Apartmán Ralsko – ubytovací řád

autor: | 19. května 2015

Ubytovací řád a smluvní podmínky pro ubytování v Domě kultury Ralsko, nám. ČSLA 173, Mimoň

Ubytovací řád a zde uvedené podmínky, práva a povinnosti se vztahují na všechny klienty, a to počínaje závaznou rezervací pobytu.

I. Základní údaje

1.   Provozovatelem a vlastníkem ubytovacích prostor v Domě kultury Ralsko (DKR) je Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, IČ: 00260746, dále označován také jako ubytovatel Provoz ubytovacích prostor v Domě kultury Ralsko řídí pracovnice Turistického a informačního centra, V Lukách 101, Mimoň. Úklid, dohled a případné opravy prostor zajišťuje správce DKR (dále jen Správce).

2.   Ubytovatel prohlašuje a potvrzuje, že je vlastníkem budovy Domu kultury Ralsko, na parcele pč. 560 v k.ú. Mimoň, stavba občanského vybavení.

3.   Ubytovací prostory slouží pro přechodné ubytování max. 4 osob. (dále také označovány jako apartmán)

4.   Všechny osoby nacházející se v areálu ubytovacích prostor jsou povinny řídit se pokyny zástupce ubytovatele (pracovníci Turistického informačního centra, odboru kultury a správce).

5.   Všichni ubytovaní se v případě požáru řídí požární poplachovou směrnicí a evakuačním plánem, které jsou vyvěšeny v ubytovacích prostorách.

6.   Ubytovací prostory se skládají : prostory bočního vchodu do budovy DKR, točitého schodiště do 2. patra (ubytování je nevhodné pro imobilní občany), předsíně, obýváku, 2 ložnic, kuchyně, koupelny se sprchou, umyvadlem a WC.

II. Objednávka, závazná rezervace, záloha, storno podmínky

1.   Objednávka / předběžná rezervace je vytvořena na základě vyplnění elektronického formuláře pro rezervaci ubytování na http://mestomimon.cz

– ta je v elektronické podobě zaslána ubytovateli a klientovi (také označovaný jako ubytovaný).

2.   Objednávka se stane závaznou rezervací složením zálohy na účet poskytovatele ve výši, uvedené v předpisu k platbě, který je zaslán spolu s potvrzením objednávky na e-mail klienta uvedený při zadání rezervace. Doplatek do 100% ceny pobytu musí být uhrazen (připsán na účet) nejpozději v den zahájení pobytu dle závazné rezervace, pokud nebude dohodnuto jinak. Ceník ubytování je přílohou ubytovacího řádu (příloha č. 1)

3.   Závaznou rezervací pobytu klient souhlasí s tímto ubytovacím řádem a v něm upravenými podmínkami objednání pobytu, jeho průběhu a ukončení.

4.   V případě stornování rezervace ze strany klienta bude klientovi vrácena část úhrady v souladu s níže uvedenými storno podmínkami.

5.   Storno podmínky

V případě zrušení závazné objednávky ze strany klienta jsou klientovi účtovány tyto smluvní storno poplatky, které snižují výši vrácené zaplacené úhrady*:

·       30 a více dnů předem 0,- Kč (zaplacená úhrada bude v plné výši vrácena na účet klienta)

·       29 – 14 dnů předem 25% ceny pobytu (rozdíl zaplacené úhrady a storno poplatků bude vrácen na účet klienta)

·       13 dnů – 2 dny předem 50% ceny pobytu (rozdíl zaplacené úhrady a storno poplatků bude vrácen na účet klienta)

·       v případě zrušení rezervace v den nástupu nebo v případě nerealizace pobytu je účtováno 100% ceny pobytu (uhrazená záloha nebude vrácena)

* V případě obsazení apartmánu ve stornovaném termínu náhradním klientem a uhrazením zálohy ze strany náhradního klienta je celá úhrada klientovi, který daný termín původně objednal a rezervaci stornoval, vrácena zpět v plné výši.

III. Příjezd na místo, předání apartmánu

1.   Apartmán je klientovi předáván k užívání v den příjezdu mezi 10:00 až 15:00, jiný čas je možné dohodnout min. 2 dny dopředu jen s kontaktní osobou.

2.   Předáním apartmánu k užívání se rozumí předání klíčů a instrukcí k pobytu správcem ubytovatele a následný podpis předávacího protokolu klientem (příloha č. 2). Předávací protokol obsahuje údaje o aktuálním stavu apartmánu (vybavení) a dále slouží klientovi k zaznamenání vad předávaného objektu.

3.   Při předání klíčů od apartmánu k užívání je klient povinen předložit občanský průkaz a nahlásí další ubytované osoby. Klient provede neprodleně po předání apartmánu před zahájením jeho užívání kontrolu zařízení a vybavení apartmánu. K zaznamenání případných závad slouží předávací protokol, závady je třeba oznámit neprodleně po převzetí apartmánu kontaktní osobě (správci ubytovatele), která je povinna odstranit tyto závady v co nejkratší lhůtě (s přihlédnutím k jejich povaze).

4.   Pokud ubytovaný umožní bez souhlasu ubytovatele přespat komukoliv, kdo nebyl řádně nahlášen a zapsán, bude mu s okamžitou platností ukončeno ubytování, s tím že zaplacený rezervační poplatek se jako sankce za toto porušení ubytovanému nevrací.

5.   Svým podpisem na předávacím protokolu ubytovaný vždy stvrzuje, že se seznámil s ubytovacím řádem, že jsou mu všechna ustanovení ubytovacího řádu srozumitelná a že si je vědom následků, které pro něho při porušení ustanovení tohoto ubytovacího řádu vyplývají.

6.   Apartmán bude předán se zapnutým topením, které je automaticky regulováno. Klient má zákaz upravovat nastavení regulace topení, případné požadavky na jeho úpravu vyřeší správce DKR.

7.   Při předání ubytování klient může zapnout spotřebiče, které jsou v době, kdy apartmán není obýván, vypnuty: lednici, varnou konvici, TV, sporák aj.

IV. Užívání prostor

1.   Do apartmánu je zakázán vstup osobám pod silným vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do budovy psychotropní či omamné látky.

2.   Ve všech prostorách je přísný zákaz kouření nebo jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. Je zakázáno zřizovat za účelem přitápění jakákoliv lokální topidla, teplomety, zářiče apod. Je zakázáno poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů, požárního vodovodu nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

3.   Je zakázáno poškozovat a odstraňovat bezpečnostní tabulky.

4.   Děti mladší 10 let se smí po prostorách apartmánu a k němu náležejících prostorách pohybovat pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.

5.   Pobyt psů a jiných domácích zvířat je možný pouze za předchozího souhlasu vlastníka apartmánu. V případě, že klient má s sebou jakékoliv zvíře, ručí za veškeré jím způsobené škody.

6.   K uložení kočárků, lyží a dalšího sportovního vybavení slouží výhradně prostor u schodiště v přízemí.

7.   V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor penzionu nebo za ztrátu klíčů a kódovacího čipu je pronajímatel oprávněn po klientovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

8.   Noční klid v apartmánu platí od 22:00 hod do 6:00.

9.   Klient nesmí bez souhlasu pronajímatele přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace apartmánu.

10. Klient smí používat elektrické spotřebiče, které jsou zapsány v seznamu vybavení prostor a podléhají pravidelným revizím. Pokud ubytovaný používá vlastní spotřebiče, odpovídá za jejich bezpečnost sám. Klient smí bez povolení užívat pouze drobné spotřebiče osobní hygieny (holicí strojky, fény, nabíječky na mobil apod.).

11.  Osoby ubytované v apartmánu jsou povinny při odchodu zhasínat světla, vypnout elektrické spotřebiče (TV, …) a zavřít okna a dveře.

V. Odpovědnost za škody na zdraví a majetku

1.   Každý klient je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Pronajímatel ručí za jejich ztrátu a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.

2.   Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit kontaktní osobě nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

VI. Topení, úklid

1.   Objekt je vytápěn centrálním vytápěním, topení v apartmánu je automaticky regulováno.

2.   Klient je povinen předat apartmán ve stejném stavu, v jakém byl přebrán. Po odjezdu klienta bude zajištěn ze strany poskytovatele běžný úklid, přesto by měl klient zajistit umytí a vyskládání nádobí a další vybavení kuchyně tak, jak bylo v době převzetí apartmánu.

3.   Klient je povinen vyklidit všechny své věci včetně potravin. Pro odpadky jsou určeny odpadkové koše v apartmánu.

VII. Odjezd

1.   Převzetí apartmánu probíhá v den odjezdu mezi 9:00 – 11:00, pokud není dohodnuto jinak. Pozdější opuštění prostor mezi 11. až 16. hodinou je možné jen za příplatek.

2.   Při předání ubytování zpět klient dodrží instrukce ohledně spotřebičů:

– vyprázdnit, vypnout a otevřít lednici

– vypnout televizi

– vypnout rychlovarnou konvici a vyndat zástrčku ze zásuvky

– vypnout sporák

3.   Klient je povinen předat apartmán ve stejném stavu, v jakém ho převzal. Klient odevzdá klíče od apartmánu v budově Turistického a informačního centra, V Lukách 101, Mimoň, pokud není dohodnuto jinak.

4.   V případě, že bude zjištěna závada na předávaném vybavení či jeho ztráta / zničení, je klient povinen uhradit náhradu vzniklé škody v odpovídající výši.

 

Ubytovací řád včetně příloh (ceník, předávací protokol), je ke stažení zde.