Podání podnětu (stížnost, petice) k obsahové stránce pořadu, nebo programu

autor: | 9. dubna 2014

 

Základní informace k životní situaci
Pořadem se rozumí obsahově souvislá, celistvá a časově ohraničená část rozhlasového nebo televizního vysílání (např. zábavný pořad, publicistika, zpravodajství, reklama, upoutávka, sportovní přenos); v rozhlasovém vysílání se pořadem rozumí i programový prvek.
Programem se rozumí záměrné časové uspořádání jednotlivých rozhlasových nebo televizních pořadů a dalších částí vysílání; v rozhlasovém vysílání pak i toku programových prvků v rámci jednoho vysílaného programu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podnět podejte nejpozději do 21 dnů po odvysílání. Uveďte médium, kde byl pořad nebo program vysílán, a stanici, název, den a hodinu vysílání.
Nebude-li podnět kompletní, Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též „Rada“) vyzve autora podnětu k doplnění informací. Úřad vyhodnotí, zda je podnět v jeho kompetenci. Pokud není, uvědomí o dané skutečnosti autora podnětu, nebo, v závislosti na charakteru podnětu, jej přepošle Radě České televize nebo Radě Českého rozhlasu, případně i Radě pro reklamu. Jakmile bude k dispozici záznam pořadu, úřad provede analýzu. Pokud analýza prokáže, že došlo k porušení některého ze zákonných ustanovení, předloží podnět Radě k rozhodnutí o dalším postupu, kterým může být (v případě programu) zahájení správního řízení nebo odložení podnětu.

Na které instituci životní situaci řešit

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Analytický odbor, Škrétova 44/6, 120 21 Praha 2, tel.: 274 782 310

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádné dokumenty nejsou stanoveny. Nutná je jednoznačná identifikace autora podnětu nebo jeho e-mailová adresa.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je příslušný úřad povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední.
V případě petice je zákonná lhůta též 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Provozovatel, v případě reklamy zpracovatel, šiřitel nebo zadavatel.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít
Podnět můžete zaslat na e-mailovou adresu Rady: info@rrtv.cz.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Jaké jsou související předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k předsedovi Rady.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce vůči odpovědným zaměstnancům Úřadu Rady jsou stanoveny Zákoníkem práce.
Další informace
Můžete se obrátit na Analytický odbor nebo Informační oddělení Úřadu Rady.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar
Analytický odbor Úřadu Rady

Kontaktní osoba
Mgr. Miroslava Škaloudová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
24. 6. 2004

Popis byl naposledy aktualizován
2. 3. 2007

Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.