Elektronický registr oznámení

autor: | 30. dubna 2014

Pojmenování životní situace

Nahlížení do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů

Základní informace k životní situaci

Veřejní funkcionáři definovaní v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, jsou povinni podávat formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a o příjmech, darech a závazcích. Tajemník městského úřadu vede registr těchto oznámení. Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý občan (fyzická osoba) má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nahlédnout do registru je umožněno na základě písemné žádosti. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Kde a s kým a kdy životní situaci řešit

Správní odbor Městského úřadu Mimoň

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad pro ověření totožnosti žadatele.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nahlížení do registru je bezplatné.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

na počkání

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou uvedenou v § 13 odstavci 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů. (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nevyřízení žádosti – postupuje se dle § 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno. Porušení zákazu je přestupkem.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Písemná žádost obsahující jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě se podává osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky do elektronické podatelny.

Odkaz: Odkaz na elektronicý registr oznámení pro Liberecký kraj