Pečovatelská služba

autor: | 28. dubna 2014

Základní informace k životní situaci

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb uvedené úkony.
Základní činnosti: – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – pomoc při zajištění chodu domácnosti – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Tuto sociální službu poskytuje Sociální služby města Mimoň, p.o. Služba je poskytována jednak v terénu v domácnostech klientů, a to ve městech Mimoň a obcích patřících pod město Ralsko, dále pak v domě s pečovatelskou službou Mimoň, Pražská ulice a v domě s chráněnými byty Mimoň, Vranovská ulice.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan s trvalým pobytem ve městě Mimoni a obcích patřících pod město Ralsko.

Podmínky a postup

Pečovatelská služba je poskytována klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
O zavedení pečovatelské služby, může občan písemně požádat v kanceláři Domácí sociální a zdravotní péče Mimoň, o.p.s., nebo telefonicky domluvit schůzku v domácnosti.

Zahájení

Kontaktovat pracovníky Sociální služby města Mimoň, kteří podají potřebné informace a vysvětlí podmínky poskytování služeb, nabídnou potřebné služby, popřípadě poradí kam se obrátit. Následně je vyplněna písemná žádost o zavedení pečovatelské služby na předepsaném formuláři, dotazník k žádosti a návrh zavedení služby, který potvrdí ošetřující lékař žadatele. Dále je provedeno sociální šetření v domácnosti žadatele a sepsána smlouva, která obsahuje rozsah a časové vymezení úkonů, cenu a další individuální ujednání.
Úhrada služeb se řídí platným ceníkem.

Na které instituci
Sociální služby města Mimoň., Pražská 273/I, 471 24 Mimoň

Kde, s kým a kdy

Žádost o pečovatelskou službu se podává v kanceláři Sociální služby města Mimoň., Pražská 273/I, 471 24 Mimoň

Kontakty:
Bc. Kateřina Kapičková – ředitelka
Sociální služby města Mimoň., Pražská 273/I, 471 24 Mimoň,
tel.: 487 864 696
e-mail: dumduch.mimon@volny.cz

Potřebné doklady

  • občanský průkaz nebo jiný náhradní doklad OP (pas)
  • doklad o výši příjmu
  • návrh na zavedení pečovatelské služby vyplněný ošetřujícím lékařem
  • průkaz ZTP, ZTP/P
  • průkaz diabetika
  • oznámení o přiznání příspěvku na péči
  • podle konkrétní situace budou vyžadovány další potřebné doklady

Formuláře

  • Žádost o zavedení pečovatelské služby
  • Návrh na zavedení PS
  • Dotazník k žádosti

Lhůty a termíny

Závisí na individuální situaci žadatele a kapacitních možnostech služby.

Vyřídit elektronicky

Nelze

Právní předpis

zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy

vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Jiné informační zdroje

www.ddmimon.cz

Za správnost návodu odpovídá

Městský úřad Mimoň, oddělení rodiny a sociálních věcí

Kontaktní osoba

Lenka Dzurová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2008

Poslední aktualizace
27.04.2012

Platí do
Konec platnosti není stanoven.