Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí

autor: | 4. února 2014

Charakteristika odboru
Kontakty

Charakteristika odboru

1.   Odbor vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku:

a)    územního rozhodování a stavebního řádu jako obecný stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Místní příslušnost stavebního úřadu pro tato správní území:

 • obec Brniště (k.ú. Brniště, Hlemýždí, Luhov u Mimoně a Velký Grunov), město Mimoň (k.ú. Mimoň a Vranov pod Ralskem), obec Pertoltice pod Ralskem (k.ú. Pertoltice pod Ralskem)

Náplň činnosti stavebního úřadu:

 • poskytuje v rámci své působnosti územně plánovací informace
 • vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu
 • rozhoduje za podmínek stanovených zákonem o možnosti vést zjednodušené územní řízení
 • vydává územní souhlas na základě oznámení o záměru v případech, kdy je jím možno nahradit územní rozhodnutí
 • vydává územní opatření o stavební uzávěře a o asanaci území
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy, jimiž nahrazuje rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
 • posuzuje v režimu ohlášení zákonem stanovené jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení, udržovací práce a výrobky, plnící funkci stavby
 • projednává v režimu stavebního řízení ty stavby, kde to stavební zákon taxativně stanovuje a stanovuje podmínky pro jejich provedení
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy, která nahradí stavební povolení
 • přezkoumává oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 • povoluje změnu stavby před dokončením
 • rozhoduje o prodloužení platnosti stavebních povolení
 • provádí kolaudační řízení staveb, na které vydal stavební povolení (stavby pravomocně povolené do 31.12.2006)
 • u dokončených staveb k žádosti stavebníků vydává kolaudační souhlas, posuzuje oznámení stavebníků o záměru započít s užíváním dokončené stavby nebo její části
 • provádí kontrolní prohlídky staveb
 • vydává časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, stanovuje rozhodnutím, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu
 • vydává souhlas k zahájení zkušebního provozu dokončených staveb včetně technologií
 • v případě potřeby nařizuje vlastníku stavby pořízení dokumentace skutečného provedení stavby
 • projednává změny ve způsobu užívání staveb, v jejich provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo jejím podstatném rozšíření či změny v činnosti, mající vliv na život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí a vydává k těmto změnám souhlas
 • posuzuje záměr o odstranění stavby nebo její části a vydává povolení odstranění stavby, terénním úprav a zařízení
 • nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • v rámci dozoru nařizuje vlastníkům staveb nutné zabezpečovací práce na stavbě, nezbytné úpravy na stavbě či stavebním pozemku, provedení udržovacích prací, vyklizení stavby
 • povoluje či nařizuje odstranění nepovolených stavebních úprav nebo staveb
 • projednává přestupky a správní delikty proti stavebnímu zákonu
 • zajišťuje soustavnou kontrolní a dozorovou činnost v území nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním povinností vyplývajících ze stavebního zákona a prováděcích předpisů
 • zajišťuje veškeré administrativní úkony spojené s činností stavebního úřadu, včetně archivace dokumentů a projektových dokumentací
 • provádí další činnosti dle stavebního zákona

b)    dopravy na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích jako silniční správní úřad příslušný dle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Místní příslušnost silničního správního úřadu:

město Mimoň (k.ú. Mimoň a Vranov pod Ralskem)

Náplň činnosti silničního úřadu:

 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie a o rušení místní komunikace, stanovuje charakter místní komunikace
 • rozhoduje o připojení sousedních nemovitostí na místní komunikaci
 • povoluje zvláštní užívání místních komunikací zejména pro: zřizování a provozování reklamního zařízení; umísťování, skládání a nakládání věcí a materiálu; provádění stavebních prací; zřizování vyhrazeného parkování; zřizování a provoz prodejních stánků pojízdných či přenosných a jiných podobných zařízení; audiovizuální tvorbu; umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech; pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu
 • vydává rozhodnutí o umístění pevných překážek na místních komunikacích
 • rozhoduje o omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami
 •  projednává přestupky a správní delikty podle zákona o pozemních komunikacích, ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací

c)    ochrany přírody jako orgán ochrany přírody příslušný dle § 75 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

d)    rybářství jako příslušný orgán dle § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

Místní příslušnost orgánu ochrany přírody a rybářství:

 • obec Brniště (k.ú. Brniště, Hlemýždí, Luhov u Mimoně a Velký Grunov), obec Dubnice (k.ú. Dubnice), obec Hamr na Jezeře (k.ú. Břevniště pod Ralskem a Hamr na Jezeře), město Mimoň (k.ú. Mimoň a Vranov pod Ralskem), obec Noviny pod Ralskem (k.ú. Noviny pod Ralskem), obec Pertoltice pod Ralskem (k.ú. Pertoltice pod Ralskem), město Ralsko (k.ú. Boreček, Horní Krupá, Hradčany nad Ploučnicí, Jabloneček, Kuřívody, Náhlov, Ploužnice pod Ralskem a Svébořice), město Stráž pod Ralskem (k.ú. Stráž pod Ralskem), obec Velký Valtinov (k.ú. Velký Valtinov)

Místní příslušnost dle zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, vzpp., zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, vzpp., zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vzpp., zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, vzpp., zákonač. 326/2004 Sb., o rostlinolékářské péči, vzpp.:

město Mimoň (k.ú. Mimoň a Vranov pod Ralskem)

Náplň činnosti úseku zemědělství a životního prostředí:

 • rozhoduje o odvodech za odnětí ze zemědělského půdního fondu
 • povoluje kácení mimo lesní zeleně
 • vyhlašuje památné stromy a významné krajinné prvky vč. ochranných pásem a vede jejich evidenci
 • povoluje veřejná vystoupení zvířat, schvaluje místa, na nichž lze konat svody zvířat a povoluje konání těchto svodů, případně trhů
 • provádí kontrolu fyzických nepodnikatelských osob, zda se zbavují odpadu v souladu se zákonem a dává podnět obecnímu úřadu k uložení pokuty za porušení povinností
 • řeší přestupky na úseku nakládání s autovraky
 • zajišťuje úpravu, omezení, popř. zákaz nakládání s povrchovými vodami
 • vykonává činnost svěřenou obecnímu úřadu jako povodňovému orgánu v období mimo povodeň – zajišťuje provádění povodňových prohlídek, potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků a uživatelů pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně
 • zajišťuje příjem oznámení o výskytu nebo pozření výskytu škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení
 • vydává rybářské lístky
 • provádí související evidenci a archivaci dokumentů a spisů

2.   Odbor provádí a zajišťuje v samostatné působnosti na správním území města Mimoň (k.ú. Mimoň a k.ú. Vranov pod Ralskem) tyto činnosti:

a)    na úseku dopravy

 • prostřednictvím tajemníka dopravní komise zajišťuje po stránce organizační činnost této komise
 • zajišťuje projednání stanovení nového dopravního značení
 • zajišťuje kontrolu a opravy stávajícího dopravního značení
 • vyjadřuje se k návrhu Libereckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti
 • vyjadřuje se k žádostem dopravců o licenci na provozování autobusové dopravy

b)    na úseku zemědělství a životního prostředí

 • zajišťuje agendu odpadů, pohřebnictví a mimo lesní zeleně
 • předkládá Radě města návrhy na poskytnutí daru fyzickým a právnickým osobám v souvislosti s mimořádnými zásluhami občanů o ochranu životního prostředí
 • poskytuje informace dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • podílí se na přípravě koncepčních dokumentů města v oblasti ochrany a rozvoje životního prostředí
 • zprostředkovává komunikaci mezi Radou města a obchodní společností města Zahradnictví MIJANA spol. s r.o. a společností Zahradnictví Mijana, příspěvková organizace ve věci údržby městské zeleně
 • podílí se na řešení krizových situací dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • je garantem vyhlášek řešících nakládání s odpady a pohyb psů na volném prostranství

 Kontakty

Adresa: Mírová 120, 471 24 Mimoň

Jméno Funkce Email Telefon
Ing. Petr Tadlík Vedoucí odboru tadlik@mestomimon.cz 487 805 082
Petr Dobrota Agenda stavebního úřadu dobrota@mestomimon.cz 487 805 004
Jiří Jech Agenda stavebního úřadu a dopravy jech@mestomimon.cz 487 805 005
Viera Tůmová Agenda stavebního úřadu tumova@mestomimon.cz 487 805 081
Jaroslava Vítková, DiS. Referent zemědělství a životního prostředí vitkova@mestomimon.cz 487 805 020

nahoru