě ke stažení:
Žádost o pronájem nebytového prostoru (pdf,
doc)

Poplatky
Poplatek není vybírán. Všechny úkony jsou bezplatné.

Lhůty a termíny
V závislosti na jednání Rady města Mimoně, popř. komise (cca 2-3 měsíce).

Další účastníci
Další odbory Městského úřadu Mimoň a komise rady města, popř. další organizace.

Další činnosti
V případě potřeby doložení dalších dokladů bude žadatel vyzván písemně nebo telefonicky, odsouhlasení návrhu nájemní smlouvy.

Vyřídit elektronicky
Žádost může za podmínky komplexnosti dodaných materiálů být podána elektronickou formou.

Právní předpis

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §2302 – 2315

 

Opravné prostředky
Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o pronájmu nebytového prostoru nebo pozemku spadá plně do kompetence Rady města Mimoně.

Sankce
Uplatnění smluvních sankcí sjednaných ve smlouvách (odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy, úroky nebo poplatky z prodlení).

Za správnost odpovídá – obecně
Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá
Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM

Platí od
1.1.2014

Poslední aktualizace
27.4.2020

Platí do
Bez omezení.

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“