Czech POINT

autor: | 1. dubna 2014

Město Mimoň je jedním z měst, které vydává od ledna 2008 ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, z tzv. Czech POINTu (Podací Ověřovací Informační Národní Terminál).

Co poskytuje Czech POINT?

Takto jsou označena pracoviště, která poskytují ověřené výstupy z těchto centrálních registrů:

 • výpis z Katastru nemovitostí
 • výpis z Obchodního rejstříku
 • výpis z Živnostenského rejstříku
 • výpis z Rejstříku trestů
 • výpis z Rejstříku trestů právnických osob
 • přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • datové schránky
 • autorizovaná konverze dokumentů
 • základní registry

Co musí znát občan před žádostí o výpis, co obdrží a jak služba probíhá?

 Výpis z Obchodní a Živnostenského rejstříku

 • pro výpis z Obchodního a Živnostenského rejstříku je třeba znát identifikační číslo organizace

Správní poplatek činí 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další započatou stranu.

Výpis z Katastru nemovitostí

 • pro výpis z Katastru nemovitostí je třeba znát číslo listu vlastnictví, číslo parcely, nebo číslo popisné

Správní poplatek činí 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další započatou stranu.

Výpis z Rejstříku trestů

 • pro výpis z Rejstříku trestů potřebuje občan platný občanský průkaz.
 • u výpisu z rejstříku trestů je žadatelům k dispozici nová funkcionalita týkající se informací z evidence Rejstříku trestů členských států EU.

Správní poplatek činí 100,- Kč za 1 výpis.

 
Výpis z Rejstříku trestů pro právnickou osobu

 • dne 3. 5. 2012 je spuštěna nová funkcionalita na Czech POINTu vydání výpisu z Rejstříku trestů pro právnickou osobu. Údaje z evidence rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné.

Správní poplatek za vydání výpisu je ve výši 100 Kč.

Podání Živnostenskému úřadu

 • podání žádosti o živnost lze učinit v listinné nebo v elektronické podobě.  Chceli zájemce o založení učinit podání v elektronické podobě, vyplní nejprve jednotný registrační formulář na webových stránkách Hospodářské komory ČR. Po vyplnění formuláře jej podatel odešle na server Hospodářské komory pomocí tlačítka  v pravém horním rohu. Systém mu pak vygeneruje číslo tzv. tiketu. Toto číslo si podatel opíše a vezme si ho společně s dokladem totožnosti na pracoviště Czech Pointu, až půjde učinit elektronické podání. Chce-li zájemce o založení učinit podání v listinné podobě, musí si formulář opatřit na Živnostenském úřadě, vyplnit do a dostavit se ním a dokladem totožnosti na pracoviště Czech Pointu. V obou případech pracovník Czech Pointu zpracuje jejich žádost, vybere příslušný poplatek a  vše pošle na příslušný Živnostenský úřad.

Správní poplatek je určen podle druhu podání.

Výpis z bodového hodnocení řidiče

 • pro získání výpisu bodového hodnocení je potřeba předložit platný občanský průkaz a řidičský průkaz, správní poplatek činí 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další započatou stranu.
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • pro vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je potřeba znát identifikační číslo organizace

Správní poplatek činí 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za  každou další započatou stranu.

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 • k vydání přístupových údajů do MA ISOH je nutné znát identifikační číslo organizace a předložit platný občanský průkaz, Pracovník kontaktního místa může provést: registraci a vydání přístupových údajů, změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům a vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

Správní  poplatek činí 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za  každou další započatou stranu.

Výpis z insolvenčního rejstříku

 • výpis je možné poskytnout na základě dvou ukazatelů – identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).

Správní  poplatek činí 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za  každou další započatou stranu.

Datové schránky
 • na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení   datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky   elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu. Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou

Autorizovaná konverze dokumentů

 • úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby
 • úplné převedené elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě

Správní poplatek činí 30,- za každou i započatoustránku konvertované listiny.

Základní registry

 • jedná se o výpisové a změnové formuláře. Žadatelem může být fyzická osoba, nebo  podnikající fyzická osoba.

Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy max. 100,- Kč za  první stanu za každou další max. 50,-Kč.

 

Český statistický úřad přestal dne 30. 9. 2012 vydávat „Výpisy z registru ekonomických subjektů“ v tištěné podobě.

Prokazování existence (právní subjektivity) právnických osob, podnikajících fyzických osob či orgánů veřejné moci včetně přiděleného identifikačního čísla (IČ) přebral od 1. 10. 2012 výhradně registr osob (ROS).

Český statistický úřad tak začal odkazovat všechny žadatele na kontaktní místa veřejné správy. Tedy v případě, kdy na Czech POINT přijde občan a požaduje doklad o přidělení IČ, bude mu vydán veřejný výpis z registru osob (ROS), který tento doklad nahrazuje.
 
Poté pracoviště Czech POINTu poskytnou ověřený výpis. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Před jeho zhotovením bude občan seznámen s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení správního poplatku bude výpis vydán. Součástí výpisu bude „ověřovací doložka“, která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba bude probíhat v hotovosti u úředníka, který vyhotoví výpis.

Které pracoviště městského úřadu výpisy vydává?

 • Městský úřad  (Mírová 120, 1. patro)
 • Česká pošta (Mírová 120, přízemí)

Budoucnost služeb Czech POINTu

Občané na Czech POINTech v budoucnu získají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech.

Více informací se dozvíte na městském úřadě – tel.: 487 805 001, nebo na webových stránkách:http://www.czechpoint.cz/