Odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu

autor: | 12. května 2014

Základní informace
Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), je povinen zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy zákona ČNR č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se nejedná o výjimku podle § 11 odst. 3, 5 a 6 citovaného zákona.
O výši odvodu rozhodne orgán ochrany ZPF v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvl. předpisů (např. stavební zákon), jehož byl souhlas k odnětí zemědělské půdy závaznou součástí. Výše odvodů byla stanovena orientačně již v souhlase.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí – stavebník.

Podmínky a postup
Podmínkou je vydaný souhlas k odnětí a pravomocné rozhodnutí podle stavebního zákona – územního rozhodnutí příp. stavebního povolení. Po dodání pravomocného rozhodnutí je zahájeno řízení o odvodu. Platba se provádí po nabytí právní moci rozhodnutí o odvodu.

Zahájení
Písemným podáním žádosti na podatelně Městského úřadu v Mimoni nebo jejím zasláním poštou.
Pokud stavebník nepodá žádost, může řízení zahájit orgán ochrany ZPF z moci úřední.

Na kterém úřadu
U místně příslušného orgánu ochrany ZPF, v jehož obvodu leží největší část odnímané plochy – a je to Městský úřad v Mimoni, Mírová 120, 471 24 Mimoň III

Kde, s kým a kdy
Městský úřad v Mimoni, odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, Mírová 120, 471 24 Mimoň III, Jaroslava Vítková, DiS. (Po 8-17, St 8-17)

Potřebné doklady a podklady
• rozhodnutí podle zvl. předpisů tj. územní rozhodnutí příp. stavební povolení s vyznačením právní moci
• u fyzických osob rodné číslo, u právnických osob IČ (bude použito jako variabilní symbol pro potřeby finančního úřadu)
• skutečná výměra odnímané plochy dle dokumentace ověřené v územním (stavebním) řízení
• výpočet odvodů

Formuláře
Žádosti jsou k dispozici na Městském úřadu Mimoň, odbor výstavby, dopravy, zemědělství a živ. prostředí.

Poplatky
Poplatek za vydání rozhodnutí o odvodech není stanoven.

Lhůty a termíny

Rozhodnutí o odvodech je vydáno do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů ode dne zahájení řízení.
Odvod za trvalé odnětí je splatný do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, odvod za dočasné odnětí je splatný do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá. Platbu je možno provést převodním příkazem nebo poštovní poukázkou.

Další účastníci
Nejsou

Další činnosti
V případě potřeby si může orgán ochrany ZPF vyžádat další podklady.

Vyřídit elektronicky
Vzhledem k charakteru podkladů není možné.

Právní předpis
Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy
• Zákon č. 500/2004 Sb.,správní řád
• Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
• Metodický pokyn MŽP č. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF
• Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u odboru zemědělství

Sankce
Nedodá-li plátce odvodu podklady potřebné pro vydání rozhodnutí ani po výzvě orgánu ochrany ZPF, může mu být uložena pokuta:
• jedná-li se o fyzickou osobu podle § 35 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích až 3000 Kč
• jedná-li se o právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání podle § 20 zákona ĆNR č. 334/1992 Sb. pokutu až do výše pětisetnásobku minimální mzdy stanovené zvl. předpisem.
Nebyl-li odvod zaplacen včas a v plné výši, vzniká podle § 12 odst. 3 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. povinnost platit z nezaplacených částek penále. Výši penále stanoví finanční orgán platebním výměrem.

Nejčastější dotazy
Lze odvod prominout?
Odvod prominout nelze. Jestliže výše odvodu placeného jednorázově nepřevyšuje celkovou částku 50 Kč, odvod se neplatí (§ 12 odst. 5 zákona ČNR č. 334/1992 Sb.). V odůvodněných případech může ministerstvo financí ČR snížit nebo prominout penále.
Jaká je výše odvodů za odnětí zemědělské půdy?
Vypočítá se pro konkrétní pozemky v závislosti na BPEJ (viz výpis z Katastru nemovitostí) a výměře odnímané plochy podle přílohy zákona ČNR č. 334/1992 Sb. Výpočet předkládá žadatel již k žádosti o souhlas, ale rozhodnutí, kterým se platba odvodů uloží, vydá odbor výstavby, dopravy,  zemědělství a životního prostředí Městského úřadu v Mimoni až po nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, jehož byl souhlas součástí.

Další informace
• v životní situaci souhlas s odnětím zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu
• telefonicky na č. 487 805 020

Jiné informační zdroje
Výše uvedené právní předpisy

Související životní situace
Vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF

Za správnost odpovídá – obecně
Městský úřad v Mimoni, odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí

Za správnost odpovídá
Ing. Petr Tadlík, odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí.

Platí od
1. 1. 2003
Poslední aktualizace
26. 4. 2012
Platí do
Není stanoveno

Poznámky 
ZPF – zemědělský půdní fond
OOP – odbor ochrany prostředí
BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka – u pozemků, které jsou součástí ZPF, je uvedena ve výpise z Katastru nemovitostí