Pečovatelská služba

autor: | 28. dubna 2014

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Základní informace k životní situaci

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb tyto základní činnosti:
– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
– pomoc při zajištění chodu domácnosti
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– základní poradenství
Pečovatelskou službu poskytuje příspěvková organizace Sociální služby města Mimoň, která zajišťuje převážně péči občanům města Mimoně a občanům okolních přilehlých obcí. Pečovatelská služba je poskytována v terénu v domácnostech klientů, dále pak v domech zvláštního určení v ulici Pražská a Vranovská.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan s trvalým pobytem ve městě Mimoň a okolních obcích.

Podmínky a postup

Pečovatelská služba je poskytována klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
O zavedení pečovatelské služby, může občan požádat příspěvkovou organizaci Sociální služby města Mimoň, a to prostřednictvím předepsaného formuláře, který je ke stažení v následujícím odkazu Žádost o zavedení pečovatelské služby.

Zahájení

Občan může kontaktovat pracovníky Sociální služby města Mimoň, kteří mu podají potřebné informace a vysvětlí podmínky poskytování služeb, nabídnou potřebné služby, popřípadě poradí, kam se obrátit. Následně je vyplněna písemná žádost o zavedení pečovatelské služby na předepsaném formuláři, dotazník k žádosti a návrh zavedení služby, který potvrdí ošetřující lékař žadatele. Dále je provedeno sociální šetření v domácnosti žadatele a sepsána smlouva, která obsahuje rozsah a časové vymezení úkonů, cenu a další individuální ujednání. Úhrada služeb se řídí platným ceníkem.

Na které instituci
Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace
Pražská 273/I, 471 24 Mimoň

Kde, s kým a kdy

Žádost o pečovatelskou službu se podává u příspěvkové organizace Sociální služby města Mimoň (viz výše).
S kým: Mgr. Veronika Palusková – vedoucí terénních služeb, tel. 606 464 353,
e-mail: socialnips@ddmimon.cz
Kdy: Dle telefonické domluvy s vedoucí terénních služeb.

Potřebné doklady

  • občanský průkaz nebo jiný náhradní doklad (cestovní pas)
  • doklad o výši příjmu
  • návrh na zavedení pečovatelské služby vyplněný ošetřujícím lékařem
  • průkaz ZTP, ZTP/P (pokud je žadatel vlastníkem)
  • průkaz diabetika
  • oznámení o přiznání příspěvku na péči (pokud je rozhodnuto)
  • podle konkrétní situace budou vyžadovány další potřebné doklady

Formuláře

  • Žádost o zavedení pečovatelské služby
  • Návrh na zavedení PS
  • Dotazník k žádosti

Lhůty a termíny

Závisí na individuální situaci žadatele a kapacitních možnostech služby.

Vyřídit elektronicky

Nelze

Právní předpis

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné informační zdroje

www.ddmimon.cz

Za správnost návodu odpovídá

Městský úřad Mimoň, správní odbor

Kontaktní osoba

Lenka Dzurová
tel. 487 805 022, e-mail: dzurova@mestomimon.cz

Poslední aktualizace
20.05.2020

Platí do
Konec platnosti není stanoven.