Investice a údržba majetku – aktuality

autor: | 14. května 2014

V ulici Okružní je již položen asfaltový povrch. Nyní občané můžou využívat silnici bez omezení.


V MŠ Eliášova probíhají dokončovací a úklidové práce a byla vybudovaná místnost pro tělesně postižené.


V letošním roce proběhla rekonstrukce ul. Zahradní. Upravila se komunikace v délce 121 m, také vzniklo 19 nových parkovacích stání a byla vybudovaná nová opěrná zeď (gabionová).


V ulici Okružní je přípraven betonový podklad pro asfalt. Pokládka asfaltu bude probíhat 20.11.2019.

Část chodníku na levé straně v ulici Nádražní je již vyasfaltována.

V uplynulých dnech se připravil podklad pro pokládku asfaltu v ulici Okružní.

V první polovině Nádražní ulice se pokládá živice (asfalt).

 

V MŠ Eliášova byla dokončena úprava venkovních sportovních ploch za školkou MŠ Eliášova. Vzniklo krásné herní hřiště se skluzavkou zapuštěnou do terénu, basketbalovým košem, mobilními sprchami, herními prvky. Také bylo opraveno i zábradlí.

Humanizaci Nádražní ulice v Mimoni
Práce na Humanizaci Nádražní ulice v Mimoni probíhají dle plánu. V první části jsou již osazeny obrubníky, podkladní vrstvy pro komunikaci a chodníky a
probíhá příprava pro asfaltování. Zároveň jsou zahájeny práce na poslední části Nádražní ulice.

V MŠ Eliášová byla v rámci rekonstrukce vnitřních rozvodů dokončena obnova koupelen. Celkem se rekonstruovaly 4 koupelny, byly nainstalovány nové záchodky, umyvadla, pisoáry, oddělovací příčky a sprchové kouty, světla.

 

Seznam dokončených oprav komunikací a chodníků realizovaných od 1.1.2018 do 30.4.2018
komunikace a chodníky v ulici Komenského
komunikace a chodníky v ulici Růžová
parkoviště u muzea
chodník Smetanova
cesta pod Sokolkou – 1. Etapa
chodník Sokolská x Jiráskova
komunikace Pražská x Křížová
komunikace ke COOP – Sídliště pod Ralskem
chodník Sídliště pod Ralskem
chodník Pod Křížovým vrchem
nezpevněná cesta za Compagem
nezpevněná cesta garáže Letná

Město Mimoň investovalo v období od 1.1.2018 do 30.4.2018 do oprav komunikací a chodníků částku 4 600 000 Kč.

Název akce: Oprava schodiště a chodníku na sídlišti Letná
Realizace: Veřejné zakázky
Město zahájilo v září toho roku opravu schodiště a chodníku na sídlišti Letná. Schodiště bylo v havarijním stavu a schodišťové stupně neodpovídali státním normám. V rámci stavby došlo k odstranění stávajících schodišťových stupňů a úpravě terénu. Po osazení bednění byly odlity základové pasy. Osazení schodišťových stupňů a vybudování přístupového chodníku proběhne v listopadu. Celková cena stavby je 414 915 Kč.

Název akce: Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici Nová
Realizace: Veřejné zakázky
Severočeská vodárenská společnost realizovala v letošním roce rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Nová. Na základě Smlouvy o spolupráci zahájilo město kompletní rekonstrukci komunikace. V rámci této rekonstrukce byly kompletně odstraněny podkladní konstrukce komunikace, které neměly potřebnou únosnost pro pokládku nového asfaltového povrchu. Dále došlo k položení nových podkladních vrstev ze štěrkodrti, vybudování odvodnění komunikace a osazení nové silniční obruby. Obnovou podkladních vrstev komunikace a vybudováním kvalitního odvodnění docílilo město, zvýšení životnosti komunikace na cca 20 let. Pokud by proběhla pouze obnova asfaltového povrchu bez podkladních vrstev lze předpokládat další nutné opravy už za cca 5 let. Pokládka nového asfaltového povrchu proběhla koncem října. V listopadu bude zahájena oprava krytu chodníku přilehlého ke komunikaci. Celkové náklady města na rekonstrukci ulice Nová jsou 1 109 347 Kč.

Název akce: Opravy a principy výměny zařizovacích předmětů v nájemních bytech v majetku Města Mimoň
Realizace: Odbor správy majetku
V roce 2016 pokračoval odbor správy majetku ve větších či menších opravách a udržování bytového fondu v majetku města Mimoň. Kromě drobných oprav v bytech, byly také provedeny některé větší opravy (rekonstrukce), například v Nádražní 26 byla provedena výměna staré prkenné podlahy za novou podlahu s tepelnou izolací a krytinou z PVC.

Dále v ulici 1.Máje 139 byla provedena výmalba společných prostorů včetně nového odvětrávání sklepních prostorů, které bylo po rekonstrukci objektu nedostatečné. Došlo také na zateplení podlahy bytu nad průchodem v Mírové 126 a bylo provedeno zrušení septiku a propojení do veřejné kanalizace u domu J.Fučíka 155, kde byla rovněž provedena rekonstrukce kotelny a podlahy v jednom z bytů. Rovněž v domě v Polní ulici čp. 337, byt č. 1 byla provedena oprava podlahy obdobně jako v Nádražní.

Další drobné opravy v bytech a údržba společných prostorů byla provedena v cca 400 případech. V roce 2016 se jednalo v mnoha případech o výměnu zařizovacích předmětů, jako jsou kuchyňské linky a sporáky. Po zkušenostech uplynulých let došlo k přehodnocení délky životnosti těchto předmětů a zpracování vnitřních pravidel pro výměnu zařizovacích předmětů a opravy v bytech Města Mimoň. Například životnost kuchyňské linky byla snížena z 20 let na dobu 10 let. Uživateli bytu však nevzniká nárok na výměnu zařizovacího předmětu automaticky, přestože již uplynula minimální doba životnosti. Zařizovací předměty jsou pronajímatelem vyměněny pouze za současného splnění určitých podmínek, a to, že stav předmětu brání řádnému užívání bytu, oprava předmětu není možná nebo účelná, výměnu předmětu doporučí osoba pověřená pronajímatelem kontrolou na místě samém a předmět nebyl zničen nebo poškozen nájemcem nebo osobami, kterým nájemce umožnil přístup do bytu. Výměny zařizovacích předmětů mohou samozřejmě probíhat každý rok jen do výše finančního objemu schváleného v rozpočtu města na konkrétní rok.

V roce 2016 se na základě důsledného poptávkového řízení na jednotlivé opravy podařilo získat další novou firmu, která nabízí své služby levněji. Z toho důvodu se nám podařilo ušetřit minimálně třetinu nákladů na opravy než v uplynulých letech, respektive za stejný objem finančních prostředků pořídit větší počet oprav. Kvalita dodávaných služeb je kontrolována technikem bytového fondu města a je i za levnější peníze odváděna v dobré kvalitě.

Z větších akcí, které se podařilo v roce 2016 realizovat, jmenujme rekonstrukci a zateplení střešního pláště na bytovém domě na Ploužnici čp. 328-331 a komplexní výměnu rtuťových poměrových měřidel tepla ve všech bytech města za digitální měřidla.

Název akce: Stavební úpravy části hasičské zbrojnice
Realizace: Odbor rozvoje města

Město Mimoň v těchto dnech dokončuje rekonstrukci vnitřních prostor Hasičské zbrojnice, která se nachází na Tyršově náměstí č.p. 70. Stavební úpravy se týkají prostoru, který bude využíván jako spolková místnost (tj. klubovna) se zázemím nejen členy sboru dobrovolných hasičů, ale i mladými hasiči. Ti se mohou těšit na zcela nové prostory objektu – kuchyňský kout, klubovnu, šatní prostor, sociální zařízení. Součástí rekonstrukce byly úpravy stropu, nové podlahy, nové výplně okenních a dveřních otvorů, ale i nové vnitřní rozvody elektro, kanalizace, vodovodu a teplovodního vytápění. Doufáme, že nová klubovna se zázemím bude hojně využívána dobrovolnými hasiči a jejich svěřenci. Celkové náklady investiční akce přesáhly 1,5 mil. Kč s DPH.

hasici_1

hasici_2

hasici_3

Název akce: Podélné parkovací plochy ul. Letná Mimoň
Realizace: Odbor rozvoje města

Město Mimoň dokončilo stavbu nových parkovacích stání na sídlišti Letná. Mezi objekty č.p. 230 a 235 vzniklo 11 nových parkovacích stání. Dále byl kompletně opraven stávající povrch přilehlé komunikace a přístupové chodníky k obytným domům. Jednalo se o druhou etapu regenerace sídliště Letná. Celková cena stavby je 802 343,74 Kč vč. DPH.

Odbor rozvoje města bude v roce 2016 projednávat projektovou dokumentaci na další etapu úprav na sídlišti Letná. Bude se jednat o nová parkovací stání před objekty č.p. 221 – 227 a úpravu prostranství před ZŠ a MŠ Letná.

obr_2

obr_1

Název akce: Rekonstrukce chodníků
Realizace: Odbor rozvoje města

V letošním roce ušetřilo město Mimoň na základě veřejných zakázek na opravách chodníků cca 400 000 Kč. Z těchto finančních prostředků je v těchto dnech dokončována oprava chodníku v ulici Zahradní, Pertoltická, Okrouhlická a chodník z parku na Sídliště pod Ralskem.
Z rozpočtu města byly už v průběhu roku dokončeny chodníky v ulici Březinova, Ralská, Polní, Sídliště pod Ralskem, Letná ke gymnáziu a Okružní. Celkem bude v roce 2015 opraveno 1 679 m2 chodníků v hodnotě 1 214 019 Kč vč. DPH.

foto_1

foto_2

Název akce: Nová okna ve Hvězdovské ulici číslo popisné 141,142
Realizace: Odbor správy majetku

Město Mimoň v současné době realizuje výměnu oken a vchodových dveří ve Hvězdovské ulici čp. 141, 142. Z pěti firem, které se zúčastnily výběrového řízení, vyhrála firma ELGO CZ s.r.o. Mezi nejlevnější a nejdražší firmou byl cenový rozdíl 105.551,-Kč bez DPH.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Název akce: Ploužnice 339-348
Realizace: Odbor správy majetku

V této chvíli dodělává firma stoupačky na teplou užitkovou vodu (TUV) na Ploužnici. V minulosti zde velice často docházelo k haváriím týkající se teplé vody. Věříme, že díky této investici města Mimoň se uspoří velká částka peněz, která se v minulosti musela vydávat na tyto havárie.

Název akce: Nová parkovací stání mezi čp. 229 a 246 v ulici Letná
Realizace: Odbor rozvoje města

Město Mimoň v těchto dnech dokončuje stavbu nových parkovacích stání na sídlišti Letná. Mezi objekty č.p. 229 a 246 vzniklo 17 nových parkovacích stání. Dále byl kompletně opraven stávající povrch přilehlé komunikace. Finanční prostředky uspořené na základě veřejné zakázky město použilo na rekonstrukci přístupových chodníků k objektům. V nejbližších dnech bude na stavbě instalováno svislé dopravní značení a budou zahájeny administrativní úkony nutné ke kolaudaci stavby. Celková cena stavby 570 682 Kč vč. DPH
Výsadba stromů, keřů a dokreslení vodorovného dopravního značení v této lokalitě proběhne v říjnu tohoto roku.

IMG_5418

Název akce: Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň – II. Etapa
Realizace: Odbor rozvoje města

V období od 5.1.2015 do 30.4.2015 probíhala stavba: Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň – II etapa. Druhá etapa spočívala v zateplení vnějšího pláště objektu a výměně všech oken a dveří. Celkové náklady na realizaci této etapy jsou 1 831 322 Kč vč. DPH. Na stavbu je přiznána dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši cca 60% z celkových nákladů. Odbor rozvoje města v těchto dnech intenzivně pracuje na proplacení těchto finančních prostředků a jejich vrácení do rozpočtu města.

obrázek

Název akce: I. etapa prací na Zámeckém rybníku
Realizace: Odbor rozvoje města

První etapa prací na Zámeckém rybníku byla ukončena k 31.3.2015. Jelikož Zámecký rybník nesplňoval základní podmínku pro vlastní funkčnost rybníka, kterou je regulace vodní hladiny pomocí technického vybavení, byl v rámci první etapy opraven nejprve výpustní objekt, a to umístěním tzv. „požeráku“, což je svislá šachta umístěná v blízkosti hráze rybníka. Voda přepadá v horní části přes dlužovou stěnu na dno šachty, odkud odtéká výpustným potrubím skrz hráz do odtokového kanálu. Nyní tedy může Zámecký rybník opět plnit funkci rybníka. S tím také souvisela uzavírka cesty kolem hlavní hráze, neboť bylo nutné odtokové potrubí v hrázi kompletně vyměnit a zabetonovat.

Součástí úprav provedených v první etapě bylo dále vysvahování a vyrovnání břehů rybníka, aby bylo zamezeno další půdní erozi. Při těchto terénních úpravách došlo také k vytrhání několika kořenů a současně pokácení poškozených a nemocných stromů, u nichž hrozilo nebezpečí jejich pádu. Finální zpevnění břehů včetně hráze rybníka je naplánováno v etapě druhé.

DSC_0085

DSC_0107

Název akce: Plánované rekonstrukce
Realizace: Odbor správy majetku

Probíhající opravy domů v majetku města Mimoň:

Nádražní 26 – v současné době probíhá rekonstrukce střechy. Výběrové řízení v minulém roce vyhrála firma Beran a Moravec. Po rekonstrukci střechy dojde k vymalování chodeb firmou Hantych.
Polní 337 – bylo ukončeno výběrové řízení na výměnu oken, které vyhrála firma BAROCH-OKNA s.r.o. Tato firma již ve městě vyměňovala okna v objektu SPR 636. Nyní se bude podepisovat Smlouva o dílo. Dále byla vybraná firma P. Tamchyna, která bude vyměňovat podlahu v bytě č. 4, a to v kuchyni a na chodbě.
U Hřebčína 009– objekt v bývalých kasárnách, který má v pronájmu společnost KBK Améba. Byla vybraná firma na výměnu zbytku oken v daném objektu. Zakázku vyhrála firma BAROCH-OKNA s.r.o. V nadcházejících dnech dojde k podpisu Smlouvy o dílo.
Ubytovna- Pražská 10 – bylo ukončeno výběrové řízení na výměnu oken. Zakázku vysoutěžila společnost STOLLAR Moravia s.r.o. Po výměně oken bude zrekonstruováno sociální zařízení v 1. patře. Tuto rekonstrukci bude realizovat firma Kaňka.
Městský úřad + Mírová 126 – byly instalovány zábrany proti jiřičkám, které nám ničí fasádu.
Letná 255-256 – v současné době je vyhlášeno výběrové řízení na výměnu oken. Pokud vše půjde podle plánu, mělo by k výměně oken dojít během prázdnin.

Název akce: Plánované projekty
Realizace: Odbor rozvoje města

Odbor rozvoje města Mimoň (dále jen ORM) v rámci své pracovní náplně připravuje projektové dokumentace k investičním akcím typu oprav a rekonstrukcí komunikací, ulic, budov ve vlastnictví města, školních budov a hřišť a současně hledá zdroje pro získání finančních prostředků z veřejných či soukromých fondů k těmto akcím. V letošním roce již takto byly přislíbeny finanční prostředky ve výši 1 milionu korun na pořízení městského kamerového dohlížecího systému, které získalo ORM ve spolupráci s Městskou policií Mimoň z prostředků Ministerstva vnitra ČR. Kamerový systém představuje efektivní nástroj prevence všech forem kriminality. Hlavním cílem je snížení dopadu trestné činnosti, zejména majetkové trestné činnosti (krádeže, vloupání do automobilů, krádeže motorových vozidel, vandalismus, sprejerství) a pokles přestupků proti veřejnému pořádku. Bude nespornou pomocí pro naše strážníky a přispěje k zefektivnění jejich práce. Dalším úspěchem je přislíbení dotačních prostředků na opravu hromadného válečného hrobu z roku 1866. Tato historicky významná památka Mimoně bude uvedena do původního stavu a stane se další chloubou našeho města.

Z právě probíhajících akcí podpořených z veřejných finančních zdrojů vrcholí nyní práce na budově tělocvičny při ZŠ Mírová č.p. 81, které povedou ke snížení energetické náročnosti této budovy. Investice jsou z velké části hrazeny z příspěvku Státního fondu životního prostředí ČR.
1.4. byly také zahájeny stavební práce i na další významné městské budově a to Domově důchodců v Mimoni. Budova bývalé nemocnice již svou energetickou náročností nevyhovovala, a proto se také zde provedou práce na zateplení obvodového pláště. I tyto práce jsou spolufinancovány se Státním fondem životního prostředí.

V plánu pro letošní rok jsou dále opravy historických památek, jmenovitě „Prameniště“ v Zámeckém parku, na které se podala žádost o dotaci z programu Oprava malých památek a socha sv. Vavřince, kde se počítá se spoluúčastí Libereckého kraje.

V neposlední řadě se ORM podílelo na přípravě a podání žádosti k dotačnímu projektu „Rozšíření vybavení experimentální učebny pro výuku fyziky, biologie, chemie a environmentální výchovy při ZŠ Mírová 81 v Mimoni“ z Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství SFŽP.
Tento projekt má za cíl nákup moderního vybavení do laboratoře fyziky a chemie na ZŠ Mírová.

Název akce: Oprava cesty – sjezd Pertoltická
Realizace: Odbor rozvoje města

V rámci změnového listu č.5 ke smlouvě “Údržba místních komunikací ve vlastnictví města Mimoň” dokončila společnost COMPAG CZ s.r.o. opravu cesty – sjezd Pertoltická.
V minulém roce byly osazeny silniční obruby, položeny podkladní vrstvy a zajištěno odvodnění. Oprava byla dokončena položením asfaltu (50 m2) v listopadu letošního roku.

sjezd

Název akce: Dětské hřiště u Starého nádraží
Realizace: Odbor rozvoje města

V průběhu letošního roku město Mimoň postupně buduje dětské hřiště u Starého nádraží. V rámci obnovy dětského hřiště byl instalován koš na basketbal, houpačka, pískoviště a odpadkový koš. Zaměstnanci vykonávající veřejně prospěšné práce v těchto dnech dokončují opravu a nátěr oplocení hřiště.
Celková cena realizované obnovy hřiště je 127 294 Kč.

hřiště

Název akce: Rekonstrukce balkonů na Ploužnici
Realizace: Odbor správy majetku

V současné době probíhá rekonstrukce balkonů na Ploužnici č.p. 339 – 348. Oprava se týká zatím 160 balkonů, při které jsou stávající dřevěné plaňky vyměňovány za odolnější plastové plaňky. Bytové domy na Ploužnici jsou pronajímané od 1. 1. 2000 a současný stav balkonů byl již havarijní. Teprve po 3. kole veřejného výběrového řízení se podařilo najít firmu, která by danou zakázku realizovala. Veřejnou zakázku vyhrála firma Miloslav Hantych, Markvartice za cenu 640.000 Kč. Firmě Hantych jde rekonstrukce pěkně od ruky, a to i přes problémy v začátku zakázky, kdy na našem trhu nebylo možno sehnat větší počet plastových planěk.

balkony1

Název akce: Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Realizace: Odbor rozvoje města

Po více než tří měsíčním uzavření byl obnoven provoz malé tělocvičny v Základní škole pod Ralskem. V dubnu letošního roku byla ředitelem základní školy oznámena závada na podlaze v tělocvičně T1 v základní škole pod Ralskem. Závada spočívala v degradaci nosného roštu po zatečení a následném poškození dřevokaznou houbou. V rámci prací byla provedena nová podlaha a odstranění příčiny vyčištění kanalizace a přepojení dešťové kanalizace a převedení mimo objekt tělocvičny.

tělocvična

Název akce:Slavnostní otevření stavby Humanizace průtahu silnice II/268 ulic Husova, Pražská a výstavba OK Tyršovo nám.
Realizace: Odbor rozvoje města

Dne 25. 9. 2014 došlo za účasti zástupců investorů stavby Libereckého kraje hejtmana Martina Půty a radního pro resort dopravy Vladimíra Mastníka, Krajské správy silnic Libereckého kraje p.o. ředitele Ing. Jana Růžičky, Severočeské vodárenské společnosti a.s. ředitele odboru rozvoje a investic Ing. Davida Votavy, Města Mimoň starosty Františka Kaisera a Ing. Stanislava Balouna, a zhotovitele stavby firmy Strabag a.s. zastoupené technickým vedoucím oblasti Sever Jiřím Märzem a stavbyvedoucím Romanem Kozákem. Slavnostního aktu se zúčastnila řada dalších hostů.
Projekt byl spolufinancován z Regionálního Operačního Programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a stál bezmála 80 mil. Kč a převážnou část nákladů tvořila dotace.
Cílem stavby bylo zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. V rámci stavby došlo k rekonstrukci silnice, chodníků, k vytvoření nových zálivů pro stání a zastavení, k rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů včetně souvisejících přípojek.
V průběhu měsíce října projde stavba režimem tzv. předčasného užívání a v této době dojde k odstranění vad a nedodělků.

otevírání kruháče

Název akce: Dokončení I. etapy zateplení tělocvičny ZŠ Mírová
Realizace: Odbor rozvoje města

Začátkem září byla dokončena I. etapa zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň. V rámci této etapy došlo ke kompletní rekonstrukci a zateplení střechy tělocvičny, spojovacího krčku a nářaďovny. Celková cena I. etapy je 2 067 939, 85 Kč vč. DPH.
II. etapa týkající se zateplení fasády a výměny oken bude zahájena po dokončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

tělocvična

 

Název akce: Rekonstrukce dveří do objektu Malá č.p.181 (Úřad práce ČR)
Realizace: Odbor správy majetku

Ke dvěma úspěšným rekonstrukcím  historických vstupních dveří do veřejných budov (do MěÚ a ZUŠ) přibyly v minulém týdnu  i nově rekonstruované dveře do objektu Malá č.p.181 (Úřad práce ČR).

 

                        OLYMPUS DIGITAL CAMERA      Před rekonstrukcí …

 

                        OLYMPUS DIGITAL CAMERA      … po rekonstrukci

 

                        OLYMPUS DIGITAL CAMERA  vstupní dveře MěÚ

                        OLYMPUS DIGITAL CAMERA   vstupní dveře ZUŠ

 

Název akce: Rekonstrukce střechy U Nemocnice 543 a 544

Realizace: Odbor správy majetku

Oprava střechy bytového domu U Nemocnice 543, 544 v Mimoni je téměř před ukončením. Stavbu realizuje společnost AVANTIS spol. s r.o. Práce zatím probíhají dle harmonogramu. Předpokládané předání díla je do 1-2 týdnů.

 

střecha U Nemocnice

 

Název akce: Rekonstrukce střechy objektu č. 9 U Hřebčína
Realizace: Odbor správy majetku

Střecha objektu č. 9 v areálu bývalých kasáren se konečně dočkala „nového kabátu“. V současné době využívá prostory ke své podnikatelské činnosti firma AMÉBA.
Plánovaná rekonstrukce byla započata 7. 7. 2014. Zakázku na opravu střechy vysoutěžila společnost AVANTIS spol. s r.o. se sídlem v Praze za cenu 154 624 Kč. V rozpočtu města bylo schváleno na tuto akci celkem 200 000 Kč. Rekonstrukce zahrnovala především pokládku nové střešní krytiny, oplechování včetně nových okapů, hromosvod a odbourání komínů.

 

střecha kasárna_před

Před rekonstrukcí …

 

střecha kasárna_po

… po rekonstrukci

 

Název akce: Rekonstrukce lávky pro pěší vedle poštovního mostu
Realizace: Odbor rozvoje města

Rekonstrukce lávky u Poštovního mostu byla připravovaná již v minulém roce před havárií zábradlí, a to zpracováním projektové dokumentace pro rekonstrukci. Podle projektové dokumentace byla stavba oceněna na více jak 3 mil. Kč, ale provedeným zadávacím řízením se cena snížila na 1,2 mil. Kč. Stavba byla předána v dubnu a dokončena byla začátkem července. Prodloužení termínu si vyžádala změna rozsahu stavby – provedení opravy návodních pilířů a závěrných zdí lávky.

 

lávka

 

Název akce: Humanizace průtahu II/268 ulic Husova, Pražská a výstavba OK Tyršovo nám. – aktuální stav
Realizace: Odbor rozvoje města

Stavba realizovaná Libereckým krajem, Severočeskou vodárenskou společností a.s. a městem Mimoň je v plném proudu a do jejího dokončení zbývají necelé dva měsíce. Dle vyjádření realizační firmy Strabag a.s. jsou práce v souladu se schváleným harmonogramem a budou dokončeny v řádném termínu. V současné době by měla být dokončena téměř veškerá vodohospodářská infrastruktura a přeložky inženýrských sítí včetně pokládky nových inženýrských sítí veřejného osvětlení. Probíhá výstavba nových chodníků, parkovacích stání a konstrukcí komunikací.

Jako  každá stavba i tato s sebou přináší i řadu omezení a komplikací  (např. přeložka kanalizační stoky v úseku Tyršova náměstí do ulice Pod Křížovým vrchem. Stavbu komplikují  nejen podzemní nádrže bývalé čerpací stanice před objektem restaurace, ale i kanalizace přímo pod ní umístěná.).

Dopad má na obyvatele přilehlých domů trpící přítomným prachem,  který se i  přes velké úsilí nedaří eliminovat. Další skupinou osob, která je stavbou dotčena, jsou motoristé, jímž ,,život ztěžují“  změny v dopravním značení v průběhu stavby podle toho, jak práce postupují. I přes tyto potíže  zásadní  dopravní komplikace nevznikají , kromě těch, které způsobují  sami neukáznění  řidiči nákladních vozidel projíždějící i přes zákaz stavbou. V tomto ohledu se Městská policie snaží  každý den provádět kontroly.

 

kruháč

 

Název akce: Restaurování sochy Jana Křtitele a Krista z Tyršova náměstí
Realizace: Odbor rozvoje města

Dne 23. 6. 2014 měli kolemjdoucí po Tyršově náměstí možnost spatřit netradiční podívanou. Nešlo ale o pokládku asfaltu na nové kruhové křižovatce, ale o to naložení a odvoz sochy Jana Křtitele a Krista do restaurátorské dílny Akademie výtvarných umění v Praze, kde pod dohledem pana profesora Petra Siegla bude jeho týmsložený ze studentů a profesorů provádět odborné práce na záchraně této památky. Socha byla odborně rozebrána a naložena na roční restaurátorskou cestu, na jejímž konci se do Mimoně vrátí opravený originál i unikátní kopie.

Město Mimoň požádalo AVU ke spolupráci na záchraně sochy Jana Křtitele a Krista na jaře tohoto roku, přičemž součástí prací je i vytvoření věrné kopie, která bude následně umístěna na původní místo, tedy Tyršovo náměstí. Originál sochy bude zrestaurován, chybějící díly doplněny, a následně umístěn do areáluv Božím hrobě v Mimoni. Pokud se potvrdí hypotézy o původní polychromii (barevné výzdobě) sochy, bude kopie opatřena barvami dle původního vzoru a Mimoň se tak bude pyšnit ojedinělou památkou v kraji.  Záchranné práce budou dokončeny v červnu příštího roku, tedy v létě 2015.

 

Název akce: Restaurování plastiky Ježíše Krista na kříži a sv. Jana Nepomuckého
Realizace: Odbor rozvoje města

Sochy Sv. Jana Nepomucký  a plastika Ježíše Krista na kříži budou vráceny na své místo na Poštovním mostě v září tohoto roku. Obě plastiky byly z mostu sejmuty  v rámci stavby Humanizace průtahu komunikace II/268 v loňském roce proto, aby bylo mohlo být provedeno nové pískovcové zábradlí. Po sejmutí  byla socha sv. Jana Nepomuckého uložena v areálu fary u kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni, kde byla také restaurována. K restaurování došlo i v případě plastiky Ježíše Krista  na kříži.

 

 

Název akce: Opravy chodníků
Realizace: Odbor rozvoje města

V březnu letošního roku byla dle harmonogramu zahájena kompletní rekonstrukce vybraných chodníků na území města Mimoň.  V rámci těchto oprav došlo k rekonstrukci chodníku ke Gymnáziu, chodníku Letná u č.p. 226, chodníku Zahradní a chodníku v ulici Nová. Dále plánujeme do konce měsíce června rekonstruovat chodník v ulici Okrouhlická a u Družby. Celkově bude, opraveno 1044 m2 chodníků převážně ze zámkové dlažby. Hodnota realizované zakázky je 487 904 Kč bez DPH .

 

 

Název akce: Rekonstrukce budovy č. p. 181 v ulici Malá
Realizace: Odbor správy majetku

Odbor správy majetku zahájil přípravu na dokončení generální rekonstrukce budovy č. p. 181 v ulici Malá. První etapa rekonstrukce v roce 2012 zahrnovala výměnu oken a dveří (ze dvora MěÚ). V následujícím roce byl vyměněn bleskosvod a opravila se střecha, vikýře a fasáda. V letošním roce proběhne poslední etapa, při které bude zateplen strop mezi podkrovím a půdou, podhled ve sklepě a budou vyměněny vstupní dveře.
Na tuto akci schválila Rada města 620 000 Kč. Zakázku provádí Petr Tamchyna – stavební firma se sídlem v Doksech.

 

č. p. 181 před rekonstrukcí  Před rekonstrukcí…
 …po rekonstrukci

 

Název akce: Oprava střechy U nemocnice 543 a 544 v Mimoni
Realizace: Odbor správy majetku

V letošním roce se bude rekonstruovat střecha U Nemocnice 543, 544 v Mimoni. Veřejné zakázky malého rozsahu se zúčastnilo 10 firem a komise pro posouzení a hodnocení nabídek vybrala firmu AVANTIS spol. s r.o. z Prahy, která podala nejlevnější nabídku ve výši 701 956,-Kč bez DPH. S DPH 807.250,-Kč. Práce budou započaty po podepsání smlouvy a měly by být ukončeny do 2 měsíců od zahájení.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Název akce: Veřejně prospěšné práce
Realizace: Odbor správy majetku

Od dubna letošního roku byli přijati noví zaměstnanci na veřejně prospěšné práce, kteří pečují o pořádek v ulicích Mimoně a provádí drobné údržbářské práce na majetku města. Kromě toho pokračují v třídění a čištění dlažebních kostek pocházejících z ulic Jiráskova a Vrchlického a zámkové dlažby z ulic Husova a Pražská. Tento materiál je pak znovu využíván při opravách ulic a chodníků v Mimoni (např. ulice Jiráskova, cesta ke kostelu sv. Petra a Pavla).

Veřejně prospěšné práce
Veřejně prospěšné práce