Místní poplatek za komunální odpad

autor: | 3. dubna 2014

Řídí se obecně závaznou vyhláškou č. 1/2013 a dále:

  • zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech
  • zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích
  • zákonem č. 280/2009 Sb. Daňový řád

Plátce poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. V budově, kde vzniklo společenství vlastníků je plátcem toto společenství (plátce si poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky).
Vlastník nemovitosti se dostaví na FO (kancelář č. 109). Zde nahlásí skutečnosti ke správnému vyměření výše poplatku. Při registraci je potřeba předložit průkaz totožnosti, zvolit velikost nádoby a frekvenci svozu odpadu. Roční poplatek je splatný ve dvou splátkách nejpozději do 15. dubna příslušného kalendářního roku a 15. října příslušného kal. roku. Poplatek je možné platit i jednorázově v termínu do 15. dubna.
Svozové známky jsou vydávány na celý rok dle navolených svozů. Známky na následující období se vydávají od 15. listopadu (nevydávají se proti penězům, viz. splatnost poplatku).
Platbu je možné provádět pokladnou na Mimoňské komunální a.s. nebo převodem na BÚ pod variabilním symbolem, který majitel nemovitosti obdrží při registraci nemovitosti.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o poplatcích za komunální odpad.