Místní poplatek z ubytovací kapacity

autor: | 3. dubna 2014

Základní informace
Místní poplatek upravuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Ustanovení § 1 uvádí taxativní výčet jednotlivých druhů místních poplatků, které mohou být v obci zavedeny. Poplatky se stávají být povinnými až jejich zavedením obecně závaznou vyhláškou. Obec sama určí, jaké poplatky bude vybírat.
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Ve věci místního poplatku jedná osobně plátce poplatku, kterým je ubytovatel . Může jím být fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla nebo jím zmocněná osoba.
Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň, Mírová 12O, 471 24 Mimoň
Kde, s kým a kdy
Finanční odbor , Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň
Správce poplatku: Nina Židlická
Úřední hodiny: pondělí + středa 8.00 – 17.00 hod
Formuláře
Formulář ubytovatel obdrží v tištěné podobě při osobní návštěvě na finančním odboru, nebo si ho může stáhnout zde.
Poplatek se hradí hotově v pokladně MěÚ Mimoň nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 19-50126824/0600, spec. symbol 1345, variabilní symbol je přidělen správcem poplatku při ohlašovací povinnosti.
Vyřídit elektronicky

Možnost elektronického podání na adresu elektronické podatelny.( odkaz na adresu) Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání. Podrobné informace jsou uvedeny v článku ( odkaz na informace o el.podatelně).

Právní předpis
Obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity.