Přechod nájmu bytu

autor: | 4. dubna 2014

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Základní informace o přechodu nájmu bytu

Stanovisko k oznámení o přechodu nájmu bytu vydává pronajímatel – Město Mimoň.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Osoba, která splňuje zákonné podmínky pro přechod nájmu bytu.

Podmínky a postup
K přechodu nájmu bytu dochází v případě úmrtí uživatele za splnění podmínek stanovených v § 2279-2284 Občanského zákoníku; tuto skutečnost oprávněná osoba oznámí neprodleně pronajímateli.
V případě opuštění společné domácnosti nájemcem budou použita ustanovení Občanského zákoníku obdobně, ale vždy se souhlasem pronajímatele

Zahájení
Podání řádně vyplněného Oznámení o přechodu nájmu bytu – doporučujeme osobně.

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň, Mírová č.p. 120.

Kde, s kým a kdy
Městský úřad Mimoň,  Mírová č.p. 121, odbor správy majetku, bytové oddělení
S kým: odbor správy majetku, Dagmar Javorková, I. patro, tel. 487 805 033
Kdy: hodiny pro veřejnost (pondělí a středa 8,00 – 11:30 ; 12:30 – 17,00 hod.)

Potřebné doklady a podklady

  • Vyplněné Oznámení o přechodu nájmu bytu
  • Osobní doklady
  • V případě úmrtí předchozího nájemce jeho úmrtní list
  • V případě odstěhování předchozího nájemce potvrzení o změně trvalého pobytu, čestné prohlášení o vzdání se užívacího práva
  • Nájemní smlouvu či jiný doklad opravňující k užívání bytu původního nájemce
  • Potvrzení správce domu o pravdivosti údajů

Poplatky
Źádné.

Lhůty a termíny
Do 30 dnů v případě, že jsou řádně doloženy požadované doklady. Pokud je nutné některé skutečnosti přešetřit, je možné tuto lhůtu podle potřeby prodloužit.

Další účastníci
Případní svědci – pokud situace vyžaduje jejich předvolání k potvrzení pravdivosti uvedených skutečností.

Vyřídit elektronicky
Nelze.

Právní předpis

  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, §2279-2284

Opravné prostředky
Neuzná-li pronajímatel nárok na přechod nájmu a nedojde k vyklizení bytu, rozhodne o věci příslušný soud.

Nejčastější dotazy
Pokud je nájemní smlouva k bytu pouze na jednoho z manželů, kdo je vlastně nájemcem bytu?
Nájemci bytu jsou vždy oba manželé bez ohledu na to, kdo je uveden v nájemní smlouvě; spoluuživatelem obecního bytu se automaticky stává druhý z manželů dnem uzavření sňatku.

Další informace
O přechodu nájmu bytu je možno začít jednat v případě, že předchozí nájemce bytu zemřel nebo byt trvale opustil.
Zákonné podmínky toho, kdo uplatňuje přechod nájmu bytu:

  • vedení společné domácnosti s předcházejícím nájemcem bytu
  • ani on ani manžel/ka nemá vlastní byt

Související životní situace
Změna trvalého pobytu – řeší správní odbor Městského úřadu v Mimoni – evidence obyvatel

Za správnost odpovídá – obecně
Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá
Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM

Platí od 1.1.2014

Poslední aktualizace
27.04.2020

Platí do
Bez omezení.

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“