Právo občana na nerušený noční klid

Blíží se čas již tradičně spojený s hlučným veselím doprovázejícím nejrůznější oslavy a společenské akce závěru roku. Protože ne všichni sdílí toto pojetí ,,silvestrovských oslav“ – a to nemusí jít jen o majitele psích čtyřnohých přátel, považuji za vhodné připomenout si znovu hlavní principy naplňování práv občanů na nerušený noční odpočinek. (Záměrně nehovořím obecně o problému obtěžování občanů hlukem, protože ten může vzniknout během dne v důsledku používání hlučných pracovních nástrojů apod.)
Doba nočního klidu: od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní následujícího dne je nyní jasně vymezena na úrovni zákona. Přirozené aplikační potíže při uplatňování sankcí za jeho porušení – vzhledem k subjektivitě vnímání hranice hluku – přetrvávají, přesto by si však každý, kdo svým chováním narušuje noční klid, měl uvědomit, že se vystavuje vážnému nebezpečí postihu obcí či obecní policií. Svým hlučným jednáním a chováním se takto může dopustit přestupku proti veřejnému pořádku, za jehož spáchání lze uložit právnické i fyzické osobě jako sankci i pokutu do 10.000, – Kč (vedle napomenutí, zákazu činnosti, zákazu pobytu, propadnutí věci).
Cesta k takto definované ochraně nočního klidu nebyla rozhodně snadná. Problém spočíval ve vymezení kompromisu mezi veřejným zájmem obce na zajištění nejrůznějších tradičních celospolečenských akcí jako jsou majálesy, městské slavnosti, dožínky apod. na straně jedné a na straně druhé zmiňovaným výsostným právem občana na noční odpočinek. Zásadní význam pro aktuální legislativní řešení tohoto rozporu měl nález Ústavního soudu týkající se zrušení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy. (Vyhláška města Chrastavy č. 2/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu kratší, a vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci.)
Ústavní soud ve svém nálezu sp.zn.Pl.ÚS 4/16 ze dne 7.6.2016 judikoval, že : ,,Veřejný zájem“, jakým je nerušený odpočinek v noční době, má být zájmem na udržení místních tradic a na upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity převážen toliko ve výjimečných případech. Tyto výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci žijící mohli počet a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých nocí v roce předvídat, tedy aby přesně věděli, kdy či za jakých okolností na nerušený odpočinek v délce osmi hodin, vzhledem k místním specifikům, nárok nemají, protože osoby tento jejich odpočinek narušující za to veřejnoprávní sankci podléhat nebudou.“V návaznosti na tento judikát pak bylo do zákona o přestupcích vloženo důležité ustanovení, které zmocňuje zastupitelstvo, jako vrcholný orgán obce, k oprávnění stanovit výjimky ve smyslu zkrácení doby nočního klidu. Nově však tyto výjimky mohou být vtěleny jen přímo do obsahu či přílohy obecně závazné vyhlášky. Dosavadní možný způsob schvalování výjimek z doby nočního klidu svěřený dále do kompetence rady města byl zrušen z důvodu charakteru individuálního rozhodování, což mohlo vést z pohledu občana, k nedostatečné ,,předvídatelnosti“ takovýchto schválených výjimek.
Od 1.10.2010 tak obec, pokud má zájem na podpoře určitých místních tradic, může v obecně závazné vyhlášce stanovit ty výjimečné případy, kdy veřejný zájem na podpoře uvedené akce převažuje nad právem občana na nerušený spánek.
Naše město tyto výjimečné případy vymezilo vyhláškou č.2/2016. Ta zkracuje dobu nočního klidu na dobu od 2. do 6 hodiny ranní v případě silvestrovských oslav, ,,pálení čarodějnic“ a dále v případě konání Dne města, Masopustu a Mimoňského míčového sedmiboje.
Všechny obecně závazné vyhlášky jako nejdůležitější právní normy obce, s nimiž by občan měl být dobře obeznámen, jsou v tištěné podobě k dispozici na sekretariátu MěÚ a dále jsou zveřejněny na webových stránkách našeho města.

Mgr.B.Tvrzníková, tajemnice úřadu

Tento článek byl zveřejněn v kategorii Doporučené, Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel. Přečteno: 63x

Komentáře jsou zakázány.