Informační technologie modernizujeme s využitím evropských dotací

autor: | 21. prosince 2016 | Město a úřad

Prosincovým usnesením zastupitelstva města, kterým bylo schváleno podání žádosti o dotaci na modernizaci a rozvoj informačního a komunikačního systému na úřadě, byla završena více jak roční týmová práce vedená cílem využít dostupné evropské dotace na modernizaci, rozšíření a vyšší bezpečnost stávajícího hardwaru a softwaru IT systému úřadu. Výzva č.28: Specifické informační a komunikační systémy (Integrovaný regionálního operačního programu – 3.2.Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality informační technologie), vyhlášená na podzim minulého roku se tak pro nás, jako pro obec II. stupně, stala první velkou příležitostí, kterou jsme se rozhodli využít. Zpracovaný projekt předpokládá výdaje ve výši více jak 3,3 mil. Kč se spoluúčastí města 10%. V případě úspěšnosti budou požadované finanční prostředky použity na pořízení nového a modernizaci dosavadního hardwaru včetně následné implementace tak, jak vyplynulo ze zpracované analýzy potřeb serverové, datové a síťové infrastruktury IT systému na úřadě. Hlavní cíl vyhlášené dotační výzvy „zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy“ v projektu naplňujeme zřízením elektronické úřední desky, zavedením elektronických formulářů, implementací nového docházkového sytému propojeného s mzdovým programem, nezbytnou modernizací spisové služby zahrnující důvěryhodnou elektronické konverzi dokumentů (převedení dokumentů z tištěné do elektronické podoby), novým elektronickým systémem pro hlasování s přímou vazbou na webový portál města či zavedením nového elektronického nástroje pro řízení a vyhodnocení projektů s vazbou na strategické plánování obce.
Po schválení zpracované tvz. studie proveditelnosti projektu řídícím orgánem vyhlášené výzvy proběhne výběrové řízení na dodavatele veškerých modulů projektů, tak, aby v případě úspěšnosti naší žádosti mohla realizace dotace zahájena nejpozději v polovině příštího roku.

Mgr.B.Tvrzníková, tajemnice úřadu