Městská policie Mimoň

autor: | 31. ledna 2014

Zákadní informace

Rozdělení katastru města Mimoň na úseky a přidělení úseků jednotlivým strážníků
Úkoly úsekáře
Mapa města s vyznačenými úseky

Telefonní kontakt

Pracovní doba:
Pondělí až pátek od 06.00 – 14.00 hodin 606 604 674
Pátek a sobota od 18:00 – 06.00 hodin 606 604 674
Neděle – bez služeb, volání na záznamník

Základní informace

Městská policie Mimoň vznikla v roce 1992, kdy zastupitelé na svém pravidelném zasedání schválili obecně závaznou vyhlášku o městské policii.

Zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích umožnil obcím a městům, v rámci jejich samostatné působnosti, zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Tímto zákonem bylo dáno městskému zastupitelstvu oprávnění ke zřízení městské policie. V návaznosti na zákonnou úpravu přijala 6. prosince 1991 Česká národní rada zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který nabyl účinnosti 1. ledna 1992.

Města mohla a i nadále mohou po příslušných útvarech Policie České republiky požadovat plnění úkolů při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ale v mnoha případech se jevilo výhodnější dát pod kontrolu a možnost operativního řízení obcím a městům vlastní policii, která by jim pomohla naplňovat obecné společenské aktivity v jejich regionu.

O tom, jestli v daném územním obvodu obce, města bude či nebude působit obecní či městská policie rozhoduje zastupitelstvo, které obecní, městskou policii zřizuje obecně závaznou vyhláškou (§ 1 odst.1 zákona o obecní policii; § 84 odst. 2 písm. s, zákona o obcích) v rámci samostatné působnosti. Jestliže hovoříme o oprávnění zřídit obecní, městskou policii, nepotřebuje k tomu žádná obec, město další souhlas či vyjádření orgánu státní správy, ale ani orgánu kraje. Musí být však splněna základní podmínka, že tak učiní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Tento právní základ je zcela nezbytný pro zachování právní jistoty občanů a to vzhledem k tomu, že strážníci jsou vybaveni poměrně rozsáhlými oprávněními a prostředky, kterými mohou v rámci zákonné úpravy zasahovat i do osobních práv a svobod občanů. Na druhou stranu jsou však strážníci při výkonu svých oprávnění a plnění povinností podle zákona o obecní policii v postavení veřejného činitele a to se všemi důsledky.

Městská policie není součástí státně-bezpečnostního aparátu (není ozbrojenou silou jako Armáda ČR, ani ozbrojeným bezpečnostním sborem jako Policie České republiky) charakterizovanou zvláštním služebním poměrem svých příslušníků. Od 1. ledna 2004 je však městská policie již orgánem obce (§ 1 odst. 1 zákona o obecní policii). Strážníci jsou v pracovním poměru k obci a na všechny pracovněprávní otázky se proto vztahuje zákoník práce. Na rozdíl od Policie České republiky je organizační struktura naší městské policie jednoduchá. Řízení městské policie v Mimoni přísluší starostovi obce. Rada města pověřila plněním některých úkolů spojených s řízením obecní policie strážníka Miroslava Krajíčka.

Služební vozidlo

zpět

Rozdělení katastru města Mimoň na úseky a přidělení úseků jednotlivým strážníků MěPo Mimoň

Úsek č. 1
Vymezení úseku: 
Území ohraničené řekou Ploučnicí od hranice katastru až po Poštovní most, dále levou stranou ul. Husovy až k Tyršovu nám. A část Tyršova nám. Dále levá strana ul. Ralské až na hranici katastru vyjma Vranova.

Úsek č. 2
Vymezení úseku: Území ohraničené Pravou stranou ul. Ralské, až na hranici katastru , dále částí Tyršova nám. A levou stranou ul. Pražské až na hranici katastru.

Úsek č. 3
Vymezení úseku: Území ohraničené pravou stranou ul. Husovy, částí Tyršova nám. A pravou stranou ul. Pražské až na hranici katastru. Dále částí nám. ČSA a levou stranou ul Okrouhlické až na hranici katastru.

Úsek č. 4
Jiří Jelínek
Územně zodpovědný: str. Jiří Jelínek
jelinek@mestomimon.cz
487 805 017
Vymezení úseku: Území ohraničené pravou stranou ul.Okrouhlické až na konec katastru a dále Okolí kostela Sv. Petra a Pavla, Hřbitov, levou stranou ul. Sokolské, horním okrajem svahu nad ul. Českolipskou a od viaduktu levá strana ul. Českolipská až na hranici katastru.

Úsek č. 5
Petr Votruba
Územně zodpovědný: str. Petr Votruba
votruba@mestomimon.cz
487 805 017
Vymezení úseku: Území mezi tokem Panenského potoka a řekou Ploučnicí až po Poštovní most dále ohraničené částí nám. ČSA, ul. Nádražní až po křižovatku s ul. Jiráskovou, déle pravou stranou ul. Sokolské, horním okrajem svahu nad ul. Českolipskou (Před viaduktem a dále pravou stranou ul. Českolipské od viaduktu až na hranici katastru.

Úsek č. 6
Miroslav Krajíček
Územně zodpovědný: str. Miroslav Krajíček
krajicek@mestomimon.cz
487 805 002
Vymezení úseku: Území mezi tokem Panenského potoka a řekou Ploučnicí vždy až na  hranici katastru.

zpět

Úkoly úsekáře

Hlavní úkoly
Strážník ve svěřeném okrsku získává podrobné znalosti o:

 • geografickém území a zástavbě,
 • sídlech úřadů, institucí, zdravotních a školských zařízení, firem a právnických osob,
 • výskytu a pohybu problémových skupin osob,
 • místních poměrech,
 • mezilidských vztazích,
 • stavu veřejného pořádku,
 • rizikových úsecích v silniční dopravě,
 • místech s potencionální hrozbou vzniku krizových a kalamitních situací.

Další úkoly:

 • plní operativní úkoly podle okamžité bezpečnostní a pořádkové situace ve městě,
 • získává a využívá nové informace týkající se prováděné činnosti,
 • vzdělává se ve svém oboru,
 • sleduje a kontroluje samostatně na základě územní odpovědnosti ve svěřeném,
 • teritoriu v plném rozsahu dodržování obecně závazných právních norem a předpisů,
 • spolupracuje s ostatními strážníky, kteří jsou určeni k výkonu služby na teritoriu svěřeného okrsku,
 • řeší samostatně v souladu se zákonem o obecní policii zjištěné přestupky, ukládá v blokovém řízení za jejich spáchání blokové pokuty
 • oznamuje příslušným orgánům podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, jehož projednávání spadá do působnosti tohoto orgánu prostřednictvím přímého nadřízeného,
 • úzce spolupracuje při své činnosti s orgány samosprávy, státní správy i s jednotlivými občany, plní úkoly uložené přímými nadřízenými MP,
 • oznamuje Policii ČR podezření a poznatky k trestné činnosti zjištěné při výkonu zaměstnání i mimo ně,
 • upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a činí opatření k jejich odstranění, dohlíží na dodržování pravidel bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v mezích daných zákonem, dohlíží průběžně na stav a údržbu komunikací a veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a na provozuschopnost veřejně prospěšných zařízení, zjištěné nedostatky předává k řešení příslušným odpovědným orgánům a institucím prostřednictvím přímého nadřízeného,
 • soustřeďuje poznatky o bezpečnostní situaci ve svěřeném okrsku, samostatně je vyhodnocuje a využívá k plnění vlastních úkolů nebo je předává příslušným orgánům k provedení dalších opatření prostřednictvím přímého nadřízeného,
 • plánuje, organizuje a zabezpečuje samostatně opatření nutná k zabezpečení veřejného pořádku a klidu při konání jednorázových akcí, konaných v jemu svěřeném okrsku a vyžaduje prostřednictvím přímého nadřízeného v této souvislosti podle potřeby posílení výkonu služby dalšími strážníky MP,
 • přijímá od občanů oznámení, podněty, stížnosti a další informace, zabezpečuje samostatně jejich řešení nebo je předává příslušným orgánům prostřednictvím přímého nadřízeného,
 • rozhoduje se samostatně a okamžitě o způsobu řešení složitých situací a v celém rozsahu činnosti odpovídá za své působení a z něho vyplývající možná rizika.

zpět

Mapa města s vyznačenými úseky

 

zpět