Informace pro občany – předškolní vzdělávání

autor: | 14. září 2016 | Občan a podnikatel

Novela školského zákona přinesla mnoho změn, a to i v oblasti předškolního vzdělávání, přičemž mezi ty  nejpodstatnější patří  povinné předškolní vzdělávání,  školské obvody pro spádové mateřské školy a snížení věkové hranice pro přijetí.

MŠMT se domnívá, že nejlepším řešením je z hlediska potřeb dětí i rodičů a organizace předškolního vzdělávání zachování navržené úpravy, tj. právě výše uvedené zavedení spádových obvodů i pro mateřské školy. Za tímto účelem tedy ukládá obci povinnost stanovit školské obvody, kdy je zcela jasné, pro které konkrétní ulice (konkrétní místa), v nichž má dítě (nebo žák) trvalý pobyt (v případě cizinců pobyt), je příslušná mateřská (či základní) škola spádová, jinými slovy kde má dítě místo ve škole zajištěné. Rodič tak má jistotu, že jeho dítě bude přijato do spádové školy poblíž bydliště. Rodič ovšem není spádovostí svazován, může zvolit pro dítě i jinou školu podle své úvahy. V nespádové škole ovšem nemá dítě nárok na přijetí, tzn., přijato bude až tehdy, pokud tato jiná škola bude mít volnou kapacitu.  Povinný poslední rok předškolního vzdělávání, s nímž vymezení školských obvodů pro mateřské školy souvisí, se již bude týkat dětí, které půjdou k zápisu v roce 2017. Termíny zápisu k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo stanoví ředitel základní a mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Od 1.9. 2017 budou přednostně přijaty děti, které dosáhnou před začátkem školního roku čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, od 1.9.2018 se budou přednostně přijímat  tříleté děti a od 1. 9. 2020 děti dvouleté.

Mgr. V.Böhmová, referent správního odboru