Důležité informace pro zájemce o kotlíkové dotace

autor: | 4. ledna 2016 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

Na základě aktuálních informací z Krajského úřadu Libereckého kraje a množících se dotazů ze strany našich občanů přinášíme rychlou kuchařku jaké podmínky musí každý člověk – fyzická osoba – splňovat, aby mohl o „kotlíkové dotace“ požádat:

1) Žadatelem musí být fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník „rodinného domu“, který je na území Libereckého kraje.

2) Nahrazovaným zdrojem vytápění musí být kotel na uhlí tuhá paliva s ručním přikládáním (splňující maximálně 3 emisní třídu původní kotel nesmí být na seznamu podporovaných kotlů pro tuto dotaci). Kotel musí nebo musel být napojený na otopnou soustavu, což se prokazuje fotodokumentací.

3) Objekt, do kterého má být nový kotel instalován, musí být uveden v katastru nemovitostí pod pojmem „rodinný dům“ nebo „bytový dům“. Pokud je objekt veden pod pojmem „objekt k bydlení“, musí žadatel prokázat kopií veřejnoprávního oprávnění (např. Kolaudační rozhodnutí, Kolaudační souhlas, oznámení o užívání stavby, rozhodnutí o změně užívání stavby, ověření projektové dokumentace a stanovení účelu užívání ve smyslu ust. § 125 SZ a další), že je nemovitost rodinným domem ve smyslu § 2 písm. a) bod 2. vyhlášky č. 501/2000 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů.

4) Rodinný dům musí buď splňovat energetickou náročnost do třídy „C“ nebo, žadatel prokáže, že proběhlo zateplení v rámci dotace Nová zelená úsporám, nebo energetický specialista doporučí na předepsaném formuláři jedno z dotovaných „mikro“ energetických opatření. To znamená, že energetický štítek budova nemusí mít!

Co je nutné si připravit:

1) Správně vyplněnou žádost včetně požadovaných příloh, které jsou již k dispozici.

2) Názornou fotodokumentaci stávajícího kotle a v případě doporučení mikro energetických opatření, také fotodokumentaci původního stavu místa realizace.

3) Formulář s doporučeným mikro energetickým opatřením, případně energetický štítek budovy zpracovaný energetickým specialistou.

4) Doklad o likvidaci kotle – ten je třeba doplnit až teprve provedete samotnou výměnu kotle.

Současně připomínáme, že se 6. 1. 2016 koná seminář pro žadatele o dotaci z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji a to v Kulturním domě Ralsko, nám. ČSL armády 173 v Mimoni od 15:00 hod.

Další informace lze získat na Městské úřadě města Mimoň.
Kontakty:
Městský úřad, Odbor rozvoje města
Ing. Miroslav Řepka
http://mestomimon.cz/kotlikova-dotace/
email: repka@mestomimon.cz
telefon 487 805 029 – pro osobní konzultace prosíme o sjednání schůzky!

Nebo na Krajském úřadě Libereckého kraje.
Kontakty:
Krajský úřad, Odbor regionálního rozvoje a evropských dotací, Oddělení řízení grantových schémat
Web: http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace
e-mail: kotliky@kraj-lbc.cz
telefon: 485 226 579 – pro osobní konzultace prosíme o sjednání schůzky!