Tajemník

autor: | 4. února 2014

Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do úřadu, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do úřadu, zodpovídá za oblast rozvoje lidských zdrojů, průběžné vzdělávání a optimalizaci činností úřadu, zajišťuje komplexní výkon dozoru nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů města.

Vydává svým nařízením zejména pracovní řád, spisový a skartační řád úřadu a vnitřní směrnice úřadu, nevydává-li je rada města, zodpovídá za přípravu návrhu výše osobních a věcných nákladů na činnost úřadu a zabezpečuje efektivní hospodaření s těmito prostředky. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním a je oprávněna podávat těmto orgánům návrhy.

Je odpovědnou osobou podle zákona o ochraně utajovaných informací (§ 2 písm.) bod 11 zák. č. 412/2005 Sb.), jako evidenční orgán dle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými osobami.

Jméno Funkce Email Telefon
Mgr. Bronislava Tvrzníková Tajemnice úřadu tvrznikova@mestomimon.cz 487 805 043