Prodej, směna a dar nemovitých věcí

autor: | 4. dubna 2014

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Základní informace o prodeji, směně a darování nemovitých věcí

Jedná se o agendu týkající se dispozic s nemovitými věcmi ve vlastnictví Města Mimoně.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právům a povinnostem a k právním úkonům. Žadatel nesmí mít závazky vůči městu.

Podmínky a postup
Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele na podatelnu městského úřadu nebo na odboru správy majetku. Písemná žádost adresovaná odboru správy majetku je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů (prošetření z hlediska územního plánu, využití nemovité věci pro město z hlediska dlouhodobého rozvoje města apod.) předložena k projednání v orgánech města (tj. rada, popř. komise, a zastupitelstvo) k projednání a rozhodnutí, zda má město zájem nemovitou věc prodat, směnit, darovat apod. Je-li záměr prodat, směnit, darovat, vypůjčit nemovitou věc schválen, následuje povinné zveřejnění na úřední desce městského úřadu a další projednání v orgánech města. Žadatel je o závěrech jednání písemně informován.

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň

Kde, s kým a kdy
Kde: Městský úřad Mimoň,  Mírová č.p. 121, 471 24 Mimoň
S kým: odbor správy majetku, Ing. Blanka Fialová, I. patro, tel. 487 805 034
Kdy: hodiny pro veřejnost (pondělí a středa 8,00 – 11:30 ; 12:30 – 17,00 hod.)

Potřebné doklady a podklady

  • Písemná žádost,
  • výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy se zákresem požadovaného pozemku, popř. výpis z obchodního rejstříku, rejstříku ekonomických subjektů, či jiného rejstříku, telefonní spojení.

Formuláře
Formalizovaná písemná žádost – Žádost o prodej nemovitosti ke stažení (pdf, doc)

Poplatky
Zpracování žádosti je bezplatné, před podáním žádosti žadatel hradí katastrálnímu úřadu správní poplatek za výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy, případně náklady na zpracování geometrického plánu, dále náklady na zpracování znaleckého posudku a v konečné fázi poplatek Kč 1000,- pro provedení vkladu kupní, darovací nebo směnné smlouvy do katastru nemovitostí.

Lhůty a termíny
V závislosti na jednáních Rady, popř. komise, a Zastupitelstva města Mimoně (cca 6 měsíců).

Další účastníci
Další odbory Městského úřadu Mimoň a komise rady města, popř. další organizace.

Další činnosti
V případě potřeby doložení dalších dokladů bude žadatel vyzván písemně nebo telefonicky, odsouhlasení návrhu textu kupní, směnné smlouvy, podpis schválené kupní (zaplacení kupní ceny), směnné, darovací smlouvy

Vyřídit elektronicky
Žádost může za podmínky komplexnosti dodaných materiálů být podána elektronickou formou.

Právní předpis

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
  • Směrnice č. 6/2019 – Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku Města Mimoň

Související předpisy

Opravné prostředky
Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o prodeji, daru a směny nemovitostí spadá plně do kompetence města (Zastupitelstvo města).

Sankce
Uplatnění smluvních sankcí sjednaných ve smlouvách.

Za správnost odpovídá – obecně
Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá
Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM

Platí od
1.1.2014

Poslední aktualizace
28.4.2020

Platí do
Bez omezení.

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“