Kotlíkové dotace

autor: | 2. října 2015 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

Již více jak měsíc přinášejí webové stránky našeho města pravidelné informace o připravované
výzvě Libereckého kraje k podání žádosti o tvz. ,,kotlíkovou dotaci“ . Nyní poprvé tak
prostřednictvím krajů (z programu nelze dotaci přímo přidělit fyzickým osobám) rozdělí Státní
fond životního prostředí ČR z operačního programu Životní prostředí mezi žadatele 3 miliardy
korun na výměnu starých kotlů na pevná paliva za ekologičtější zdroje a na tzv. mikroenergetická opatření. Dotována bude výměna neekologických kotlů za nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí
nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo nebo za plynový kotel. Výše dotace bude
odstupňována podle typu nově pořízeného zdroje do maximální částky 150.000,- Kč.
Vedle povinných podmínek, které musí kraje při vyhlašování výzev zachovat, nechalo
Ministerstvo životního prostředí krajům velký prostor pro přizpůsobení výzev
lokálním podmínkám. Čistota ovzduší je jednou ze základních podmínek spokojenosti
občanů a přitom lokální topeniště se podílejí na celkovém znečištění ovzduší polétavým
prachem více jak 38%.
(Od roku 2020 již nebude podle platného zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat
v domácnostech staré neekologické kotle 1.a 2.emisní třídy.) Je proto samozřejmé, že si žádný
kraj nemohl tuto příležitost nechat ujít, a tak do stanoveného termínu 30.9.2015 obdržel státní
fond žádosti v celkové výši 2.975.700,- Kč. Do konce října je vyhodnotí a následně lze očekávat
vyhlašování individuálních výzev krajů. Naše město chce svým občanům pomoci nejenom
zprostředkováním co nejvíce informací k očekávané výzvě. Na svých webových stránkách jsme
zřídili samostatnou rubriku, kde, kromě obecných informací, jsou zveřejňovány i konkrétní
dotazy občanů spolu s kvalifikovanými odpověďmi. I tak chceme pomoci k překlenutí úskalí
podání jejich žádosti o dotaci. Vedle toho chystáme vyhlásit pravidelné konzultační hodiny
pro veřejnost, při kterých budeme připraveni pomoci i s formální stránkou administrace
projektu. V současné době konzultujeme s krajem možnost zprostředkovat zájemcům,
především z řad starších občanů, předání jejich žádostí v elektronické i tištěné podobě
na Liberecký kraj.

Mgr.B.Tvrzníková, tajemnice