Evidence obyvatel

autor: | 7. dubna 2014

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Základní informace
Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení , ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popř. orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci. Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce nebo pěstoun. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení trvalého pobytu, jedná zákonný zástupce.

Podmínky a postup:
Občan ČR provede změnu trvalého bydliště na městském úřadě na ohlašovně , v místě nového bydliště. Na ohlašovně občan obdrží přihlašovací lístek , který vyplní a přiloží k tomu tyto doklady:
a) občanský průkaz, rodný list
b) doklad, kterým dokládá změnu bydliště (výpis z katastru nemovitostí, nebo nájemní smlouvu nebo smlouvu o ubytování)
c) pokud přihlašuje i děti do 15 let – jejich rodné listy
d) po ukončení pobytu v cizině cestovní pas, doklad o nabytí občanství ČR

Správní poplatek za změnu místa trvalého pobytu činí 50,- Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku. Od poplatku jsou osvobozeny osoby do 15 let věku. Správní poplatek se platí na místě v hotovosti.

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“