Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

autor: | 3. dubna 2014

Základní informace
Místní poplatky jsou upraveny zákonem ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Ustanovení §1 uvádí taxativní výčet jednotlivých druhů místních poplatků, které mohou být v obci zavedeny. Poplatky se stávají být povinnými až jejich zavedením obecně závaznou vyhláškou. Obec sama určí, jaké poplatky bude vybírat.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Ve věci předmětného poplatku jedná poplatník (fyzická nebo právnická osoba) osobně nebo jím zmocněná osoba.
Poplatníkem je osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem, tj. pro umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálu, za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení, provádění výkopových prací, za umístění reklamních zařízení, za umístění zařízení pro poskytování prodeje (včetně restauračních předzahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných), za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, za umístění zařízení cirkusů, za umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, pro potřeby tvorby filmových a televizních děl, za umístění skládek, pro kulturní, sportovní a reklamní akce, za provádění výkopových prací, za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb, za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla.

Vyřídit elektronicky

Možnost elektronického podání na adresu elektronické podatelny podatelna@mestomimon.cz. Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání.

 
Formulář ke stažení
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Právní předpis
– § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
– Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů.
– Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
– zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v plném znění
Související předpisy

– zákon č. 19/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
– zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 – O místním poplatku za užívání veřejného prostranství