Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

autor: | 4. dubna 2014

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Základní informace o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Byty v domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS) se rozumí byty zvláštního určení dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jsou určeny zejména pro bydlení seniorů a zdravotně postižených občanů, kteří potřebují pečovatelskou službu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Osoby se sníženou soběstačností v důsledku zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo v důsledku pokročilého věku, které potřebují některé úkony pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Podmínky a postup
Žádosti o přidělení bytu mohou zájemci podávat na podatelně Městského úřadu Mimoň, Mírová 120, Mimoň na předepsaném formuláři „Žádost o přidělení bytu v domě zvláštního určení“. K žádosti se přiloží formulář – vyjádření lékaře, čestné prohlášení a doklad o výši příjmů (poslední výměr důchodu).
Žádosti o přidělení bytu v domě zvláštního určení eviduje Správní odbor – sociální úsek, který na základě podané žádosti provede místní šetření v domácnosti žadatele.

Žádost může být zamítnuta v těchto případech:

  • žadatel, který potřebuje 24hodinovou trvalou péči, je trvale upoután na lůžko,
  • žadatel je zcela zbaven způsobilosti k právním úkonům,
  • žadatel, který má psychické onemocnění či poruchu pod jejíž vlivem, ohrožuje sebe nebo své okolí
  • žadatel, jehož chování narušuje klidné soužití nájemníků
  • žadatel si potřebuje vyřešit bytovou situaci
  • žadatel, který nepotřebuje pomoc druhé osoby – nepožaduje žádné úkony terénní pečovatelské služby

Zahájení
Podání řádně vyplněné žádosti včetně příloh (osobně nebo prostřednictvím pošty) na podatelnu MěÚ Mimoň.

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň, Mírová 120, Mimoň

Kde, s kým a kdy
Městský úřad Mimoň, Mírová 120, Mimoň, Správní odbor
S kým: Lenka Dzurová, tel. 487 805 022

Potřebné doklady a podklady
Žádost vyplněná předepsaným způsobem.

Formuláře
Žádost je dostupná v kanceláři úseku sociálních věcí, Mírová 120, Mimoň, č. dveří A 101 nebo
ke stažení: Žádost o přidělení bytu v domě zvláštního určení (pdf,
doc)

Poplatky
Poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty a termíny
V závislosti na uvolnění bytu.

Vyřídit elektronicky
Nelze.

Právní předpis

  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Opravné prostředky
Přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou rozhoduje na návrh komise Rada města Mimoně. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek.

Další informace
Správní odbor, Lenka Dzurová, tel. 487 805 022

Za správnost odpovídá – obecně
Zpracování žádostí o přidělení bytu – Správní odbor.
Uzavírání, ukončování nájemních smluv a provádění vyúčtování nájemného a služeb – Odbor správy majetku.

Za správnost odpovídá
Lenka Dzurová, referent Správního odboru

Platí od
1.1. 2020

Poslední aktualizace
28.4.2020

Platí do
Bez omezení.

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“