Potřebuji si vyřídit

autor: | 10. března 2014

Bezpečnost a pořádek

Obce mohou vydávat vlastní právní předpisy, jejichž působnost je zpravidla vymezena územím obce. …více

Bytová politika města

Město Mimoň od 1. 1. 2020 po zrušení akciové společnosti Mimoňská komunální a.s. disponuje 1186 byty, z toho 956 bytů je v Mimoni a 230 bytů je na Ploužnici. Bytovou politiku města Mimoně zajišťuje Odbor správy majetku …více

Grantový program

Zastupitelstvo města Mimoně schvaluje každoročně ve svém rozpočtu finanční prostředky na podporu aktivit fyzických, ale i právnických osob …více

Inzerce, média

Možnosti inzerce v Mimoni – výlepové plochy, Mimoňský zpravodaj …více

Kultura

Podmínky užití autorských děl při veřejné akci, rušení rozhlasového nebo televizního signálu
Příjem rozhlasového nebo televizního signálu ve zhoršené kvalitě …více

Nahlížení do registru oznámení

Veřejní funkcionáři definovaní v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, jsou povinni podávat formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a o příjmech, darech a závazcích …více

Podání petice

Peticí se rozumí takové písemné podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost, jíž se právnické osoby nebo občané obracejí na orgány městské části …více

Pohřebiště a pohřbívání

Město Mimoň je provozovatelem veřejných pohřebišť v Mimoni a ve Vranově podle § 16 odst.1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen zákon o „pohřebnictví“). …více

Poplatky

Informace o poplatcích vybíraných na území města Mimoň. …více

Seniorská obálka

Seniorská obálka, nebo též I.C.E. karta, je karta, která obsahuje důležité údaje o zdravotním stavu osoby. Je určena především seniorům a osobám zdravotně postiženým, kteří žijí sami. Může jí však využít každý občan, který uzná za vhodné, že mu tato karta bude v případě nouze nápomocná. Osobám, kteří tuto kartu vyplní a umístí na určené místo, může Seniorská obálka, respektive informace v ní, zachránit život.

Sociální záležitosti

Sociální záležitosti a otázky rodiny řeší správní odbor – úsek sociální.

Rodina, děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Pečovatelská služba
Bydlení pro seniory a zdravotně postižené
Půjčování kompenzačních pomůcek
Domovy pro seniory

Symboly města

Použití znaku a vlajky města

Uzavření manželství

Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. …více

Vidimace a legalizace

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) …více

Výstavba

Směrnice č. 11/2012
Pravidla postupu při pořizování změn Územního plánu Mimoň
Směrnice č. 1/2012
Pravidla o způsobu použití a umístění čísel a názvů k označení budov, ulic a jiných veřejných prostranství, o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

Změna trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním. …více

Ztráty a nálezy

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ust. § 1051 až § 1065 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů. …více

Životní prostředí

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Vydání rybářského lístku
Sběrný dvůr