Antisprejerový program

autor: | 7. dubna 2014

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Co dělat vidím-li poškozený dům?
Událost ohlásím na služební hlídku Městské policie Mimoň – tel. 606 604 674
Co dělat vidím-li sprejera?
Na základě zákona (č. 141/1961 Sb. – trestní řád), § 76, odst. 2 může cituji „omezit osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu či bezprostředně poté kdokoli, pokud je to nezbytné ke zjištění totožnosti, k zamezení útoku nebo k zjištění důkazů.“ Na základě tohoto ustanovení může zadržet sprejera kdokoli za splnění určitých faktorů:
  1. Musím předem zvážit, zda jsem fyzicky i intelektuálně připraven na střet s osobou porušující zákon.
  2. Musím zhodnotit zda mé schopnosti jsou dostačující, abych byl schopen započatý zákrok dovést do úspěšného konce.
  3. Před započetím činnosti spojené s omezením osobní svobody informovat Policii ČR nebo Městskou policii. V případě nebezpečí z prodlení tak učinit neprodleně po omezení osobní svobody podezřelého.
  4. Při prováděném zákroku dbát patřičné cti a vážnosti podezřelého tak, aby zákrok nevybočil z mezi nutné obrany (§ 13, zák.č. 160/1961 Sb. – trestní zákon).
  5. Pokud možno, přizvat další osobu, které sdělit své podezření.
V případě rozhodnu-li se přímo nezakročit, bezodkladně informuji Policii ČR nebo Městskou policii na tísňových linkách 158 nebo 156, případně místně příslušnou službu – PČR na tel. 487 862 601, či – MP na tel. 606 604 674
Související