Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Základní informace o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Byty v domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS) se rozumí byty zvláštního určení dle §10, zák. č. 102/1992 Sb., v platném znění. Jsou určeny zejména pro bydlení seniorů a zdravotně postižených občanů, kteří potřebují pečovatelskou službu. Nájemníkům je zajištěna pečovatelská služba společností Sociální služby města Mimoň.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Osoba se sníženou soběstačností v důsledku zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo v důsledku pokročilého věku, které potřebují některé úkony pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dále pak osoby, které pobírají starobní nebo invalidní důchod nebo příspěvek na péči I. nebo II. Stupně.

Podmínky a postup
Žádosti o přidělení bytu mohou zájemci podávat v kanceláři Sociální služby města Mimoň, Pražská 273, Mimoň na předepsaném formuláři a se všemi přílohami. Žádost obsahuje osobní údaje, údaje o dosavadním bydlení, vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele. K žádosti se přiloží: doklad o výši příjmů (poslední výměr důchodu), čestné prohlášení, potvrzení o bezdlužnosti, občanský průkaz. Po předložení žádosti je provedeno šetření v místě bydliště.

Žádost může být zamítnuta v těchto případech:

  • žadatel je trvale upoután na lůžko,
  • žadatel je zbaven svéprávnosti,
  • žadatel má psychické poruchy, které by narušovali klidné soužití nájemníků,
  • žadatel je současně nájemcem dalšího bytu,
  • žadatel má pohledávky, jež řádně nesplácí,
  • žadatel, který je na základě rozhodnutí v jiném zařízení.

Zahájení
Podání řádně vyplněné žádosti (osobně nebo prostřednictvím pošty) v kanceláři Sociálních služeb města Mimoň.

Na kterém úřadu
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273, Mimoň

Kde, s kým a kdy
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273, Mimoň
S kým: Ing. Jiří Tichý – ředitel, tel. 487 864 696

Potřebné doklady a podklady
Žádost vyplněná předepsaným způsobem.

Formuláře
Žádost k vyzvednutí u ředitele.

Poplatky
Poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty a termíny
V závislosti na uvolnění bytu.

Vyřídit elektronicky
Nelze.

Právní předpis

  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Opravné prostředky
Přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou rozhoduje na návrh komise Rada města Mimoně. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek.

Další informace
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273, Mimoň

Za správnost odpovídá – obecně
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273, Mimoň

Za správnost odpovídá
Ing. Jiří Tichý – ředitel

Platí od
1.1. 2014

Poslední aktualizace
1.4.2014

Platí do
Bez omezení.

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Komentáře jsou zakázány.