Informace pro živnostníky

autor: | 20. května 2015 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

V případě využívání místních komunikací (chodníků) v Mimoni ke svému podnikání, je povinností každého živnostníka požádat Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí MěÚ Mimoň, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích s předchozím souhlasem vlastníka místní komunikace (město Mimoň). Zvláštním užíváním místní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 1 a 5 citovaného zákona je umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení, zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení. Další informace je možno získat při osobní návštěvě Odboru výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí MěÚ v Mimoni, nebo na tel. 487805005 (e-mail: jech@mestomimon.cz).
Žadateli se též doporučuje seznámit se na Finančním odboru Městského úřadu v Mimoni (tel. 487805063 – 64) s platnou Obecně závaznou vyhláškou města Mimoň č. 2/2015, o místním poplatku za zábor veřejného prostranství, jelikož se může stát rovněž poplatníkem za užití veřejného prostranství.
 
Jiří Jech
referent Odboru výstavby, dopravy a ZŽP MěÚ Mimoň