Pohřebiště (hřbitov) v Mimoni a ve Vranově

autor: | 9. dubna 2014

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Město Mimoň je provozovatelem veřejných pohřebišť v Mimoni a ve Vranově podle § 16 odst.1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen zákon o „pohřebnictví“).

Doba zpřístupnění pohřebiště

Pohřebiště je místo veřejnosti denně přístupné takto:

Provozní doba pohřebiště v Mimoni
v zimním období od 1.10. do  31. 3. 8.00 – 17.00
v letním období od 1. 4. do 30. 9. 7.00 – 20.00
v den Památky zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle 7.00 – 20.00
Provozní doba pohřebiště ve Vranově
bez omezení

 
Kde naleznete?
Pohřebiště v Mimoni se nachází v ulici Hřbitovní u č.p. 166/3.
Na tomto pohřebišti se ukládají lidské pozůstatky a zpopelněné lidské pozůstatky podle zákona o pohřebnictví a jeho prováděcích předpisů.
Mohou se zde ukládat lidské pozůstatky v rakvi a urny se zpopelněnými lidskými pozůstatky do hrobů a hrobek. Je zde možné uložení zpopelněných lidských ostatků na vsypové loučce. Vsypová loučka není tradičním hřbitovem, ale souvislou udržovanou travnatou plochou.

Pohřebiště ve Vranově se nachází za Vranovem ve směru na Noviny pod Ralskem po levé straně. Na tomto pohřebišti se ukládají pouze zpopelněné lidské pozůstatky podle zákona o pohřebnictví a jeho prováděcích předpisů. Mohou se zde ukládat pouze urny se zpopelněnými lidskými pozůstatky do hrobů.
Lidské pozůstatky a zpopelněné lidské pozůstatky mohou být na pohřebištích ukládány jen s předchozím souhlasem provozovatele, který vede řádnou evidenci pohřebiště. Obdobně to platí i pro provádění exhumací.

Kontaktní osoba
pan Mynařík, tel. 773 065 300.

Pronájem hrobového místa
Dle ust. § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, lze hrobové místo užívat na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa. Provozovatel dává nájemci do nájmu hrobové místo na veřejném pohřebišti v Mimoni nebo ve Vranově. K danému místu se uzavírá Smlouva o nájmu hrobového místa, ve které je specifikován druh hrobu, jeho rozměry a roční sazba za pronájem hrobového místa a sazba za služby spojené s pronájmem hrobového místa za 1 m2. Smlouva se uzavírá na dobu 15 let (stanovená tlecí doba).

Výběr hrobového místa provede zájemce ve spolupráci se správcem pohřebišť panem Mynaříkem, tel. 773 065 300.

Kde si mohu vyřídit?
Smlouvu lze uzavřít na MěÚ Mimoň, odboru výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, tel. 487 805 020, e-mail vitkova@mestomimon.cz .

Dokumenty ke stažení
Řád pohřebiště Mimoň
Ceník
Vzorová smlouva nájem hrobu
Vzorová smlouva vsyp
Žádanka o rozptyl