Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

OZNAČENÍ UVOZOVACÍ TEXT OBSAH POLOŽKY
1. Název subjektu Úplný oficiální název povinného subjektu. město Mimoň
2. Důvod a způsob založení Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Právní postavení města Mimoň jako obce, územního samosprávného celku a právnické osoby upravuje zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  v platném znění, Ústava české republiky (ústavní zákon č.1/1993 Sb., v platném znění)  a zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník.Město Mimoň je územním samosprávným společenstvím občanů, které tvoří územní celek vymezený hranicemi.Obec spravuje své záležitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat jen, vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem, který zákon stanoví.
3.1 Organizační struktura Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu Struktura úřadu
Diagram struktury úřadu v PDF
3.2 Seznam organizací Seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu Organizace zřízené a založené městem
4. Kontaktní spojení Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení. Kontakty
4.1 Kontaktní poštovní adresa Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek. Mírová č. p. 120
471 24 Mimoň, Mimoň III
4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu. Ostatní pracoviště úřadu
4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy. Úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť. ústředna: 487 805 001
Starosta: 487805041
Místostarosta: 487805042
Tajemnice: 487805043
další viz.:
Telefonní seznam – abecední
Telefonní seznam – dle odborů
4.5 Čísla faxu Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť. 487 80 50 44
4.6 Adresa internetové stránky Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu s hypertextovým odkazem. http://mestomimon.cz
4.7 Adresa e-podatelny Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinného subjektu s hypertextovými odkazy. Elektronická podatelna: podatelna@mestomimon.cz
4.8 Další elektronické adresy Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků povinného subjektu. František Kaiser, starosta:
kaiser@mestomimon.czIng. Stanislav Baloun, místostarosta:
baloun@mestomimon.czMgr. Bronislava Tvrzníková, tajemnice:
tvrznikova@mestomimon.cz
5. Případné platby lze poukázat Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti. Příjmový účet:

19-50126824/0600 (GE MONEY Bank, a.s., Mimoň)

Výdajový účet:

27-50126824/0600 (GE MONEY Bank, a.s., Mimoň)

Pro získání správného variabilního symbolu k identifikaci platby je nutné kontaktovat příslušného správce poplatku.

6. IČ Identifikační číslo organizace (IČ). 00260746
7. DIČ Daňové identifikační číslo (DIČ). CZ00260746
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty. Směrnice č. 3/2008 k poskytování informací podle zák.č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Další důležité dokumenty

8.2 Rozpočet Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.
9. Žádosti o informace Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
Pro potřebu podání žádosti o informaci a při použití elektronického formuláře nemusí být aplikován elektronický podpis.
Způsob

 • ústně – osobně či telefonicky
 • písemně – individuální podání na formuláři
 • elektronickou poštou, faxem, prostřednictvím Internetu

Směrnice č. 3/2008 k poskytování informací podle zák.č. 106/1999 Sb.,O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

10. Příjem žádostí a další podání Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí
 • Podání, jejichž předmětem je žádost, stížnost, návrh, podnět nebo jiný obsah lze učinit prostřednictví pošty a jejích poštovních služeb, elektronicky nebo osobně. Doručené dokumenty přejímá podatelna Městský úřad Mimoň, která zároveň plní i funkci elektronické podatelny.
 • Dokumenty doručené prostřednictvím pošty a jejich poštovních služeb podatelna převezme, zaeviduje a umožňuje-li to charakter dokumentu, naskenuje. Takto zaevidovaný dokument postoupí do sekretariátu věcně příslušného odboru k vyřízení.
 • Elektronická podání lze učinit prostřednictvím datové schránky jejíž ID je ys8b5fe, dále prostřednictvím elektronické podatelny na adrese podatelna@mestomimon.cz, prostřednictvím emailu konkrétního zaměstnance a v neposlední řadě prostřednictvím internetu a rubriky „diskusní fórum“ na adrese  http://mestomimon.cz/diskuze.html.
 • V případě, že podání je učiněno elektronicky na email konkrétního zaměstnance a toto podání má charakter standardně evidovaného dokumentu nebo dokumentu evidovaného ve zvláštním režimu, tento zaměstnanec je povinen zajistit jeho zaevidování v elektronické evidenci.

VYPRAVENÍ DOKUMENTŮ

Vypravení dokumentů zajišťuje podatelna standardním způsobem, pokud není stanoveno jinak. Vypravením se rozumí:

 • datovou zprávou
 • poštou standardně nebo doporučeně
 • emailem s elektronickým podpisem
 • faxem
 • kurýrem
 • osobním vyzvednutím na základě předcházející dohody a následné výzvy.
11. Opravné prostředky Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. 

1. Odvolací řízení

obecná úprava §§ 81 – 93 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

 • proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal,
 • odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal,
 • odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.

 2. Přezkumné řízení

obecná úprava §§ 94 – 99 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 • v přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy,
 • rozhodnutí, které je v právní moci, může z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumat správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

3. Obnova řízení a nové rozhodnutí

obecná úprava §§ 100 – 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 • řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže
 • o vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo
 • o bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno,
 • o a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.
 • účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí.
12. Formuláře Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. Elektronické formuláře
Odkazy na formuláře (tiskopisy) související s řešením životních situací jsou umístěny u jednotlivých návodů na
řešení životních situací.
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat. Postupy pro řešení životních situací.
14. Předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, jimiž se jednotlivé odbory Městkého úřadu Mimoň řídí. Právní předpisy vyhlašované ve Sbírce zákonů jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí na Městském úřadě Mimoň v kanceláři Správního odboru Městského úřadu Mimoň. Právní předpisy města Mimoň (obecně závazné vyhlášky a nařízení) tamtéž.Dodatek č. 20 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Mimoň ze dne 13. 9. 2010, kterým se mění Příloha č. 2 – Činnost odborů
14.1 Vydané právní předpisy Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu Obecně závazné vyhlášky a nařízení
15. Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Licenční smlouvy Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4. žádné nejsou
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona. Výroční zprávy se uvádějí nejméně za dva poslední roky. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku. Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
18. Zpracování osobních údajů Zveřejnění evidencí osobních údajů vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. Směrnice č. 10/2010 pro práci s osobními údaji

 

Komentáře jsou zakázány.