Potřebuji si vyřídit

autor: | 10. března 2014

Bezpečnost a pořádek

Obce mohou vydávat vlastní právní předpisy, jejichž působnost je zpravidla vymezena územím obce. ..více

Bytová politika města

Město Mimoň disponuje 350 byty, z toho 120 bytů je v Mimoni a 230 bytů je na Ploužnici. Bytovou politiku města Mimoně zajišťuje Odbor správy majetku ..více

Cena města Mimoně

Cena města Mimoně je především morálním oceněním udělovaným za výrazná umělecká, vědecká a jiná díla, mající vztah k městu Mimoň, a za přínos k rozvoji města Mimoně ve všech oblastech života. …více

Grantový program

Zastupitelstvo města Mimoně schvaluje každoročně ve svém rozpočtu finanční prostředky na podporu aktivit fyzických, ale i právnických osob …více

Inzerce, média

Možnosti inzerce v Mimoni – výlepové plochy, Mimoňský zpravodaj …více

Kultura

Podmínky užití autorských děl při veřejné akci, rušení rozhlasového nebo televizního signálu
Příjem rozhlasového nebo televizního signálu ve zhoršené kvalitě …více

Nahlížení do registru oznámení

Veřejní funkcionáři definovaní v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, jsou povinni podávat formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a o příjmech, darech a závazcích …více

Ověření podpisu

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) …více

Podání petice

Peticí se rozumí takové písemné podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost, jíž se právnické osoby nebo občané obracejí na orgány městské části ..více

Pohřebiště a pohřbívání

Město Mimoň je provozovatelem veřejných pohřebišť v Mimoni a ve Vranově podle § 16 odst.1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen zákon o „pohřebnictví“). …více

Poplatky

Informace o poplatcích vybíraných na území města Mimoň. …více

Sociální záležitosti
Rodina, děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Pečovatelská služba
Bydlení pro seniory a zdravotně postižené
Půjčování kompenzačních pomůcek
Domovy pro seniory
Poradenství, aneb v čem Vám můžeme pomoci

Symboly města
Použití znaku a vlajky města

Uzavření manželství
Uzavření manželství

Vidimace a legalizace
Vidimace a legalizace

Výstavba
Použití prostředků z Fondu rozvoje infrastruktury města Mimoně
Směrnice č. 11/2012
Pravidla postupu při pořizování změn Územního plánu Mimoň
Směrnice č. 1/2012
Pravidla o způsobu použití a umístění čísel a názvů k označení budov, ulic a jiných veřejných prostranství, o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
Směrnice č. 2/2010
Zásady podpory výstavby rodinných domů

Ztráty a nálezy
Ztráty a nálezy

Životní prostředí
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Hlášení chovu včel
Vydání rybářského lístku
Sběrný dvůr

Změna trvalého pobytu
Změna trvalého pobytu