Kotlíkové dotace na výměnu starých kotlů

autor: | 28. července 2015 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

Vážení spoluobčané,

dne 15. 7. 2015 zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) základní podmínky pro nové „kotlíkové dotace“ a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je připraveno 9 miliard korun. Liberecký kraj musí nyní do 30.9.2015 předložit projekt, po jehož schválení bude moci vyhlásit výzvy na výměnu kotlů na tuhá paliva pro domácnosti.

Liberecký kraj předpokládá vyhlášení výzvy na přelomu roku 2015 / 2016. Současně bude pořádat informativní semináře o podmínkách poskytnutí dotace a podmínkách předložení projektové žádosti.

Žádáme zájemce z řad veřejnosti o výměnu kotle na tuhá paliva, aby kontaktovali administrátora dotace:
Bc. Hana Čepičková, oddělení řízení grantových schémat, tel.: +420 485 226 579, e-mail: hana.cepickova@kraj-lbc.cz Následně bude kontakt na Vás zařazen do databáze a budete automaticky informováni o aktuální situaci.

Bližší informace budou průběžně zveřejňovány na webových stánkách Libereckého kraje: http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace
(Cesta k informacím na stránkách Libereckého kraje: Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů > Oddělení řízení grantových schémat > Kotlíkové dotace)

Nejdůležitější informace!
• „Kotlíkové dotace“ je možné kombinovat i s dalšími „energeticky úspornými“ dotačními programy, např. Nová zelená úsporám.
• Maximální výše dotace činí 150 tis. Kč.
• Maximální výše podpory je pro občany města Mimoň 75 % pro kotel spalující pouze uhlí. Pokud si zvolíte kotel na biomasu, či kondenzační plynový kotel můžete dosáhnout výše podpory až 85 %!
• Nutná podmínka přidělení „kotlíkové dotace“ je stanovena energetickou náročností budovy minimálně „C“ – úsporná.

Níže jsou rozepsány podrobnější podmínky, které doposud připravil Liberecký kraj ve spolupráci s MŽP.

Jaké typy projektů budou podporovány?
• Podpora bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované v programovém dokumentu OPŽP 2014 – 2020, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejích prováděcích předpisů.
• Podpora půjde čerpat pouze na zařízení uvedená v seznamu výrobků a technologií, které povede Státní fond životního prostředí. Od 20.7.2015 bude tento seznam vytvářen.

Předmětem podpory bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním:
• tepelné čerpadlo
• kotel na pevná paliva
• plynový kondenzační kotel
• instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
• „mikro“ energetická opatření

Seznam podporovaných zařízení:
• seznam podporovaných zařízení bude závazný
• seznam bude otevřený – zařazení výrobku na základě splnění požadovaných podmínek
• usnadnění administrace grantových schémat na jednotlivých krajích
• lepší orientace potenciálních konečných uživatelů – obyvatelstva

Způsobilé výdaje:
• zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
• nová otopná soustava
• rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
• finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
• služby energetického specialisty
• Maximální způsobilé výdaje: 150 tis. Kč

Výše podpory:
Podpora bude poskytována formou dotace a to se základní hranicí 75 % podpory z celkových způsobilých nákladů dílčího projektu fyzické osoby. V případě, že je v rámci projektu realizován kotel spalující pouze uhlí (netýká se kombinovaných kotlů s možností spalování uhlí/biomasa) je základní výše podpory snížena na 70%. Podpora může být navýšena až do výše 85% za splnění dalších podmínek, které budou specifikovány.
Podpora je dále omezena max. způsobilými náklady celého projektu ve výši 150 tis., kde náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. celkových způsobilých nákladů. (Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace, jsou tedy 150 tis. Kč a maximální výše dotace 127,5 tis. Kč.)

Časové období pro způsobilé výdaje:
• za způsobilé budou považovány výdaje realizované od vyhlášení výzvy SFŽP, tedy od 15.7.2015.

Podmínka snížení energetické náročnosti objektu:
Podpora projektu v objektech, kde
a) budou současně provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížení energetická náročnosti objektu (definovaný seznam opatření dále),
b) nebo kde došlo ke snížení energetická náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken, apod.) na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná,
c) nebo pokud je současně na realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti objektu žádáno v jiném dotačním titulu (např. v Nová zelená úsporám) – vždy však min. v úrovni bodu b).

Seznam „mikro“ energetických opatření:

Číslo opatření Typ opatření
1 Zateplení střešních/půdních prostor
2 Izolace stropu sklepních prostor
3 Instalace tepelně izolačních folií do oken
4 Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
5 Hydroizolace objektu – snížení vlhkosti základů a podlahové desky v přízemí objektu
6 Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
7 Dílčí výměna oken
8 Výměna vstupních a balkonových dveří
9 Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
10 Zajištění střechy proti profukování
11 Výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací

O dalších posunech v rámci vyhlášení „kotlíkových dotací“ Vás budeme průběžně informovat v Mimoňském zpravodaji, na webových stránkách či na MiTEL TV. V případě dalších dotazů se prosím obracejte na Odbor rozvoje města, Ing. Miroslav Řepka, email: repka@mestomimon.cz.

Za Odbor rozvoje města
Ing. Miroslav Řepka