Materiály pro jednání Zastupitelstva města Mimoň (14.12.2017)

autor: | 7. prosince 2017

03 Pozvánka ZaMě č. 6_2017

04 a) Prodej části pozemku p.č. 1530/1 Mimoň, Pod Letnou

04 b) Prodej a koupě pozemků Vranov p.č. 129177 a 249/4

4 c) Prodej pozemku p.č. 357 Mimoň, Mlýnská stezka -manželé L.

04 d) Prodej pozemku p.č. 700/17 Mimoň, Zahradní-manželé M.

04 e) Prodej a koupě pozemků Vranov p.č. 352 a 351-Lesy ČR

05 a) smlouva o smlouvě budoucí – trojstranná s městem Ralsko

05 b) Smlouva o smlouvě budoucí – služebnost – město Ralsko

06 Prodej akcií spol. Místní KT Mimoň

07 a) navýšení příspěvku Gymnáziu Mimoň a schválení poskytnutí daru Unii

07 b) Navýšení příspěvku 2017 na provoz Zahradnictví Mimoň p.o.

07 c) Rozpočtová změna a schválení dodatku č.4 k SoD LUČNÍ

07 d) rozpočtová změna – tisk Mimoňského zpravodaje

08 Rozpočtové provizorium

09 Zrušení úvěru na rekonstrukci ZŠ a MŠ Pod Ralskem

10 Odměny neuvolnění zastupitelé od 1.1.2018

11 a) Opatření obecné povahy-vydání změny č4 Územního plánu Mimoň

11 a) Vydání změny č_4 Územního plánu Mimoň Zastupitelstvem města Mimoň

11 a) Vydání změny č4 ÚP Mimoň-1-Výkres základního členění území

11 a) Vydání změny č4 ÚP Mimoň-2-Hlavní výkres

11 a) Vydání změny č4 ÚP Mimoň-4-Výkres veřejně prospěšných staveb

11 a) Vydání změny č4 ÚP Mimoň-6-Koordinační výkres

11 a) Vydání změny č4 ÚP Mimoň-8-Výkres předpokládaných záborů ZPF

11 b) Návrh na pořízení změny č 6 ÚP Mimoň

11 b) Změna trasy přeložky silnice II-268 západního obchvatu města -Návrh na pořízení změny ÚP

11 b) Změna trasy přeložky silnice II-268 západního obchvatu města -výpisy z KN

11 b) Změna trasy přeložky silnice II-268 západního obchvatu města -vyznačení do katastrální mapy

11 b) Změna trasy přeložky silnice II-268 západního obchvatu města -vyznačení do obecné mapy

11 b) Změna trasy přeložky silnice II-268 západního obchvatu města -vyznačení do platného ÚP

12 a) Podání žádosti o dotaci – rozšíření MKDS

12 b) Podání žádosti o dotaci – záchrana a obnova výklenkové kaple

12 c) Podání žádosti o dotaci – přechod pro chodce a chodník – Letná Mimoň

13 a) DOTAČNÍ FOND MĚSTA MIMOŇ pro rok 2018 s vyznačenými změnami

13 a) Změna Statutu Dotačního fondu města Mimoň

13 b) Posílení Dotačního fondu města Mimoň – Rozpočtová změna

13 b) posílení dotačního fondu

14 a) Dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2018 – výzva č. 1

14 a) výzva 1

14 b) Dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2018 – výzva č. 2

14 b) výzva 2

14 c) Dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2018 – výzva č. 3

14 c) výzva 3

14 d) Dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2018 – výzva č. 4

14 d) výzva 4

14 e) Dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2018 – výzva č. 5

14 e) výzva 5

14 f) Dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2018 – výzva č. 6

14 f) výzva 6

14 g) Dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2018 – výzva č. 8

14 g) výzva 8

14 h) Dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2018 – výzva č. 9

14 h) výzva 9

15 Termíny jednání zastupitelstva na první pololetí 2018

16 Zápis z jednání kontrolního výboru

17 Zápis z jednání finančního výboru

18 Zpráva o kontrole plnění usnesení