Autorizovaná konverze dokumentů

autor: | 7. dubna 2014

Kontaktní místa Czech POINT provádí na žádost autorizovanou konverzi dokumentů. Tedy převod z digitální podoby do listinné a naopak, a to tak, aby výsledný dokument měl váhu originálu.

Konverzí se rozumí úplné převedení:

 • dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo
 • dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

Dokument, který provedením konverze vznikl (tedy výstup), má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl.

Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Konverzi si může nechat provést  jakákoli fyzická i právnická osoba, přičemž totožnost žadatele není ověřována.

Jaké jsou podmínky a postup provedení konverze?

Z listinné podoby do podoby elektronické:

Žadatel podá ústní žádost o provedení konverze a předloží listinu, kterou chce převést. Úředník listinu naskenuje a připojí k ní ověřovací doložku. Elektronickou podobu dokumentu uloží žadateli na přinesený USB flash disk nebo jiný USB disk s formátováním FAT nebo NTFS

Z elektronické podoby do podoby listinné:

Žadatel podá ústní žádost o provedení konverze. Dokument, který bude konvertován, musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem a musí být předán úředníkovi jedním z následujících způsobů:

 • na USB flash disku žadatele nebo jiném přenosném USB disku s formátováním FAT nebo NTFS
 • na kompaktním disku nebo DVD s formátováním ISO 9660 (standardní CD)

Úředník dokument převede a vytiskne jeho listinnou podobu opatřenou ověřovací doložkou.

Úkon autorizované konverze je zpoplatněn správním poplatkem 30 Kč za každou započatou stránku převáděného dokumentu.

Konverzi nelze provést tehdy:

 1. je-li dokument v jiné, než v listinné podobě či v podobě datové zprávy
 2. jedná-li se o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména o občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby
 3. jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost
 4. není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o:
  • prvopis, nebo
  • vidimovaný dokument, nebo
  • opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu
 5. je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 6. nebyl-li dokument obsažený v datovém souboru podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil
 7. jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam
 8. pokud dokument nesplňuje technické náležitosti stanovené vyhláškou č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

V souladu s body 3 a 4 přílohy č. 1 vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, musí být:

 • formát souboru pro převod do listinné podoby: PDF (Portable Document Format) verze 1.3 a vyšší nebo PDF/A (Portable Document Format/Archive),
 • formát souboru, do kterého bude dokument převeden z listinné podoby: PDF (Portable Document Format) verze 1.7 nebo vyšší

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
8.00 až 12.00 hodin
13.00 až 17.00 hodin

Úterý a čtvrtek:
8.00 až 12.00 hodin
13.00 až 15.30 hodin

Pátek:
8.00 až 12.00 hodin
13.00 až 15.00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 1. V případě konverze dokumentu z listinné podoby do podoby elektronické potřebujete pouze listinu, která bude konvertována a dále USB disk, na který Vám bude nahrán výsledný elektronický dokument.
 2. V případě konverze dokumentu z elektronické podoby do listinné potřebujete elektronický dokument, který je podepsán zaručeným elektronickým podpisem. Ten si můžete zaslat předem na podatelna@mestomimon.cz, zaslat datovou zprávou do datové schránky města (ys8b5fe) nebo si můžete dokument přinést uložený na vlastním USB flash disku nebo CD.
 • Žádost o provedení autorizované konverze dokumentu je ústní, nevyplňují se žádné formuláře
 • Žádost o provedení autorizované konverze dokumentu nelze zaslat prostřednictvím elektronické služby

 

K věci autorizovaných konverzí dokumentů se vztahují tyto právní předpisy:

 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (§ 22 až § 26)
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 4 písm. b) a c)