Příjem rozhlasového nebo televizního signálu ve zhoršené kvalitě

autor: | 9. dubna 2014

 

Základní informace
Provozem elektrických a elektronických zařízení může dojít ke vzniku nežádoucí elektromagnetické energie, která ruší příjem televize nebo rozhlasu.
K příjmu ve zhoršené kvalitě však může dojít i z jiných příčin:
• přijímaný signál má nedostatečnou úroveň (nepokrytá oblast),
• přijímaný signál je nekvalitní z důvodu vícecestného šíření vlivem odrazů od okolního terénu (nepokrytá oblast),
• zastínění signálu nebo jeho degradace odrazy z důvodu výstavby nadzemních objektů a související stavební činností v okolí místa příjmu,
• použitím nevhodné instalace přijímacího zařízení (tj. antény, zesilovače, anténního svodu, přijímače a přidružených zařízení) nebo závadou některé z jeho částí,
• v době mimořádných podmínek pro šíření rádiových vln (např. při inverzním počasí) příjmem vzdálených vysílačů pracujících na stejném kanálu.
Zhoršená kvalita příjmu (rušení) se může projevovat různými způsoby:
• zrněním (šumem) obrazu nebo jeho proměnlivou kvalitou v případě nedostatečné úrovně signálu,
• kostičkováním, zamrznutím, rozpadem nebo ztrátou obrazu, krátkodobými výpadky zvuku při příjmu digitální televize,
• vícenásobnými obrysy (duchy) TV obrazu, nebo sykavkami, a ozvěnou při příjmu FM rozhlasu v případě vícecestného šíření signálu vlivem odrazů,
• nejrůznějšími projevy (kmitání, vlnění, prolínání obrazu, šum v obrazu, zvuku, výpadky apod.) při nevhodné instalaci přijímacího zařízení,
• zdvojeným řádkováním, vodorovnými pruhy nebo prolínáním jiného obrazu při mimořádných podmínkách šíření rádiových vln,
• jiskřením, vznikem moaré nebo pruhů různého sklonu a šířky, rušením zvuku atd. při rušení vnějšími zdroji (např. domácími spotřebiči, dopravními prostředky, linkami vysokého napětí atd.).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Posluchač rozhlasového nebo televizního vysílání, u kterého se projevila zhoršená kvalita příjmu rozhlasového nebo televizního signálu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
V případě vzniku nebo při přetrvávajících potížích s kvalitou příjmu doporučuje Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) postupovat následovně:
1.) Posluchač rozhlasového nebo televizního vysílání musí vždy nejprve zajistit kontrolu vlastního přijímacího zařízení.
Při příjmu prostřednictvím individuální antény zejména:
• zkontrolovat instalaci přijímacího zařízení: venkovní antény (její vhodnost pro přijímaný kanál, mechanický stav, upevnění, směrování a polarizaci), zesilovače (nutnost a vhodnost jeho použití), anténního svodu (celistvost, správné připojení, použití symetrizačního členu), vlastního přijímače (bezchybnou funkci a správné naladění na přijímaný kmitočet), přidružených zařízení (připojení videa, satelitního přijímače,
set-top-boxu atd.),
• prostřednictvím vnitřní (pokojové) nebo jiné náhražkové antény většinou nelze kvalitní příjem zajistit.
Při společném příjmu prostřednictvím televizního kabelového rozvodu (dále jen „TKR“) nebo společné antény (dále jen „STA“) zejména:
• zkontrolovat celistvost účastnické šňůry, včetně jejího správného připojení, a vlastní přijímač (jeho bezchybnou funkci a správné naladění na přijímaný kmitočet),
• v případě, že není zjištěna závada vlastního přijímacího zařízení v bytě, kontaktovat provozovatele společného rozvodu (TKR nebo STA), který zajistí odstranění případné závady společného rozvodu.
V případě pochybností je vhodné učinit dotaz na kvalitu příjmu u sousedů v okolí.
2.) V případě nedostatečného pokrytí televizním nebo rozhlasovým signálem je třeba, aby orgány místní samosprávy požadovaly jeho zlepšení u provozovatele příslušného televizního nebo rozhlasového vysílání.
3.) V případě přetrvávajících problémů s kvalitou příjmu a při bezchybné funkci přijímacího zařízení posluchače (diváka) a společného rozvodu (TKR nebo STA), je možné požádat ČTÚ o zjištění zdroje rušení podle § 100 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě pochybností může ČTÚ požadovat od posluchače (diváka) potvrzení odborné firmy o bezchybnosti přijímacího zařízení.
4.) Při vzniku problémů v souvislosti s mimořádnými podmínkami šíření rádiových vln (trvají vždy po omezenou dobu, např. při inverzní počasí nebo bouřkové činnosti), nelze zajistit pomoc, kromě případného přeladění na příjem jiného kanálu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Postupujte dle informací uvedených v bodě 6 a v případě přetrvávajících problémů se obraťte na místně příslušný oblastní odbor ČTÚ.
Zhoršenou kvalitu příjmu rozhlasového nebo televizního signálu můžete oznámit písemně, osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty

Na které instituci životní situaci řešit
Oznámení o zhoršené kvalitě příjmu rozhlasového nebo televizního signálu přijímají a vyřizují místně příslušné oblastní odbory ČTÚ.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Doklady nejsou předepsány.
Nezapomeňte uvést vaše jméno, příjmení a bydliště; dále je vhodné popsat také okolnosti, které se zhoršené kvality týkají (např. jak se zhoršená kvalita projevuje, v jakých intervalech apod.).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny; oznámené případy řeší příslušné oblastní odbory ČTÚ v pořadí dle doručení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Subjekt, který rozhlasové nebo televizní vysílání ruší.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Součinnost při kontrolním šetření.

Elektronická služba, kterou lze využít
Můžete využít tuto elektronickou adresu: podatelna@ctu.cz; podání je možné učinit bez elektronického podpisu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti protokolu kontrolního zjištění může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky na místně příslušný oblastní odbor ČTÚ, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne seznámení se s protokolem, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší. Pro písemné podání námitek není stanoven předepsaný formulář.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Český telekomunikační úřad
– Jak postupovat při nekvalitním příjmu rozhlasového nebo televizního signálu

Související životní situace a návody, jak je řešit
Rušení provozu radiokomunikačních zařízení a sítí elektromagnetickým stíněním a odrazy od staveb (Rušení nebo chybovost provozu)

Za správnost návodu odpovídá útvar
Český telekomunikační úřad – odbor státní kontroly elektronických komunikací

Kontaktní osoba
Ing. Jaromír Javůrek

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
10. 10. 2007

Popis byl naposledy aktualizován
10. 10. 2007

Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.