DOMOV PRO SENIORY

autor: | 21. května 2020

Základní informace k životní situaci
Posláním domova seniorů je poskytování sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tato pomoc nemůže být poskytnuta jiným způsobem než prostřednictvím pobytové služby.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
– poskytnutí ubytování
– poskytnutí stravy
– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– sociálně terapeutické činnosti
– aktivizační činnosti
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pobytovou službu poskytuje příspěvková organizace Sociální služby města Mimoň.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Občan s trvalým pobytem ve městě Mimoň a v okolních obcích.

Podmínky a postup
Domov pro seniory je určen pro osoby, které dosáhly věku 65 let a které z důvodu dlouhodobého nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a pro zajištění soběstačnosti.
O umístění do domova pro seniory může občan požádat, buď osobně nebo písemně prostřednictvím předepsaného formuláře, který je ke stažení v následujícím odkazu Žádost o přijetí do Domova pro seniory Mimoň.

Zahájení
Občan může kontaktovat vedoucí sociální pracovnici Sociálních služeb města Mimoň, která mu podá potřebné informace. Následně musí být vyplněna žádost o umístění do domova seniorů, a to na předepsaném formuláři. Žadatel má možnost žádost doručit poštou, nebo donést osobně. Každá žádost je následně posouzena a v případě splnění podmínek pro přijetí do domova pro seniory, je bodově ohodnocena a zařazena do evidence žádostí.

Na které instituci
Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace
Pražská 273/I, 471 24 Mimoň

Kde, s kým
Žádost o umístění do domova pro seniory se podává u příspěvkové organizace Sociální služby města Mimoň (viz výše).
S kým: Mgr. Vilemína Kusá – vedoucí sociální pracovnice, tel.: 702 054 451,
e-mail: socialnids@ddmimon.cz

Lhůty a termíny
Závisí na kapacitních možnostech služby.

Vyřídit elektronicky
Nelze

Právní předpis
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné informační zdroje
www.ddmimon.cz

Za správnost návodu odpovídá
Městský úřad Mimoň, správní odbor

Kontaktní osoba
Lenka Dzurová, tel. 487 805 022, e-mail: dzurova@mestomimon.cz

Poslední aktualizace
21. 5. 2020

Platí do
Konec platnosti není stanoven.